قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 293538
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

داروی ایرانی بیماری MS به بیش از ۴۰ کشور دنیا، صادر می شود

دارویایرانیبیماریبهبیشاز۴۰کشوردنیا،صادرمیشود


وزیربهداشت،گفتاگرابتلابهبیماریدرکشور،روندغیرمعمولیداشتهباشد،انجمنومعاونتهایبهداشتودرمانوزارتبهداشت،گزارشخواهنددادوتصورمیکنمکهابتلابهاینبیماریدرکشور،درحدمتوسطجهانیباشد

بهگزارشوبدا،دکترسیدحسنهاشمیدرحاشیهافتتاحمجموعهسالنهایورزشیمجتمعپیامبراعظمصدانشگاهعلومپزشکیمازندراندرساری،بااعلاماینمطلب،اظهارداشتبخشیازحمایتازبیمارانمبتلابه،حمایتهایداروییاستکهبهطورخاصانجامشدهوازبیمههاوشورایعالیبیمه،شرکتهایدانشبنیانوصنایعداروسازیکشوردراينخصوصتشکرمیکنیم

وزیربهداشت،تصریحکرددارویایرانیبیماریبهبیشاز۴۰کشوردنیا،صادرمیشودوموردتاییداساتیدرشتهنورولوژیقرارگرفتهاستوبهصورترایگاندراختیاربیمارانقرارمیگیرد،البتهبرخیبیمارانبهدارویخارجینیازدارندکهباتشخیصپزشکانتجویزمیشود،امادراينصورت،پرداختیبیماردرمقایسهباداروهایایرانی،بیشترخواهدشد

دکترهاشمیمهمترینمشکلبیمارانراکمبودامکاناتتوانبخشیعنوانکردوافزودمتاسفانهتوانبخشیدرکلکشورمغفولماندهوانجمنباکمکخیرین،قطبهایيرادرسراسرکشورتعریفکردهکهمشکلخدماتتوانبخشیاینبیمارانبرطرفشود

وزیربهداشت،یادآورشدساماندهیخدماتموردنیازبیمارانمبتلابهباحضوراساتیدایرانیبرجستهوهمچنینانجمنایران،مناسببودهاستوامیدواریمبرایسایربیماریهانیزشاهدکارمشترکیبینخانوادههایبیماران،نیکوکارانودولتباشیمچوندرمواردیکهمردمبهعرصهآمدهاند،موفقیتهایزیادیداشتهایم

دکترهاشمیدرپايانباذکرنمونهایازحضورومشارکتمردموخانوادههاافزود بیماریپروانهاییاایبییکیازمشکلاتیبودکهدائمدررسانههامطرحمیشد،اماخانوادههایاینبیمارانپیشقدمشدندودولتظرفیتهایخودرادراختیارآنهاقراردادوامروزحمایتهایخوبیازاینبیمارانمیشود

جمعه٢٠مهر١٣٩٧١٠٥٥شمارهخبر١٨٢١٧٤تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top