قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 292304
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

حذف تکرار آزمایش های متداول در بیمارستان ها در جهت کنترل منابع و صرفه جویی در هزینه ها

درگفتوگوبارییسبیمارستانشهیددکترفقیهیشیرازمطرحشد

حذفتکرارآزمایشهایمتداولدربیمارستانهادرجهتکنترلمنابعوصرفهجوییدرهزینهها

 

 

 

رییسبیمارستانشهیددکترفقیهیشیرازگفتدرحالحاضرخدماتدرمانیبااجرایراهنماهایبالینیبهسمتمنطقیسازیپیشمیرودومبنایعلمیپیدامیکندوازسلیقهایکارکردندرموردمصرفدارووتجهیزاتوملزوماتپزشکیپیشگیریبهعملمیآید،لذادرصرفهجوییهزینهها،بستهخدمتیبیمارانکوچکترنمیشودوهدف،علمیسازیفرآینددرمانواستفادهبهینهازامکاناتاست

 

دکترعلیاکبریدرگفتوگوباوبدا،درخصوصتجربهبرتراینبیمارستاندرکنترلمنابعومصارفوصرفهجوییدرهزینهها،بابیاناینکهبیمارستانشهیدفقیهیشیرازباتختفعالوضریباشغالدرصد،دارایبخشهایداخلی،جراحیعمومی،جراحیکولورکتال،جراحیآنکولوژی،جراحیاورولوژی،جراحیزنان،جراحیقلبوبخشهایفوقتخصصیقلبوریهاست،افزودباتوجهبهمحدودیتمنابعوبراساسدستورکشوریمبنیبرکنترلهزینهها،درسالبرنامهایراتحتعنواندستوراتخودبهخودمتوقفشوندهآغازکردیم 

 

 

ویبابیاناینکهاینبرنامهبرایکنترلهزینههادربخشخدماتپاراکلینیکوخدماتداروییانجامشدهاست،تصریحکردخدماتپاراکلینیکشاملآزمایشهاوخدماتتصویربرداریاستدرگاماول،درزمینهخدماتآزمایشگاهیبااینرویکردکهتکرارویاانجامبرخیازآزمایشهاوتستهایپزشکیدرطولمدتبستریبیمارانضرورتیندارد،مداخلهشد،امااینآزمایشهاگاهیدرپروسهمعاینهوبستریشدنبیماردربیمارستانهاتکرارمیشود،برایمثالبیماردریکبخشبستریشدهوبعدبهبخشدیگریمنتقلمیشودویکآزمایشواحددرهردوبخشدرخواستوتکرارمیشود

 

دکتراکبریبااشارهبهرایجترینآزمایشاتیکهدربیمارستانهابهکراتدرخواستمیشود،بیانکرددرقدماول،برخیآزمایشهاازجملهانواعهپاتیتوایدزکهبهعنوانسرگروهاینآزمایشهاقراردارند،ازطریقاعمالمحدودیتدرسیستمجامعاطلاعاتبیمارستانیدرطولمدتبستریبرایبیمارانفقطیکباردرخواستشدهوتکرارآنهابرایباردومممنوعشد،ایناقدامازسالآغازشدالبتهدرسال۹۷انجاماینگونهآزمایشهامطابقبادستورالعملکشوریبودهاست 

 

رییسبیمارستانشهیددکترفقیهیشیرازگفتازدیگرآزمایشهاییکهدرسیستمجامعاطلاعاتبیمارستانیدستورمتوقفسازیآنپیادهشد،تستهایاندازهگیریفاکتورهایایمنیدرموردبرخیازبیمارانمشکوکبه سرطانبودبهنحویکهقبلاتعدادمارکرهایامشخصههاییکهبرایشناساییبیماریسرطاندرآزمایشگاهپاتولوژیدرخواستمیشد،حدودمشخصهبودکهباهماهنگیبخشپاتولوژی،قرارشدآنچهدرفرآیندبالینیبیماربهطورواضحاثرگذاراستومیتوانبرمبنایآنبهتصمیمقاطعیدستیافت،مشخصشوددرحالحاضرتعداداینمشخصههابهتستتقلیلپیداکردهاست 

 

دکتراکبریخاطرنشانکردوزارتبهداشت،تستآزمایشگاهیراپایلوتکردهکهاینتستهارادرسیستمجامعاطلاعاتبیمارستانیثبتکردیمومحدودهزمانیبرایاینتستهاتعریفشدهاست،بهطوریکهاینتستهاخارجازمحدودهزمانیانجامنمیشود،مگردرشرایطاستثناکهآنهمتحتفرآیندویژهایانجامخواهدشد 

 

ویبیانکردیکیازاقداماتمادربیمارستانشهیدفقیهیشیرازدرجهتمدیریتمنابعومصارف،اجرایدستوراتخودبهخودمتوقفشوندهدرزمینهمصرفداروهااست،برایمثال،بیماریکهدربیمارستانمابستریمیشد،دستوراتداروییدرپروندهاشتوسطپزشکمعالجقیدمیشدکهایندستوراتداروییدرسیستمجامعاطلاعاتبیمارستانینیزبهثبتمیرسیدوبرمبناینیازروزانهبخش،آنداروازطریقداروخانهبیمارستانتهیهمیشدگاهیبنابردلایلمتفاوتیممکنبوددورهدرمانداروییبرایبیمارطیشدهوپزشکمعالجآنراکنترلنکردهباشددراینروشتمامداروهایتجویزیبیماراندرسیستمهشداردهندهقراردادهشدند،بهطوریکههرداروییکهپنجروزازتجویزآنگذشتهباشد،سیستمهشدارمیدهدودراینبازهزمانیچنانچهپزشکصلاحبداند،مصرفداروادامهپیداخواهدکردودرغیراینصورتمصرفداروقطعمیشود،اینبرنامهنیزدرکنترلبرخیازهزینههایبیمارتاثیرداشتهاست 

