قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 293503
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۶:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

لزوم تقویت نقش آفرینی بیمه های تکمیلی برای خدمات دندانپزشکی و ایجاد بیمه ویژه دندانپزشکی

وزیربهداشتدرحاشیهافتتاحکلینیکویژهشهیدصالحیبابلسر

لزومتقویتنقشآفرینیبیمههایتکمیلیبرایخدماتدندانپزشکیوایجادبیمهویژهدندانپزشکی

وزیربهداشتبااشارهبهرونماییازسامانهارجاعدانشگاهعلومپزشکیمازندران،گفتاستقرارنظامارجاع،یکیازآرزوهایدیرینهنظامسلامتاستوبایدبهاینهدفبرسیمتابیماراندرمسیرتعیینشدهتوسطبیمهها،خدماتموردنیازخودراازسطحیکدرمراکزبهداشتی،معرفیبهپزشکعمومیکهصفاولخدمتاستودرصورتتشخیصپزشک،ارجاعبهسطوحبعدییعنیمتخصصوفوقتخصصومراکزدرمانی،دریافتکنند

بهگزارشوبدا،دکترسیدحسنهاشمیدرحاشیهافتتاحکلینیکویژهتخصصیوفوقتخصصیشهیدصالحیبابلسراظهارداشتهزینههایدرمانیدرکشور،بالااستویکیازدلایلآن،عدموجودنظامارجاعدرکشوراستوبیماربهصورتنامحدودومستقیمابهمتخصصیافوقتخصصمراجعهوهزینههایزیادیرابهبیمههاوکشور،تحمیلمیکند

وزیربهداشت،تصریحکردنظامارجاعبهکنترلهزینههاوعدمفراموشیوضعیتبیمارکمکمیکندوخوشبختانهنظامارجاعدرچندیننقطهازکشوردرحالاجرااستدربرخیازاستانهامانندگلستان،پیشرفتهایزیادیداشتهایم،امادربرخیاستانهامثلمازندران،اینمسیرتازهشروعشدهاستدرعینحالاجراینظامارجاعدرکشورچندمدلمختلفداردکهبایدتجربهوبهترینمدلآنبرایکشور،انتخابشود

دکترهاشمیتاکیدکرددرحالحاضر،نظامارجاعبرایمیلیوننفرازمردمکشوروجوددارد،اماآرزوداریمکهبرایهمهمیلیوننفرایرانی،ایجادشودوالبتهقدماولاجراینظامارجاع،تشکیلپروندهالکترونیکسلامتاستکهباهمکاریوزارتارتباطات،دسترسیبهاینترنتبرایتماممراکزبهداشتیدرکشور،ایجادمیشودوخوشبختانهدرحالحاضربرایمیلیوننفرازمردمایران،پروندهالکترونیکسلامت،تشکیلشدهاست

وزیربهداشتیادآورشدهمزمانباتکمیلپروندهالکترونیکسلامتباتوسعهزیرساختهایلازممانندمراکزبهداشتیودرمانیوکلینیکهایویژهواستقرارمتخصصانوفوقتخصصهادراینکلینیکها،میتوانامیدواربودکهظرفچندسالآینده،نظامارجاعبهطورکاملدرایران،اجراییشود

دکترهاشمی،گفتاگربتوانیمسالانهمیلیوننفرازمردمکشورراتحتپوششنظامارجاعقراردهیم،موفقیتبزرگیدرنظامسلامتداشتهایم

وزیربهداشتدرپاسخبهسوالخبرنگاریدرخصوصاقداماتوزارتبهداشتبرایخدماتدندانپزشکی،بیانکردوزارتبهداشتتاامروزبرایافرادکمترازسال،اقداماتلازمپیشگیرانهوبهداشتیدرحوزهسلامتدهانودندانراانجامدادهومیلیونخدمتبرایدانشآموزانمقطعابتداییدرسهمرحلهانجامشدهوارائهاینخدماتبهدانشآموزانمقطعدبیرستاننیز،انجامخواهدشد

دکترهاشمیبااشارهبهعدمپوششبیمههابرایخدماتتخصصیوفوقتخصصیدندانپزشکی،اظهارداشتتصورنمیکنمکهدولتباشرایطیکهدارد،بتواندبیشازاین،حمایتیازخدماتدندانپزشکیداشتهباشدوالبتهیکیازهزینههایجدیدرمانیمردم،هزینهخدماتدندانپزشکیاستکهبایدبیمههایتکمیلیدراینزمینه،نقشآفرینیبیشتریداشتهباشندومردمهمبرایبیمههایتکمیلیوتجاری،هزینهکنند

وزیربهداشت،خاطرنشانکرددرآمریکاهم،خدماتتخصصیوفوقتخصصیدندانپزشکی،تحتپوششبیمههایپایهقرارنداردوشایدیکیازدلایلآن،مراقبتبیشترمردمازدندانهایخوداستواگربناباشدکسیمسواکنزندوکارهاییکهبایدباچکشوانبردستانجامشودرابادندانانجامدهد،بایدهزینههایآنراپرداختکند 

دکترهاشمیبابیاناینکهاگرپیشگیریکنیمنبایدهزینهچندانیبرایترمیموتعویضدندانوخدماتفوقتخصصیپرداختکنیم،افزودنمیخواهمبگویمکهحمایتهایدولتومجلسازخدماتدندانپزشکی،کافیاست،امابایدواقعبینباشیمچونبعیدبهنظرمیرسدکهباتوجهبهنیازهایجدیبرخیبیمارانازجملهبیمارانصعبالعلاج،حمایتزیادیازخدماتدندانپزشکیشود

وزیربهداشتضمنتاکیدبرلزومنقشآفرینیبیشتربیمههایتکمیلیویاایجادبیمهویژهدندانپزشکی،یادآورشدمردمقطعاازبیمهویژهدندانپزشکی،استقبالخواهندکردوراهاندازیاینبیمهبایدتوسطبخشخصوصیانجامشوداگرهرفردیبخشیازدرآمدخودرابرایبیمهکردندندانهایخود،پرداختکند،درصورتنیازبهخدماتتخصصیوفوقتخصصمیتوانداینخدماترادریافتکند

دکترهاشمیدرپاسخبهسوالیدرخصوصوضعیتداروهایبیمارانخاص،گفتدرحالحاضر،مشکلیدراینزمینهنداریموپیشبینیهایلازمانجامشدهالبتهمهمترینمشکلشرکتهایدارویی،نقدینگیاستکهامیدواریمباکمکسازمانبرنامهوبودجه،اینمشکلاتبرطرفشودالبتهاینبهمعنیافزایشبودجهنیستبلکهشرکتهابهدنبالمطالباتخودازبیمههاهستندواگربیمهها،مطالباتاینشرکتهارابهموقعونهبهصورتاوراقمشارکتپرداختکنند،مشکلآنهاحلمیشود

پنجشنبه١٩مهر١٣٩٧١٥٢١شمارهخبر١٨٢١٦٣تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top