قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 291659
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۰۸ شهریور ۱۳۹۷ ۲۱:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

راه اندازی اتاق امن با هدف حمایت از تحقیقات و پژوهش های هم راستا با اهداف نظام سلامت کشور و صیانت از داده های این حوزه

رییسدفترآماروفناوریاطلاعاتوزارتبهداشتاعلامکرد؛

راهاندازیاتاقامنباهدفحمایتازتحقیقاتوپژوهشهایهمراستابااهدافنظامسلامتکشوروصیانتازدادههایاینحوزه

 

 

رییسدفترآماروفناوریاطلاعاتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیفعالیتهاییکسالهحوزهایندفتردردولتدوازدهمراتشریحکردوگفتراهاندازیاتاقامنباهدفحمایتازتحقیقاتوپژوهشهایهمراستابااهدافنظامسلامتکشوروصیانتازدادههایاینحوزه،ازدیگراقداماتاینحوزهدریکسالگذشتهاست  

 

بهگزارشوبدا،دکترسیدمحمودتارابابیاناینمطلبگفتازجملهفعالیتهایاینحوزهمیتوانبهتشکیلپروندهالکترونیکیسلامت،راهاندازیپروژهنظامارجاعوپزشکخانواده،تامینوتوسعهسیستمهایاطلاعاتیجهتراهاندازیسپاس،راهاندازیسرویساستحقاقدرماندرراستایارتقایخدماتدرسطحبیمارستان‌هاومراکزدرمانیوهمچنینحذفدفترچهبیمهدرروندپذیرشبیماراناشارهکرد 

 

رییسدفترآماروفناوریاطلاعاتوزارتبهداشتهمچنیندرخصوصحوزهنرمافزارنیزبهكنترلونظارتبرتوسعهوبهنگام‌سازیمستمرپورتالیکپارچهاطلاع‌رسانیوزارتبهداشت،كنترلونظارتبرراهبریومدیریتخدماتپورتالحوزهوزارتبهصورتایمن،پایدارومطمئن،مدیریتوراهبریطراحیوایجادوب‌سایت‌هایتخصصیوپایگاه‌هایاطلاع‌رسانیدرحوزهوزارتبهصورتاستاندارد،هماهنگویكپارچهاشارهکرد  

 

دکترتارادرحوزهآماربهشناسایینيازهایآماریواطلاعاتیموردنیازمديرانبرایتصميمگيریهااشارهکردواظهارداشتدرحوزهزیرساختهانیزنصبوراه‌اندازیابزارهایمدیریتحادثهورویدادامنیتبرایبرپاییمرکزمدیریتامنیت،پیاده‌سازیسامانهخدماتارتباطاتدرونسازمانیوراه‌اندازیابزارهایپشتیبان‌گیری،آرشیوسازیوبازیابیاطلاعاتتوسطسامانه‌ذخیره‌سازیامنازدیگراقداماتایندفتردریکسالگذشتهبودهاست

 

ویدرپایانگفتاحرازصلاحیتسامانه‌هایاطلاعاتیحوزهسلامتنیزاقدامدیگردفترآماروفناوریاطلاعاتوزارتبهداشتطییکسالگذشتهمیباشد

پنجشنبه٨شهريور١٣٩٧١٩١٨شمارهخبر١٨٠٥١٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top