قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 293540
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۴:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

اجرای 22 اقدام مهم در ۵ ماه گذشته در راستای توسعه کسب و کارهای نوپای سلامت دیجیتال

اجرایاقداممهمدر۵ماهگذشتهدرراستایتوسعهکسبوکارهاینوپایسلامتدیجیتال

معاوناجتماعیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیازاجرایاقداممهمدرحوزهرسانههایدیجیتالسلامتدرماهگذشتهخبرداد

بهگزارشوبدابهنقلازستادخبریجشنوارهرسانه‌هایدیجیتالسلامت،دکترسیدمحمدهادیایازیبااعلاماینخبرافزودتفاهم‌نامهمهمیبینوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیومعاونتعلمیوفناوریرییسجمهورباموضوع«توسعهکسبوکارهایسلامتدیجیتالدرکشور»امضاشدکهاینتفاهم‌نامهبرآیندپنجماهاقداماتگستردهکارگروهتوسعهکسبوکارهایدیجیتالبهشمارمی‌رود

ویدراینخصوصادامهدادازعمدهفعالیت‌هایاجراییجشنوارهازاردیبهشتامسالتاکنون،می‌توانبهتشکیلجلسهباوی‌سی‌ها،شتاب‌دهنده‌هاواستارتاپ‌ها،انجاممقدماتراه‌اندازیمرکزنوآوریسلامتدیجیتالدرکناردانشگاهصنعتیشریف،پیگیریراه‌اندازیمرکزنوآوریپرستاریوخدمات دیجیتالمراقبتسلامتبااولویتسلامتسالمندان،انجاممقدماتراه‌اندازیمرکزتجاری‌سازیرسانه‌هایدیجیتالسلامت،پیگیریراه‌اندازیسامانهملیمدیریتمحتوایدیجیتالسلامتباهمکاریآوایهنروآوایفناوریاطلاعات،عقدتفاهمنامهباوزارتارشاددرراستایتوسعهمحتوایدیجیتالسلامتوبرگزاریمستمرجلساتکارگروهتوسعهکسبوکارهاینوپایسلامتدیجیتالباحضورنمایندگاندستگاه‌هااشارهکرد

دکترایازیاظهارداشتهمچنیندراینراستا،امضایتفاهم‌نامهبرایراه‌اندازیخطتولیداپلیکیشنسلامتاپفکتوریسلامت،امضایتفاهم‌نامههمکاریبااتحادیهکسب‌وکارهایاینترنتی کشور،امضایتفاهم‌نامههمکاریبازیست‌بوممجازیکودکدرسا،امضایتفاهم‌نامههمکاریباتوسکابرایارائهپکیج‌هایتخفیفیبهاستارتاپ‌هایسلامت،امضایتفاهم‌نامههمکاریباروبیکابرایاستفادهازبسترتبلیغاتیبرایسامانهدنیایسلامت،برگزاریپنججلسههمفکریبااستارتاپ‌هایسلامت،شناساییهزاراپ،بازیووبسایتسلامت،برگزاریرویدادباحضورمدیراناستارتاپ‌هایبرترکشوربارویکردبسترسازیراه‌اندازیاستارتاپ‌هایدیجیتالسلامت،برگزاریسهاستارتاپویکندازدیگرفعالیت‌هایستاداجراییاینجشنوارهبودهاست

بهگفتهرییسجشنوارهرسانههایدیجیتالسلامتورییسشورایبرنامهریزیوحمایتازتوسعهکسبوکارهایسلامتدیجیتال،ازبرنامه‌هایآتیاینستادپسازبرگزاریجشنوارهنیزمی‌توانبهبرگزاریرویداداستارتاپیتخصصیروانشناسی،روانپزشکیوعلومرفتاریسایکاپکهآبانماهسالجاریبرگزارخواهدشد،برگزاریرویداداستارتاپیتخصصیهنر،فناوریوسلامتهاتکورویداداستارتاپیتخصصیپرستاریومراقبتاچسیتکباتاکیدبرفناوری‌هایسالمنداندرآذرماهورویداداستارتاپیتخصصیدانشجویانپزشکیباناماستارتکاشارهکرد

جمعه٢٠مهر١٣٩٧٠٩٣٠شمارهخبر١٨٢١٦٦تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top