قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 292296
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

رونمایی از یک دستگاه تجهیزات پزشکی برای انجام اعمال جراحی مفاصل

رونماییازیکدستگاهتجهیزاتپزشکیبرایانجاماعمالجراحیمفاصل

 

 

دکترمسائلیدراولینروزسفرخودبهاستانآذربایجانشرقیوباحضوردرمرکزرشدفناوریتجهیزاتپزشکیدانشگاهعلومپزشکیتبریز،ازدستگاهبلیدشیورآرتورسکوپیرونماییبهعملآورد

 

 

 

بهگزارشوبدا،براساساینگزارش،دستگاهبلیدشیورآرتورسکوپی،اولینمحصولایرانیدارایاستانداردوتاییدیهوزارتبهداشتاست،اینمحصولدرهفتمدلتیغهطراحیوبرایاولینباردرایرانتولیدشدهودارایکاراییبالاواستحکامموردنیازاست

 

 

 

گفتنیاست،بهجزکشورهایاروپاییوآمریکایی،ایندستگاهدرکشورهایهمسایهبهخصوصکشورچین،نمونهاینداشتهوعمدهترینتولیدکنندهآنکشورآمریکااست

 

 

 

ایندستگاهازلحاظکیفیتبانمونههایخارجیبرابریمیکند،اماقیمتآنبانمونهخارجیخوداختلافبسیاریداردوقیمتنمونهایرانیایندستگاهمیلیونتومانوقیمتنمونهخارجیبينتامیلیونتوماناستهمچنینايندستگاهجهتتراشيدنوخارجكردنبافتهايصدمهديدهداخلمفاصلكاربرددارد

 

بنابراینگزارش،دستگاهبلیدشیورآرتورسکوپی،ساختایرانبودهوکیفیتبالاییداردوبهغیرازبازارداخلی،توانارائهبهبازارهايبینالمللیرانیزداردتولیداینوسیلهدرداخلضمناشتغالزاییبرایقشرفارغالتحصیلومتخصصمیتواندنیازکشوررابهوارداتاینمحصولمرتفعسازدوتولیدراازانحصارچندکشورخاصخارجکند

 

ارتروسكوپيروشيازجراحيبرايانجامعملهايتشخيصيوترميميمفاصلاستكهبوسيلهواردكردندوربيندرمفصلبيمارانجامميگيردكهاصطلاحابهآنجراحيليزرينيزگفتهميشودبهدليلبستهبودنجراحيوعوارضبسياركمترنسبتبهروشهايباز،اينروشجايگزينعملهايبازمفاصلشدهاست 
دستگاهشيورارتروسكوپيدرجراحيهايتشخيصيوترميميرباطهايمفاصلزانوازقبيلرباطهايصليبيووهمچنينترميمرباطهايمفصلشانهمورداستفادهقرارميگيرد

تيغهايندستگاهدرفضايبينمفصليميتواندبافتهاينرموسختموردنظرجراحراتراشيدهوبههمراهآبخارجنماید

 

دستگاهشيورارتروسكوپيبراياولينبادرايرانتوسطگروهمهندسانشركتدرمانيارايدهگسترطراحيوتوليدگرديدهاست٢٠٧

چهارشنبه٢١شهريور١٣٩٧٠٩٤٩شمارهخبر١٨١٠٤٥تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top