قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 292303
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ ۱۱:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

همکاریهای ایران و بلژیک در حوزه سلامت گسترش می یابد

همکاریهایایرانوبلژیکدرحوزهسلامتگسترشمییابد

 

 

سفیرایراندربلژیکگفتایرانوبلژیکمیتوانندهمکاریهایبسیارخوبیدرحوزهسلامتداشتهباشند،چونبخشعمدهایازشرکتهایبلژیکیدرحوزههایمختلف،متوسطوکوچکهستندوهمکاریبااینشرکتها،یکیازاولویتهایایراناست

 

پیمانسعادتدرگفتگوباخبرنگاروبدا،اظهارداشتبخشخصوصیایرانوبلژیکبدونحضورمقاماترسمیدوکشور،میتوانندیکانجمنتجاریمشترکدرحوزهسلامتتشکیلدهندودرملاقاتهاییکهباوزیربهداشتمنطقهفلازبلژیکوسفیرجدیداینکشوردرایرانداشتم،آنهاازهمکاریهایمشترکدوکشوردرحوزهسلامت،حمایتکردند

 

ویتصریحکردتفاهمنامهایدرسفروزیربهداشتایرانبهبلژیکامضاشدوپیگیرتسریعدراجراییشدنآنهستیمدرقالباینتفاهمنامه،یکشرکتبلژیکیدرحوزهاستفادهازفناوریهایارتباطیدرگسترششبکهکارآمدپیشگیریوبهداشتباایرانهمکاریخواهدکردوهمهمیدانیمکههرمقدارسرمایهگذاریدرحوزهپیشگیری،منجربهصرفهجوییهایعظیمدرحوزهدرمانوبودجهعمومیکشورمیشود

 

سفیرایراندربلژیکبااشارهبهظرفیتهایبالایبلژیکدرحوزهبیمارستانسازی،دارووتجهیزاتپزشکی،گفتوزیربهداشتدربلژیکازشرکتیبازدیدکردکهزبالهبیمارستانیرابازیافتمیکردومحصولانتهاییبازیافتزبالهبیمارستانی،مجددابهشبکهتولیدبازمیگشتظرفیتهایحوزهسلامتبلژیک،بسیاربالااستوازطرفیچوندراینکشور،بیشترشرکتها،متوسطوکوچکهستند،کمترتحتتاثیرمسائلسیاسیبزرگقرارمیگیرند،امایکیازمشکلاتعمومی،نقلوانتقالاتمالیاست

 

سعادتدربخشدیگریازسخنانخودگفتطرحتحولنظامسلامتکهدردولتیازدهمآغازشدیکیازطرحهایبزرگبعدازانقلاباسلامیاستچونآثارزیادیدردرمانوسلامتمردمبهویژهاقشارآسیبپذیرداشتهاست

 

ویدرپایاناظهارداشتوزیربهداشتبرایطرحتحولنظامسلامت،وقتوانرژیبسیارزیادیگذاشتهواینطرحیکیازافتخاراتجمهوریاسلامیایراناستوبهدکترهاشمیبهخاطراستقامتیکهدرپیشبردطرحتحولسلامت،داشت،مدیونهستیمچونموانعبسیاریبرسرراهوجودداردواگرچهشایداستقامتوزیربهداشتبهکامبرخیافرادخوشنباشد،امابهکاممردمبهویژهاقشارضعیفوکمدرآمد،خوشاست

جمعه٢٣شهريور١٣٩٧١٠٠٠شمارهخبر١٨١٠٧١تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top