قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 292311
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ ۱۸:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

در شرایط تحریم، حوزه های آموزش و سلامت نباید آسیب ببینند

درشرایطتحریم،حوزههایآموزشوسلامتنبایدآسیبببینند

 

 

نمایندهمردمپاوهواوراماناتدرمجلسشورایاسلامیبااشارهبهتحریمهایظالمانهعلیهایرانومشکلاتاقتصادیبرایتامیندارووتجهیزاتپزشکی،گفتنمایندگانمردمدرمجلسبهطورجدیبهدنبالاینهستندکهدرزمانتحریمها،آموزشوسلامتدرکشورآسیبنبینندوبرایتامیننیازهایداروییوتجهیزاتپزشکی،ازارزدولتیاستفادهشود

 

شهابنادریدرگفتگوباخبرنگاروبدا،بااعلاماینمطلب،اظهارداشتبامدیریتصحیحوزیربهداشت،مشکلیدرتامیندارووتجهیزاتپزشکیموردنیازکشورنداریمونظارتهایبسیارخوبیدراینزمینهدرحالانجاماست،اماعدهایبهجایکمککردنبهدولتومردم،اخلالگریمیکنندکهنیروهایقضاییوامنیتیبهاینموضوعورودپیداکردهاندتاباکسانیکهاحتکار،گرانفروشیوکمفروشیمیکنند،برخوردجدیشود

 

نمایندهمردمپاوهواوراماناتدرمجلسگفتدرحوزهسلامت،تنهاوزیریکهتوانستهموفقباشدوخدماتخوبیبهمردمارائهدهد،دکترهاشمیبودهاستوامیدواریمکهاینخدمات،ادامهدارباشدودولتنیزدرتامینمنابعموردنیازطرحتحولسلامت،کمکهایبیشتریکند

 

ویضمنتقدیرازسفراخیروزیربهداشتبهمناطقزلزلهزدهثلاثباباجانی،گفتحضورچندبارهوزیربهداشتدرمناطقزلزلهزدهاستانکرمانشاهوپیگیریمشکلاتبهداشتیودرمانیاینمناطق،قابلتحسیناست

 

نادریاظهارداشتدرحالحاضردرشهرستانهایاوراماناتباجمعیت۳۰۰هزارنفر،یکبیمارستاندرجوانرودفعالیتداردوخوشبختانهبیمارستانپاوه،درصدپیشرفتفیزیکیداردوتجهیزاتآنتوسطوزارتبهداشتتامینشدهاست

 

ویتصریحکردبامساعدتدکترهاشمی،منابعلازمبرایتکمیلبیمارستانشهرستانروانسرتامینمیشودودرنقشهاینبیمارستانمشکلیوجودداشتکهوزیربهداشتآنرابرطرفکردکهجایتقدیروتشکردارد

 

نمایندهمردمپاوهواوراماناتبااشارهبهبازدیدوزیربهداشتازبیمارستاندرحالساختشهرستانثلاثباباجانی،گفتبااعلاموزیربهداشت،مشکلیبرایتکمیلاینبیمارستانوجودنداردوپیمانکارمیتواندساختماناینبیمارستانراتکمیلکندودردوسهماهآیندهاینبیمارستان،بهبهرهبرداریمیرسد

جمعه٢٣شهريور١٣٩٧٠٨٥٧شمارهخبر١٨١٠٧٠تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top