قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 292287
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ ۰۲:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

مجامع بین المللی از رویکرد یکجانبه در تصمیم گیری های اخلاقی پرهیز کنند

نایبرییسکمیتهملیاخلاقپزشکیکشورمانعنوانکرد

مجامعبینالمللیازرویکردیکجانبهدرتصمیمگیریهایاخلاقیپرهیزکنند

 

نایبرییسکمیتهملیاخلاقپزشکیکهبهعنواننمایندهکشورماندرنشستمشترککمیتهبینالدولیاخلاقزیستیشرکتکردهبودبرلزومتوجهبهسلامتانسانهادرمسائلاخلاقیتاکیدکردوگفتتصمیماتمرتبطبااخلاقپزشکیدرمجامعبینالمللیبایدمتناسبباتفاوتهایفرهنگیومذهبیکشورهااتخاذشودوازنگاهیکجانبهبهاینمسائلپرهیزشود

 

بهگزارشوبدا،دکترباقرلاریجانی،معاونآموزشیوزارتبهداشتونایبرییسکمیتهملیاخلاقپزشکیبهعنواننمایندهجمهوریاسلامیایراندرنشستمشترککمیتهبینالدولیاخلاقزیستی،کمیتهبینالمللیاخلاق زیستیوکمیتهبینالمللیاخلاقدرعلوموفناورییونسکوکهدرمحلسازمانعلمی،آموزشیوفرهنگیمللمتحدپاریسشرکتکردهبودبرلزومتدوینبرنامهاستراتژیکاخلاقدرکشورهایجهانتاکیدکرد  

 

درایننشستموضوعاتیازجملهاخلاقدرفناوریهایکمکباروری،مسئولیتفردیاشخاصدرقبالخودشان،اخلاقآب،اخلاقاینترنتاشیاوارتباطکمیتههایاخلاقبایکدیگرمطرحشد  

 

همچنیندکترلاریجانینمایندهجمهوریاسلامیایراندرایننشستبااشارهبهبرنامههایاخلاقپزشکیجمهوریاسلامیایرانگفتدرکشورجمهوریاسلامیایرانچندسالیاستکهباتشکیلشورایعالیاخلاقپزشکیبهعنوانیکنهادسیاستگذارملی،اقداماتارزشمندیدراینزمینهصورتگرفتهاست

 

نایبرییسشورایعالیاخلاقپزشکیازتدوینبرنامهراهبردیاخلاقپزشکیکشورخبردادواظهارداشتتجربهتدویندورهبرنامهاستراتژیکاخلاقپزشکیدرکشورماوجودداردوسایرکشورهاهملازماستچنینبرنامهایداشتهباشند

 

ویبابیاناینکهبرنامهاستراتژیکبهحرکتکشورهادرمسیرتوسعهاخلاقپزشکیجهتمیدهد،گفتلازماستکهتوجهبهبرنامههایاستراتژیکاخلاقپزشکیدرکشورهابهعنوانیکیازاولویتهای کمیتهبینالدولیاخلاقزیستیمطرحشود

 

دکترلاریجانیبهنقشچشمگیرحرفهمندانعلومپزشکیدرتوسعهوپیشبردبرنامههایاخلاقپزشکیدرکشورهااشارهکردوگفتافرادجامعهنیزدرمقابلسلامتخودمسئولهستندواینیکیازمسائلیاستکهبایددراخلاقموردتوجهقرارگیرد

 

ویبااشارهبهاینکهیکیازمباحثنشستبهاینموضوعاختصاصیافتهافزودحرفهمندانعلومپزشکیمیتوانندنقشبرجستهایدرتبییناینمفاهیموآشناییافرادبامسئولیتیکهدرقبالسلامتخوددارندایفاکنند 

 

نایبرییسشورایعالیاخلاقپزشکیبااشارهبهمباحثمطرحشدهدرایننشستازجملهاخلاقاینترنتاشیاتاکیدکردبایدسلامتانسانهاوجنبههایمختلفآندرتمامیمباحثاخلاقیموردتوجهویژهقرارگیرد

 

دکترلاریجانیدرپایانبابیاناینکهموضوعاخلاقدرفناوریهایکمکبارورینیزازدیگرموضوعاتطرحشدهدرایننشستبود،خاطرنشانکردضروریاستتاتوجهبیشتریبهبنیانخانوادهدراینمسائلشودودراینخصوصباپرهیزازنگاهیکجانبه،بالحاظنمودنتفاوتهایفرهنگیوباورهایمذهبیجوامعدرمجامعبینالمللیمانندیونسکوتصمیمگیریشود

پنجشنبه٢٢شهريور١٣٩٧١٠٣١شمارهخبر١٨١٠٨٠تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top