قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 292310
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ ۱۶:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

توزیع 700 آمبولانس جدید در کشور در ماه آینده - راه اندازی 39 پایگاه اورژانس هوایی و انتقال 22 هزار مصدوم و بیمار توسط بالگرد های اورژانس هوایی

سرپرستسازماناورژانسكشوردرنمازجمعهاینهفتهتهران

توزیعآمبولانسجدیددرکشوردرماهآیندهراهاندازیپایگاهاورژانسهواییوانتقالهزارمصدوموبیمارتوسطبالگردهایاورژانسهوایی

 

سرپرستسازماناورژانسكشورگفتدرحالحاضراورژانسکشورازپیشرفتوتوسعهقابلتوجهیبرخورداراستبهطوریکهدرسالگذشتهباهمتوزیربهداشتوتصویبمجلس،مرکزفوریت‌هایپزشکیبهسازمان‌هایاورژانستبدیلشد

 

بهگزارشوبدا،دكترپيرحسينكوليوند،سرپرستسازماناورژانسكشوربهمناسبتفرارسيدنروزاورژانسدرسخنرانيپيشازخطبههاينمازجمعهاينهفتهتهران،اظهارداشتاورژانسپیشبیمارستانیکشوردرسالبهعنوانچهارمیناورژانس‌دنیادر کشورآغازبهفعالیتکردودرآنزمان،اورژانسشهرتهرانتنهاپایگاهداشت

 

ویادامهداددرحالحاضراورژانسکشورازپیشرفتوتوسعهقابلتوجهیبرخورداراستبهطوریکهدرسالگذشتهباهمتوزیربهداشتوتصویبمجلس،مرکزفوریت‌هایپزشکیبهسازمان‌هایاورژانستبدیل شدوفعالیت‌هایخوبیدراورژانسکشورتابهامروزانجامشدهاست

 

فعالیت پایگاههواییوپایگاهزمینیدرکشور

دكتركوليوندبااشارهبهتعدادپایگاه‌هایاورژانسزمینیوهواییافزوددرحالحاضر،هزاروپایگاهزمینی،پایگاههوایی،موتورلانس،دستگاهاتوبوس‌آمبولانسوهزارودستگاهآمبولانسدرسراسرکشوربهمردمخدمترسانیمی‌کنندوبهزودی هزارودستگاهبهناوگانزمینیاورژانسوظرفیکماهآیندهدستگاهآمبولانسدرسراسرکشوراضافهمی‌شود

 

ویتصريحكردبهبرکتطرحتحولنظامسلامتوتوجهوزیربهداشت،اورژانسهواییبابالگردهای‌مختلفتاکنونراه‌اندازیوتابهامروزهزارمصدومبااورژانسهواییجابجاشدهاستکهدرصدازمصدومان‌مستقیمبهاتاقعملمنتقلشده‌اند

 

دكترکولیوند‌ادامهدادسازماناورژانسکشوردرشرایطبحرانیوحوادث،یکیازسازمان‌هایفعالکشورمحسوبمیشودوپرسنل‌اورژانس‌باروحیهجهادیو نشاطسازمانیمشغولبهارائهخدمتبهمردمهستند

 

سرپرستسازماناورژانسکشورافزودپرسنلخدوم‌اورژانس‌،خدماتخوبیدرایاممحرموصفر،نوروز،طرحزمستانی،تابستانیوشنبه‌آخرسالارائهداده‌اندوباآموزش‌هایخوباورژانسشاهدکاهشدرصدیمصدومانچهارشنبه‌سوریسالگذشتهبودیم

 

ثبترکورددراورژانسکشوربهبرکتسیدالشهدا

 

ویادامهداددرحوادثیمانندساختمانپلاسکو‌،معدنیورت‌گلستان‌وزلزلهاخیرکرمانشاه،سازماناورژانسازجملهدستگاههايکشوربودكهخوشدرخشيدوتوانستیمرکوردجهانیرادرزلزله‌اخیرکرمانشاه‌بهثبتبرسانیم

 