 

دکتراکبریدرخصوصصرفهجوییلوازممصرفیبیمارگفتاقدامدیگرکهمنجربهصرفهجوییدرهزینههاشد،دررابطهبالوازممصرفیبیمارانبوددراینراستا،بهاینموضوعتوجهشدکهبرخیلوازممصرفیبیمارانمانندستهایسرموآنژیوکتهارامیتواندرمدتزمانطولانیتریمصرفکرد،لذابرمبنایمصوبهواحدکنترلعفونتدانشگاه،برخیلوازمبیمارستانیدرمدتزمانبیشتریمورداستفادهقرارگرفت 

 

رییسبیمارستانشهیددکترفقیهیشیرازدرخصوصبرنامهاستحقاقسنجیبیمهایاظهارداشتاقدامدیگریکهدربیمارستانشهیدفقیهیانجامشد،بحثاستحقاقسنجیبیمهسلامتاستدراینراستا،بیمارانیکهبهبیمارستانمراجعهمیکنند،میتوانبراساسکدملیوشمارهشناساییکهازطریقبیمهسلامتبرایآنهاصادرشدهاست،واردسامانهجامعسلامتشد،درآنسامانهبرخیازخدماتیکهبرایبیمارانجامشده،قابلمشاهدهاست،برایمثال،اگرامآرآیبیماردرفاصلهزمانیکمترازششماهانجامشدهاست،اجازهتکرارآندادهنشدهوبههمانامآرآیبرایپیگیریرونددرمانبیماراستنادمیشود 

 

ویدرخصوصمدیریتمصرفخونوفرآوردههایخونیتوضیحداداقدامدیگرما،مدیریتوبهینهسازیمصرفخونوسایرفرآوردههایخونیبودبهنحویکه،برایمدیریتبهترفرآیند،اندیکاسیونتجویزفرآوردهخونی،برحسبنوعبیماروجراحیمشخصشدوهمچنینتعدادکیسههایخونکهبابتهرعملجراحیموردنیازاستنیزمشخصشدنداینموضوعبامعاونتدرمانوسازمانانتقالخونموردمشورتقرارگرفتومصوبشدوازنیمهدومسالنیزبهاجرادرآمدهمچنینبااینبرنامهتوانستیمیکسومازدرخواستهایخونوفرآوردههایخونیراکاهشدهیمبرایمثال،چنانچهقبلادرهرماهدوهزارکیسهخونوفرآوردهآمادهسازیمیشد،بااتخاذاینفرآینداینرقمبهعددکیسهکاهشپیداکردایناقدامنیزدرکنترلوکاهشهزینههاتاثیربسیاریداشت 

 

دکتراکبریگفتباتوجهبهمشکلاتیکهدرزمینهتامینآبدرکشوروجوددارد،منابعیکهمنجربههدررفتنآببیمارستانمیشدنیزموردتوجهقرارگرفتبرایمثال،دراینراستاخروجیآبدستگاههایضدعفونیکنندهوسایلبیمارستانیبهدستگاههایشستوشویالبسهوملحفههدایتشدوازطریقهدایتاینآببهدستگاههایشستوشویالبسهوملحفه،روزانههشتهزارلیترصرفهجوییشدکهدرقبضهاییکهدراینمدتصادرشدهاینتغییراتدرکاهشمصرفآبمشاهدهشدهاست 

 

ویدرخصوصمصرفآنتیبیوتیکهایپرمصرف،گفتبیمارستانشهیدفقیهیشیرازجزواولینبیمارستانهاییبودکه آنتیبیوتیکپرمصرفرابهعنوانهدفانتخابکردهوتجویزآنهارابرمبنایگایدلاینتدوینکردهاستطبقبرآوردها،درسالاولاجرایاینبرنامه،ماهیانهمیلیونتومانازمحلآنتیبیوتیکهاصرفهجوییشدهاست

 

رییسبیمارستانشهیددکترفقیهیشیرازدرخصوصآمارکاهشهزینههاتصریحکرددرمورداجرایبرنامهدستوراتخودبهخودمتوقفشونده،درزمینهخدماتپاراکلینیک،رقمیبالغبرتامیلیونتومان،درموردداروهاماهانهحدود۱۲۰میلیونتومان،درموردخونوفرآوردههایخونیماهانهمیلیونتومانودرموردمصرفآبنیزروزانههزارلیترصرفهجوییشدهاست 

 

ویدرخصوصاینکهباصرفهجوییدرمنابعومصارفدربیمارستان،بستههایخدماتمحدودترشدهیانه،توضیحدادبهدلیلاینکهقبلابرهزینههانظارتوکنترلکافیوجودنداشت،برخیازدرخواستهاواقداماتپزشکیبهصورتروتیناتفاقمیافتاد،امادرحالحاضرایناقداماتبااجرایراهنماهایبالینیبهسمتمنطقیسازیپیشمیرودومبنایعلمیپیدامیکندوازسلیقهایکارکردندرموردمصرفدارووتجهیزاتوملزوماتپزشکیپیشگیریبهعملمیآید،لذابستهخدمتیبیمارانکوچکترنشدهوهدف،علمیسازیفرآینددرمانواستفادهبهینهازامکاناتاست

جمعه٢٣شهريور١٣٩٧١١٣١شمارهخبر١٨٠٩٨٢تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top