قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 291663
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۰۸ شهریور ۱۳۹۷ ۲۲:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

رشد 10 میلیون دلاری صادرات تجهیزات پزشکی از 70 میلیون دلار به 80 میلیون دلار

مشاوروزیرومدیرکلامورتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتدرهفتهدولتاعلامکرد

رشدمیلیوندلاریصادراتتجهیزاتپزشکیازمیلیوندلاربهمیلیوندلار

 

 

مشاوروزیرمدیرکلامورتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشت،بااشارهبهرشدمیلیوندلاریصادراتتجهیزاتپزشکیازمیلیوندلاربهمیلیوندلار،فعالیتهاییکسالهاینحوزهدردولتدوازدهمراتشریحکردوگفتتاسیسمرکزتحقیقاتتجهیزاتوملزوماتپزشکیبادستوروزیربهداشتومصوبهشورایگسترشوزارتبهداشت،تدوینبسته‌هایحمایتیتولیدوصادراتوپایشقیمتگذاریتجهیزاتوملزوماتپزشکیدرزنجیرهتوزیعازدیگرفعالیتهایحوزهتجهیزاتوملزوماتپزشکیدریکسالگذشتهاست

 

بهگزارشوبدا،دکتررضامسائلی ضمنبیاناینمطلب،گفترشدمیلیوندلاریصادرات تجهیزاتپزشکیازمیلیوندلاربهمیلیوندلاروراهاندازیسامانهثبتتجهیزاتوملزوماتپزشکیباقابلیتانجامالکترونیکیتمامیمراحلازدیگراقداماتصورتگرفتهدرطییکسالدرحوزهتجهیزاتپزشکیبودهاست 

 

مدیرکلامورتجهیزاتوملزوماتپزشکیوزارتبهداشت، ارتقایسطحکیفیتخدماتپسازفروششرکت‌هایتجهیزاتپزشکیرایکیدیگرازفعالیتهاییکسالهاینحوزهبیانکردوگفتانجاماموربازرسی،پیشگیریومبارزهباقاچاقتجهیزاتوملزوماتپزشکیدرجهتماموریتنظامسلامتوراهاندازیسامانهثبتتجهیزاتوملزوماتپزشکیازدیگرفعالیتهاییکسالهاینحوزهاست 

  

گزارشاهمفعالیتیکسالهحوزهتجهیزاتوملزوماتپزشکیوزارتبهداشتدردولتدوازدهمبهشرحزیراست؛

 

انجامطرحارتقاینظامکنترلکیفیتجهیزاتپزشکیبراساساستانداردهایبینالمللیجهتاقلامتولیدیووارداتی

•مذاکرهبابخشسلامتاتحادیهاروپادراستقراردفاترمعتبربینالمللیانطباقایمنیواثربخشیمحصولباالزاماتبینالمللیدرایران

•بروزرسانیلیستموسساتمعتبربینالمللیممیزیوصدورگواهینامه

•ارزیابیموسساتمعتبربینالمللیانطباقآزمایشگاههاباالزاماتبینالمللی وتاییدصلاحیتآنهابهمنظورفعالیتدرکشور

 

تاسیسمرکزتحقیقاتتجهیزاتوملزوماتپزشکیبادستوروزیربهداشتومصوبهشورایگسترشوزارتبهداشت

 

ثبتتجهیزاتوملزوماتپزشکیبهمنظوربررسیتطابقباالزاماتاساسیاصولایمنیوعملکردتجهیزاتپزشکیدرشبکهتولید،وارداتوزنجیرهتوزیع

•راهاندازیسامانهثبتتجهیزاتوملزوماتپزشکیباقابلیتانجامالکترونیکیتمامیمراحل 

 

برونسپاریوتفویضتعدادیفعالیتبهمنظورچابکسازیوتسهیلوتسریعامورچوننگهداشتوخطوطتولیدازطریقسامانهچکلیستهابهدانشگاه‌هاوکنسرسیوماتحادیههاوانجمنهادرقالبتفاهمنامه 

صدورالکترونیکیپروانهتولیدتجهیزاتپزشکیدرراستایاقتصادمقاومتی،تولیدواشتغال

صدورپروانهصادراتتجهیزاتپزشکیدرراستایاقتصادمقاومتیوتوسعهصادرات

 

•رشدمیلیوندلاریصادراتتجهیزاتپزشکیازمیلیوندلاربهمیلیوندلار

•تدوینوابلاغدستورالعملصادراتتجهیزاتپزشکی

 

تدوینبسته‌هایحمایتیتولیدوصادرات

ارتقایمدیریتنگهداشتتجهیزاتوملزوماتپزشکی

ارتقایسطحکیفیتخدماتپسازفروششرکت‌هایتجهیزاتپزشکی

 

اجرایطرحثبترویدادهاوشکایت‌هایذینفعانورسیدگیوپاسخگوییازطریقایجادساختارالکترونیکی

•راهاندازیسامانهبهمنظورثبتگزارشوسایلپزشکی

 

انجاماموربازرسی،پیشگیریومبارزهباقاچاقتجهیزاتوملزوماتپزشکیدرجهتماموریت نظامسلامت

•اجراییکردنطرحبرچسباصالتبرایپنجگروهکالاییازابتدایسالبرایاولینبار

•اجرایطرحتجهیزاتپزشکیبرایاولینباردرکشور 

•ایجادبانکاطلاعاتیمربوطبهاستعلاماصالتتجهیزاتوملزوماتپزشکی

 

پایشقیمتگذاریتجهیزاتوملزوماتپزشکیدرزنجیرهتوزیع

 

توسعهفناوریاطلاعاتوشفافسازیاطلاعرسانیدرتسهیلوتسریعامور

•راهاندازیسامانهثبتتجهیزاتوملزوماتپزشکی 

•راهاندازیسامانهبهمنظورثبتگزارشوسایلپزشکی

پنجشنبه٨شهريور١٣٩٧١٩١٥شمارهخبر١٨٠٥٠٥تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top