دكترکولیوند‌اضافهکرددرزلزلهاخیرکرمانشاهبدونامکاناتفرودگاهی‌هزارومصدومرادرحالیکهساعتدرتاریکیمطلقبودیم‌بهاستان‌هایکرمانشاه،البرزوتهرانبدونهیچگونه‌تلفاتوفوتی‌منتقلکردیم

 

سرپرستسازماناورژانسکشورادامهدادخدمترسانیخوباورژانسبهزلزلهزدگانکرمانشاههمهبهبرکتحضرتسیدالشهدا‌عبود،زیرامادرآنزمانبرایمراسماربعین‌همهامکاناترامهیاکردهبودیمو بیمارستانصحراییدرکرمانشاهراهاندازیکردیمکهبخش‌هایمختلفیمانندرادیولوژی،اتاقعملواتاقمراقبت‌هایویژه‌،مهیای‌ارائهخدماتبهداشتیودرمانیبودندوبهمصدومانخدمترسانیکردیموهزاروعملجراحیظرفروزدرمناطقزلزله‌زدهکرمانشاهانجامشد

 

ویتاكيدكرددرزمانوقوعزلزلهکرمانشاه‌ماهیچکمبودیازنظرداروییوفرآورده‌هایخونینداشتیموتاکنوننیزهیچبیماریواگیرداریدرمناطقزلزله‌زدهکرمانشاهگزارشنشدهاست

 

خدمترسانیویژهبهبیمارانسکتهقلبیومغزی

دكترکولیوند‌اطهارداشتبامحصولاتدانشبنیانایرانیکدوراراهاندازیکردیمتادرزمانوقوعسکته‌هایحادمغزییاقلبی،بیمارمستقیمبهبیمارستانهایویژهمنتقلشود،بهکمکاینروشنوارقلببیمارانبلافاصلهگرفتهوبهوسیلهپزشکمتخصصرويت‌ودرصورتنیاز،بیمارسریعاً‌بهبخشویژهیااتاقعملجهتآنژیوگرافی‌منتقلمی‌شود

 

سرپرستسازماناورژانسکشورادامهدادازدیگرفعالیت‌هایاورژانس‌کشور،آموزشخودامدادیودیگرامدادیبودهاستکهدراینطرح،مهندسان،معلمان،طلّاب‌،دانشجویان،رانندگان،نیروهاینظامیوانتظامی،آموزش‌هایلازمفوریت‌هایپزشکیرادیده‌اندتاشاهدکاهشآسیبوحفظجانافرادشویم‌

 

ویبابیاناینکهدربخشستادهدایتبیماربهموفقیت‌هایخوبیدستیافته‌ایموباتوجهبهاینکهنیمیازجمعیتکشوررابانوانتشکیلمی‌دهند،بيانكرداورژانس‌ویژهبانوانبرایعملیات‌هایخاصراهاندازیشدهاست وباتربیتبانوانتکنسین،سعیکردیمخدماتقابلقبولوخوبیبهبانوانبدهیم

 

راهاندازیاورژانسریلیبهکمکشهرداری

 

دكترکولیوند‌ادامهدادباحمایتشهرداریتهرانبرنامهریزیکردهایمتاازمتروهای‌تهرانرمپی‌بهبیمارستانهایترومای‌تهرانزدهشودتاشبکهریلیبهکمکاورژانس‌کشورجهتانتقالمصدومانبیاید‌

 

ویبابیاناینکهدرحالتقویتاورژانسهواییتهرانهستیم،گفتتقویتاورژانسهواییباحمایتشهرداریتهرانوهماهنگیقرارگاه‌ثارالله‌ونیرویانتظامیدرحالانجاماستودرهمینراستافعالیتپایگاهاورژانسهواییتهراننسبتبهقبلبهترشدهاست

 

سرپرستسازماناورژانسکشوردرپايانخاطرنشانكردامروزههزارپرسنلاورژانسباروحیهانقلابی،کارجهاد‌یونشاطسازمانیمشغولبهارائهخدماتهستندواورژانسکشور،شهیدمدافعحرموجانبازتقدیمکشورکرده‌است

جمعه٢٣شهريور١٣٩٧١٥٥٣شمارهخبر١٨١٠٩٣تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top