قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 293483
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۶:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

مدیریت درمان سکته های قلبی و مغزی از اولویت هاي وزارت بهداشت است

مدیریتدرمانسکتههایقلبیومغزیازاولویتهايوزارتبهداشتاست

معاوندرمانوزارتبهداشتگفتحدودهزارفردمبتلابهسکتهقلبیدربیمارستانکشوردرشهرکشوربااجرایبرنامهمراقبتهايسكتهمغزينجاتیافتهاند

 بهگزارشوبدا؛دکترقاسمجانباباییدردومینروزسفرخودبهاستانآذربایجانشرقیازمرکزآموزشیدرمانیالزهراستبریزبازدیدوروندپیشرفتبخشهایدردستتوسعهنازایی،بلوکهایزایمان،اتاقعملوکلینیکتخصصیوفوقتخصصیاینمرکزراموردارزیابیقرارداد،اینمرکزبهزودیبهمرکزسلامتجامعزنانتبدیلميشود

دکترجانباباییهمچنینباحضوردربیمارستانامامرضاعتبریز،واحدجامعمراقبتهایسکتهمغزیاینمرکزراافتتاحکردويدرحاشیهافتتاحاينبخش،گفتمدیریتدرمانسکتههایقلبیومغزیازاولویتهايوزارتبهداشتاست

ويافزودحدودهزارنفرمبتلابهسکتهقلبیدربیمارستاندرشهرکشوربااجرایاینبرنامهنجاتیافتهاندهمچنینبیمارستانکشوردرشهركشوربااستفادهازمدیریتدرمانسکتههایمغزیبهنفرمبتلابهسکتهمغزیخدمترسانيكردهاند

معاوندرمانوزیربهداشتدرادامهاينسفر،ازکلینیکتخصصیسطح۳و۴دندانپزشکیدانشگاهعلومپزشکیتبریزنیزبازدیدبهعملآورد

دکترجانباباییهمچنين،ازبیمارستاناسکووبخشتازهتاسیسسلامترواناینمرکزبازدیدبهعملآوردبخشسلامتروانبیمارستاناسکودرراستایپیشگیریودرماناختلالاتروانفعالیتخودراآغازکردهاست

براساساینگزارش،فرماندارشهرستاناسکودراینبازدیدبادکترجانباباییدرخصوصمسائلامنیتجادههاوپیشگیریازعواملتصادفاتجادههابهگفتگوپرداختبهگفتهمسئولیندانشگاهعلومپزشکیتبریز،مرکزسلامتوترافیکدانشگاه،پژوهشوآموزشهایقابلتوجهیدرحوزهافزایشامنیتجادهایداردودرکاهشتصادفاتوسوانحجادهاینقشحائزاهمیتیایفامیکند

چهارشنبه١٨مهر١٣٩٧١٩١٣شمارهخبر١٨٢١٣٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top