برخی، ملت را محتاج کرامت صدقه‌ای می‌دانند

photo_2017-04-29_21-15-16