قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 291688
تاریخ انتشار: جمعه, ۰۹ شهریور ۱۳۹۷ ۱۳:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

سفر معاون درمان وزیر بهداشت به یاسوج

 

دکترقاسمجانباباییروزگذشتهباسفربهاستانکهگیلویهوبویراحمدازمراکزبهداشتیودرمانیایناستانبازدیدبهعملآورد 

 

بهگزارشوبدا،دکترقاسمجانباباییدرنشستشورایاداریکهگیلویهوبویراحمدباتشریحدستاوردهایطرحتحولسلامتبهعنوانیکیازمهمترینطرح‌هایدولتتدبیروامیدگفتبااجرایاینطرحهزارتختبیمارستانیبهتخت‌هایبیمارستانیدراستان‌هایمختلفکشوراضافهشد

 

دکترجانباباییبابیاناینکهنیمیازپزشکانمتخصصطرحیدرمناطقمحروممستقرهستند،افزوددربرخیمناطقوشهرستان‌هایمحرومبیشازتاپزشکخدماتلازمرابهمردمارائهمی‌کنند

 

ویبابیاناینکهدریکشهرستانیهمچونسراوانهماکنونپزشکمتخصصداریم،ادامهدادتاقبلازطرحتحولسلامتپایگاهاورژانسهوایینداشتیمولیدرحالحاضرپایگاهدرکشورمشغولارائهخدماتبهبیماراندرصورتنیازاستدرحالیکهاینمهمدرکشورهامترقیوجوددارد

 

دکترجانباباییبااشارهبهفعالیتپایگاهاورژانسهواییدرکهگیلویهوبویراحمد،اظهارداشتاینحقمردمبودهکهازبهترینخدماتبهره‌مندباشندوماخودرانیزخدمتگذارمردمبایدبدانیموبهآنافتخارکنیم

 

ویعملکرددولتدرطرحتحولسلامتراموفقارزیابیکردوگفتدولتدرشرایطسختکشورراتحویلگرفتوامیدوارمبتوانیمازسختیهاگذشتهوخدماتارزندهایبهمردمارائهکنیم

 

معاوندرمانوزیربهداشتخواستارکمکردنفاصلهمردمبامردمشدوافزوددردولتتدبیروامیدمراکزمتعددبهداشتیودرمانیوخانه‌هایبهداشتدرمناطقمحروماحداثشدهاست

 

 دکترجانباباییدرادامهاینسفرازبخشهایمختلفبیمارستانتختخوابییاسوجبازدیدکرد 

 

دیداروگفتگوبامدیرگروههایمختلفپزشکیکهگیلویهوبویراحمد

 

پزشکانکهگیلویهوبویراحمددرایننشستمشکلاتحوزهدرمانرابامعاونوزیربهداشتدرمیانگذاشتندکهموردبحثوبررسیقرارگرفتند۲۰۳

پنجشنبه٨شهريور١٣٩٧١٤٠٤شمارهخبر١٨٠٥١٦تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top