قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 292293
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ ۰۶:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

تلاش کنیم تا باری بر دوش مردم نباشیم

وزیربهداشتدراجلاسسراسریمدیرانسازمانبیمهسلامت

وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیگفتمردمدرمناطقمحرومفقیرهستندوسطحدرآمدکمیدارند،بنابرایننبایدفقطبهیککاراداریاکتفاشودبلکهبایدکمککنیم؛چراکهیکتصمیماشتباهبهمردمآسیبواردمیکند 

 

بهگزارشخبرنگاروبدا،دکترسیدحسنهاشمی،وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدراجلاسسراسریمدیرانسازمانبیمهسلامت،اظهارداشتبیمهسلامتدریکسالگذشته،مسئولیتسنگینیرابرعهدهداشتواقداماتخوبینیزانجامشدامیدوارمبعدازمدتهابهنتیجهایبرسیمکههدفمادرحوزهسلامتبودهاست 

 

دکترهاشمیبااشارهبهنقشبیمههادرحوزهسلات،بیانکردبایدیکسازمانبیمهیکپارچه،قویوعلمیدرکشورداشتهباشیموتمامبیمههاحولمحورآنجمعشدهواعتباراتآندریکصندوقجمعشودوآنبیمهبهعنوانخریدارخدمتبادولتیابیمارستانهایدولتیهمانرفتاریراداشتهباشدکهبابخشخصوصیدارددراینزمینهمعتقدمکهبایدفروشندهوخریدارازهمجداباشند 

 

وزیربهداشتدرادامهافزوددریکسالیکهسازمانبیمهسلامتبهوزارتبهداشتآمدهاستبهعهدمانپایبندبودیموهیچدخالتیازحوزهریاستدانشگاههاوستادوزارتبهداشتنسبتبهاموربیمهانجامنشدهاستتلاشوزارتبهداشتوسازمانبیمهسلامتنیزاینبودهاستکهاستقلالبیمهحفظشودوایناستقلالبهمعنایتقابلنیستوحتمابایدهمکاریوجودداشتهباشددراینروزهاییکهبهتدریجکارماسختترمیشود،بابیمهسلامتکهافرادتحتپوششزیادیرادربخشدرمانوبهداشتمدیریتمیکند،هماهنگیهایلازمصورتگرفتهاست 

 

دکترهاشمیافزوداگرچهبیمهسلامتقدمهاییرابرداشتهاستولیهنوزتامقصودموردانتظارراهزیادیماندهاستودراینراهبایدازتجربیاتجهانیانودنیااستفادهشودومطمئنهستماگرهماهنگیبیشتریبینبخشارائهکنندهخدمتوخریدارخدمتایجادشود،اینزمانکوتاهترخواهدشدبایدهمهچیزشفافشودواستفادهازخدماتالکترونیکدراینراهمیتواندمارابهمنزلمقصودبرساند 

 

وزیربهداشتبابیاناینکهبایدتلاشکنیمکهبیمهدرسالتاجاییکهممکناستباکمترینکسریواردسالشودتاکیدکرددرماههایآیندهتاجاییکهممکناستتلاشکنیدتاباریبردوشمردمنباشیموبایدمراقبتبیشتریشود؛چراکهمردمتحتفشارهستندومادراینبخشباتوجهبهوظیفهمانکهحمایتاست،نبایدکوتاهیکنیموقتیبهاستانهایمحرومسفرمیکنید،متوجهخواهیدشدکهنمیتوانیدازآنهاانتظارخارجازتوانومعیشتقشرضعیفجامعهراداشتهباشید،مردمدراینمناطقفقیرهستندوسطحدرآمدکمیدارندونبایدفقطبهیککاراداریاکتفاشودبلکهبایدکمککنیم،چراکهیکتصمیماشتباهبهمردمآسیبواردمیکند 

 

دکترهاشمیدرخصوصموضوعبیمهروستاییان،گفتدربرخیروستاهامراکزیداریمکهساعتکاریآنهامحدوداستواگربیماریبخواهدبرایدرمانبهآنهامراجعهکندبامشکلمواجهخواهدشد؛چراکهبامراجعهبهبیمارستانهایدولتیدرشهرهانیزبایدمهرپزشکخانوادهراداشتهباشند،بنابراینبایدهماهنگیبامعاونانبهداشتودرمانوزارتبهداشتصورتگیردتاساعتکاریپزشکاندراینمراکزافزایشیابدیااینکهارزشدفترچهبیمهروستاییاننیزبهماننددفترچهبیمهشدگانشهریشود 

 

وزیربهداشتبیانداشتمشکلاتدرکشوروجوددارد،امامتاسفانهعدهایبازیرکیهمهمشکلاتکشوررابهدولتودولتیهانسبتمیدهندنبایدشرایطیکهبهوجودآمدهرافراموشکنیمکهدرچندسالاخیرچهاقداماتیانجامدادهایموچهرفتارهاییبادولتمردانشدهاستوفقطبهخروجینگاهنکنیمواگرهماقدامیصورتگرفته،همهباهمآنهاراانجامدادهایمودولت،مجلسوقوهقضائیههمهباهمبودهاندوهرکسیبایدمسئولیتکاریکهانجامدادهاسترابپذیردوآنجاییکهلازماستبهاشتباهخوداعترافکندونبایدتقصیرهارابهگردندیگریانداخت؛چراکهمردمآنقدرهوشیارهستندکهخودشانتشخیصدهند 

 

دکترهاشمیدرپایانخاطرنشانکرددرروزهایسختیکهدرپیشداریمبایدآگاهودرعینحالامیدوارباشیم؛چراکهاینروزهاقابلمقایسهباآنروزهایسختتریکهپشتسرگذاشتهایمنیستندبایددرتمامسطوح،روحیههمکاریوبرادریحاکمباشد؛چراکهبیشتریننگرانیازعدمهمدلیواتحاداست

چهارشنبه٢١شهريور١٣٩٧٠٩٥٠شمارهخبر١٨١٠٤٣تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top