قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 293480
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۵:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

در غرب مازندران قطب پزشکی ایجاد می شود

وزیربهداشتدرحاشیهافتتاحبیمارستانآیتاللهخامنهایعباسآبادمازندران

وزیربهداشتگفتدرغرباستانمازندرانبایدقطبپزشکیایجادشودواینتصمیمدراینسفر،اتخاذخواهدشدودرشهرهایغرباستانمازندران،ارائهخدماتاولیهانجاموخدماتتخصصیوفوقتخصصیدرقطبپزشکیغرباستانمازندرانارائهخواهدشد

بهگزارشوبدا،دکترسیدحسنهاشمیدرحاشیهافتتاحبیمارستانآیتاللهخامنهایشهرستانعباسآبادمازندران،اظهارداشتدرسالگذشتهدراینمنطقهحتییکتختبیمارستانیهمایجادنشدوخوشحالیمکهبیمارستانیبهناممقاممعظمرهبریراهاندازیشدوباتختوامکاناتمناسبدرخدمتمردماستوامیدواریمکهازنظرپزشکومتخصص،مشکلینداشتهباشد

ویتصریحکرددرطولمسیرازرامسربهعباسآباد،ازپروژهساختبیمارستانتنکابنکهدرصدپیشرفتفیزیکیداردودرمحلبسیارنامناسبیجایابیشده،بازدیدکردیم

وزیربهداشتیادآورشددراستانهایشمالی،فاصلهشهرهابسیارناچیزاستوارائهخدماتتوسطدستگاههایاجراییمانندوزارتبهداشت،دشواراست

دکترهاشمیتصریحکردبهاندازهایکهشرقاستانمازندرانبهویژهازنظردرمانیتوسعهپیداکرد،غربایناستانتوسعهنداشتهاستوبرایارتقایآموزشعالیوخدماتدرمانیدرغربمازندران،برنامهریزیهایلازمراانجامخواهیمداد

دکترهاشمیدرپاسخبهسوالیدرخصوصوضعیتذخیرهدارودرکشور،گفتهرقدربیشتردرموردداروسوالشود،نگرانیمردمبیشترمیشوداماوزارتبهداشتازماههاپیش،تدابیرلازمرااندیشیدهاستوحوزهدارورامدیریتمیکنیمتامشکلیایجادنشود

چهارشنبه١٨مهر١٣٩٧١٩٣٥شمارهخبر١٨٢١٣٦تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top