قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 293490
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

برگزیدگان بخش هنری بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت معرفی شدند

درنخستینآییناختتامیهبزرگترینرویدادقرآنیوزارتبهداشت؛

برگزیدگانبخشهنریبیستوسومینجشنوارهقرآنوعترتوزارتبهداشتمعرفیشدند

برگزیدگانبخشهنریبیستوسومیندورهجشنوارهقرآنوعترتدانشگاهیاندانشگاههایعلومپزشکیدرنخستینآییناختتامیهمشخصواعلامشد

بهگزارشوبدا،برگزیدگانبخشهنریبیستوسومیندورهجشنوارهقرآنوعترتدانشگاهیاندانشگاه‌هایعلومپزشکیدرنخستینآییناختتامیهمعرفیشدنددراینمراسمازبرگزیدگانبااهدایلوحوجوایزتقدیرشد

آییناختتامیهنخستبیستوسومینجشنوارهقرآنوعترتدانشگاهیاندانشگاه‌هایعلومپزشکیکشورباحضوردکترمحمدرضافراهانی،معاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتودکترناصرسیمفروش،رییسقرآنوعترتفرهنگستانعلومپزشکی،آیتاللهرسولفلاحتی،امامجمعهرشتونمایندهولیفقیهدراستان،دکتریوسفزادهچابک،رییسدانشگاهعلومپزشکیگیلانوجمعیازمسئولانستادیودانشگاهیونیزدانشجویان،اساتیدوکارکناندانشگاه‌هایعلومپزشکیدرتالارجامجممجتمعزیباکناربرگزارشد

براساساینگزارش،دربخشتقدیرازبرگزیدگانبخشهنری،ازنفراتنخستتاسومرشته‌هایمختلفمانندپینما،نمایشتئاترصحنه،خوشنویسی،تذهیب،طراحیپوستر،عکاسی،فیلمکوتاه،معرقومنبت،نقاشیوبااهدایلوحوجوایزیتجلیلشد

اسامیبرگزیدگانبخشهنریایندورهازجشنوارهبهتفکیکبخشهابهشرحزیراست

پینماکمیکاستریپ
دانشجوفاطمه پورطالب،رتبهاولازدزفول،دانشجوآذرکاویانی،رتبه دومازشهرکرد،دانشجومریمعباسی،رتبهسومازشیراز

تذهیب
 دانشجومیلادخانزاده،رتبهاولازگیلان،دانشجوندامهدوی،رتبهدومازهمدان،دانشجومریمنورمحمدی،رتبهسومازبیرجند،کارمندندامحمدنژاد،رتبهاولازاهواز،کارمندسیدمحسننامور،رتبهدومازبقیهالله،کارمندمسعودعیسیزاده،رتبهسومازگیلان

نمایشتئاترصحنه
 دانشجواحمدغفاری،رتبهاولازاهواز،دانشجونادرآقایی،رتبهدومازآبادان،دانشجوحدیثیوسفیان،رتبهسومازایلام

خوشنویسیشکستهنستعلیق
کارمندمحمدابراهیمیان،رتبهاولازشهرکرد،کارمندمحسنمولایی،رتبهدومازالبرز،کارمندوریا اسدی،رتبهسومازکردستان،استادایمانسعادتنیا،رتبهاولازدزفول،استادعباسپاکدل،رتبهدومازسمنان،دانشجوصادقمسعودی،رتبهدومازشیراز،انشجوزهراثاقب،رتبهسومازمشهد،کارمندآرزومومنی،رتبهاولازاردبیل،کارمندسیدنجفمسعودی،رتبهدومازیاسوج،کارمندرضااعظمی،رتبهسومازشیراز

خوشنویسینسخ
 کارمندمجیدبانام،شایستهتقدیرازمشهد،کارمندمحمدجعفریزاده،شایستهتقدیرازاهواز

طراحیپوستر
 دانشجوبهنامامینی،شایستهتقدیرازتبریز،دانشجوذوالفقارسباتی،شایستهتقدیرازآبادان،دانشجومحمدجوادمعینآبادی،شایستهتقدیرازکاشان،کارمندسیدروحاللههاشمی،رتبهاولازستادوزارتبهداشت،کارمندمصطفیعزیزپور،رتبهدومازاهواز،کارمندسعیدساجدی،رتبهسومازارومیه

عکاسی
 استادساراعبدالهی،رتبهاولازفسا،استادنسرینعلوینیا،رتبهدومازشیراز،استادحسینصناعیزاده،رتبهسومازشیراز،دانشجوسیدهمعصومهموسوی،رتبهاولازگلستان،دانشجوفائزهریاضمنتظر،رتبهدومازشیراز،دانشجومحمدامینطبسی،رتبهسومازبجنورد،کارمندیحییکریمآبادی،رتبهاولازگلستان،کارمندعبدالسعیدکوهساری،رتبهدومازگلستان،کارمندالههربیعی،رتبهسومازسمنان

فیلمکوتاه
دانشجومحمدسهرابی،شایستهتقدیرازشیرازوکارمندهادی مبارکیشایستهتقدیرازبوشهر

معرقومنبت
دانشجومهدیاحمدیداغستانی،رتبهاولازاراک،دانشجومحمدفراهانی،رتبهدومازاراک،دانشجوفرشتهطیبیخرم،رتبهسومازقم،کارمندپروانهکاویانی،رتبهاولازتبریز،کارمندلطیفمحمدی،رتبهدومازکرمانشاه،کارمنداحسانسبزهمقدم،رتبهسومازگناباد،کارمندمهنازحاجباقری،رتبهسومازرفسنجان

نقاشی
استادنداجمالیمقدم،شایستهتقدیرازشیراز،دانشجوعلیعبدالحسینی، رتبهاولازشاهد،دانشجونداشکاریرتبهدومازرفسنجان،دانشجوسحرکرابیرتبهسومازسبزوار،کارمندمژدهباقری،رتبهاولازشیراز،کارمندنازنینروحیرتبهدومازشیراز،کارمندسمیهنجفی،رتبهسومازاراک

نقاشیخط
دانشجوزهرایوسفی،رتبهاولازایران،دانشجومحمدتقیمشکوری،رتبهدومازگلستان،کارمندحسینابراهیمنژاد،رتبهاولازمازندران،کارمندابوذرالبرزیرتبهدومازشیراز،کارمندمحمدفرازی،رتبهسوم ازشیراز

پنجشنبه١٩مهر١٣٩٧١٠٥٥شمارهخبر١٨٢١٥٢تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top