قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 291623
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۰۸ شهریور ۱۳۹۷ ۰۱:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

سامانه الکترونیکی برای کنترل و جلوگیری از ایجاد همپوشانی های جدید بیمه ای شکل گرفته است

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رییسهیاتمدیرهومدیرعاملسازمانبیمهسلامتدرآذربایجانشرقی

سامانهالکترونیکیبرایکنترلوجلوگیریازایجادهمپوشانیهایجدیدبیمهایشکلگرفتهاست

 

 

رییسهیاتمدیرهومدیرعاملسازمانبیمهسلامت،گفتمدیراننبایدازمحیطکاریارائهخدماتغافلباشندوبایدمشکلاتکشوررابامشارکتیکدیگرحلکنیم

 

بهگزارشوبدابهنقلازپایگاهخبریبیمهسلامتایران،مهندسطاهرموهبتیدرنشستصمیمانهبااصحابسلامتاستانآذربایجانشرقیاظهارداشتیکیازمشکلاتعمدهماعدمتعاملنزدیکباارائهدهندگانخدماتیاشرکایکاریاستشایدخواسته‌هایارائهدهندگانخدماتدربرخیمواردفراترازتوانماباشد،امابایداینتعاملوگفت‌وگوانجامشودوبانقطهنظراتهمآشناشویموبایدمشکلاترامشارکتیکدیگرحلکنیم

 

ویدرادامهضمنتشریحعملکردسازمانبیمهسلامت،خاطرنشانکردحدودمیلیوننفردرکشورازبیمهرایگاناستفادهمی‌کنندکهمیلیوننفرجزوروستاییانبودهوتحتپوششبیمهسلامتهمگانیرایگانهستندایندرشرایطیاستکهبااینکهقراربوددرابتدایکارمیلیوننفربیمهرایگانشوند،امامیلیوننفربیمهشدند 

 

رییسهیاتمدیرهومدیرعاملسازمانبیمهسلامت،تصریحکردارائهدهندگانخدماتمی‌توانندبااجرایراهنماهایبالینیبهمنطقیکردنهزینههایسلامتکمککنند

نسخهچاپيارسالبهدوست

چهارشنبه٧شهريور١٣٩٧١٤٤٩شمارهخبر١٨٠٤٩٧تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 1
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top