قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 293500
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

استقبال چشمگیر داوطلبان از رشته پرستاری در کنکور 97

معاونپرستاریوزارتبهداشتدرآيينافتتاحسيامينكلينيكپرستاريدرمشهداعلامکرد

استقبالچشمگیرداوطلبانازرشتهپرستاریدرکنکور

 

دکترحضرتی،گفترشتهپرستاریدرکنکوربعدازرشتههایپزشکی،دندانپزشکیوداروسازیپرتقاضاترینرشتهدرگروهتجربیبودهاست 

بهگزارشوبدا،دکترمریمحضرتیدرآیینافتتاحسيامينکلینیکآموزشسلامتوخودمراقبتیدرمشهدبااعلاماینخبر،اظهارداشتتحقیقاتنشانمیدهدکهشغلپرستاریدرسالآیندهجزوسهشغلبرتردنياخواهدبود،بنابراینبایددانشآموزانرابااینرشتهواهمیتآنآشناکنیم  

معاونپرستاریوزارتبهداشتبابیاناینکهخوشبختانهدرکنکوررشتهپرستاریجزورشتههایپرمتقاضیبودهاست،گفتدرزیرگروهتجربیحدودششصدوشصتهزارنفرشرکتداشتهاندهمچنیندرمیانپذيرفتهشدگانرشتهپرستاری،رتبههایبینتادیدهمیشودوایننشانازورودنخبگانبهاینرشتهاست 

دکترحضرتیدرپایانافزودباافزایشباربیماریهایغیرواگیر،نقشگروههایپرستاریبرایخدمترسانیبهمردمپررنگترمیشودهمچنینباتوجهبهبازارکارخوبدراینرشتهونیازجامعهبهخدماتگروهپرستاری،انتظارمیرودکهدرسالهایبعدرقابتبرایورودبهاینرشتهافزایشبیشترییابد

پنجشنبه١٩مهر١٣٩٧١٤٢٣شمارهخبر١٨٢١٦١تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top