قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 293547
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۸:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

مشارکت مردم به معنی مشارکت سازماندهی شده تمامی آحاد مردم در حوزه سلامت است

مشارکتمردمبهمعنیمشارکتسازماندهیشدهتمامیآحادمردمدرحوزهسلامتاست

اجلاسروسا،معاونیناجتماعی،بهداشتومدیرانشبکه‌هایبهداشتودرماندانشگاه‌هاودانشکده‌هایعلومپزشکیکلانمنطقهآمایشیکشورباحضوردکترسیدمحمدهادیایازی،معاوناجتماعیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،دکترحسین‌زاده،معاونسیاسیاجتماعیاستاندارخوزستان،دکترایرجنظری،رییسدانشگاهعلومپزشکیجندیشاپوراهوازومعاونین،مدیرانودیگرمسئولینشهرستاندرسالنهمایش‌هایهتلپارساهوازبرگزارشد

بهگزارشوبدا،دکترسیدمحمدهادیایازی،معاوناجتماعیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرایناجلاسبااشارهبهاینکهدراجتماعیشدنسلامتچهارموضوعمهمدنبالمی‌شوند،خاطرنشانکردمشارکتمردمبهمعنیمشارکتسازماندهیشدهتمامیآحادمردمدرحوزهسلامت،سوادسلامتبهمعنیارتقایسطحسوادسلامتآحادجامعه،همکاریبینبخشیبهمعنیهمکاریوهمراهیساختار‌مند،مسئولانهومتعهدانههمهبخش‌هایحاکمیتوعدالتدرسلامتبهمعنیکاهشنابرابری‌هاوآسیب‌هایاجتماعیبهمنظورتحققعدالتدرقالبپوششهمگانیسلامتبااولویتاقشارمحرومجامعهچهارموضوعمهمدراجتماعیشدنسلامتهستند

دکترایازیبااشارهبهاینموضوعکهاجتماعیشدنسلامتنیازمندیکچارچوبمفهومیمی‌باشد،تصریحکردصنعتیشدنجوامعوتغییرباربیماری‌ها،افزایشفاصلهاجتماعیوطبقاتیوکاهشعدالتدرسلامت،کاهشمنابعموجودبههمراهافزایشسطحانتظاروخواستمردمازنظامسلامت،مدرنیتهبههمراهگسترشیافتنبینش‌هاییبرمبنایمردمسالاریودموکراسی،وجودنشانه‌هاییازفسادروزافزوندرسطوحاجتماعیحتیدرسطححرفهپزشکیوعدمموفقیتدرمهارآن،ادامهروندروبهرشدافزایشمرگومیرناشیازبیماری‌هاوباربیماری‌هایغیرواگیرونهایتاجهانیشدنموضوعاتمرتبطباسلامتشاملوقوعجهانیشدنسبکزندگیوالگوهایتغذیه‌ایجزءمولفه‌هایاصلیچارچوبمفهومیاجتماعیشدنسلامتبهشمارمی‌روند

ویبهاصولوارزش‌هایچارچوبمفهومیاجتماعیشدنسلامتاشارهکردویادآورشدمشارکت،عزموحمایتسیاسی،فرآیندنگری،اخلاقمداری،عدالتاجتماعی،اجتماعیشدنبهعنوانیکضرورتنظامسلامت،توانمندسازی،مسئولیتپذیری،تقدمخیرهمگانیبرخیرفردی،کرامتوشرافتنوعانسان،انسجاموکلنگری،حفظحقوقشهروندیوجلباعتمادمردمبهعنوانیکسرمایهاجتماعیازارزش‌هاواصولاجتماعیشدننظامسلامتمحسوبمی‌شوند

دکترایازیدرادامهبااشارهبهاینکهوقتیدرخصوصچارچوبمفهومیازمنظرشرکتکنندگانحرفمی‌زنیمبایدبدانیمچهمسائلیمدنظرمی‌باشد،بهعبارتیوقتیدرخصوصسلامتحرفمی‌زنیم،بایدبدانیمکهاولینمسالهمشارکتمردممی‌باشد

معاوناجتماعیوزارتبهداشت،افزودمشارکتمردمدرقالبسمن‌هاوکانون‌ها،خیریهوانجمن‌هایخیریه،نهادهایعمومیوبنگاه‌هایاقتصادیاست

دکترایازیایازیادامهدادنهادهایدولتیمانندوزارتخانههایآموزشوپرورش،بهداشت،درمانوآموزشپزشکی،ورزشوجوانان،فرهنگوارشاداسلامی،علوم،تحقیقاتوفناوری،صنعت،معدنوتجارت،راهوشهرسازی،جهادکشاورزی،کارورفاهاجتماعیواقتصادوداراییهمگیدراجتماعیشدننظامسلامتدخیلهستندوبایدیکارادهجمعیوجودداشتهباشدوهردستگاهیوظیفهخودرادرحوزهسلامتمردمبهخوبیایفاکندونهادهابدانندکهنیازمندمشارکتبینبخشیهستندواینامردربسترفرهنگ،اخلاق،سطحتوسعهیافتگیونظامسیاسیبهوقوعخواهدپیوست

ویدرادامهافزودتشکیلشبکهمراقبت‌هایاولیهبهداشتیدرمانیباتاکیدبراستفادهازقابلیت‌هایمحلیانتخاببهورزازمحل،ایجادمحیطکارسالمبامشارکتکارگرانوکارفرمایانخانهبهداشتکارگری،واکسیناسیونبامشارکتمردم،آگاهیافرادبرمسئولیتخویشنسبتبهسلامتخودخودمراقبتیونظامارجاعوپزشکخانوادهشواهدیبرفراینداجتماعیشدنسلامتدرحوزهبهداشتهستند

دکترایازیاظهارداشتبیمارستان‌هایارتقادهندهسلامت،گروه‌هایداوطلبجهادیدرارائهخدماتدرمانی،مراقبتدرمنزل،توسعهوساماندهیهمراهسرایبیماروتوسعهنقاهتگاهشواهدعلمیاجتماعیشدنسلامتدرحوزهدرمانبهشمارمی‌روند

وییادآورشدآموزشپزشکیجامعهنگر،سوادسلامت،پیمایشوآزمایشگاه‌هایجمعیتیوتحلیلداده‌هاومداخلاتمبتنیبرمشارکتمردممثلسنجشعدالتدرتهرانشواهدعلمیاجتماعیشدنسلامتدرحوزهآموزشوپژوهشهستند

دکترایازیبیانکردبراساسسیاست‌هایسازمانخواربارمللمتحد،فائوتما‌می‌سیاست‌گذاری‌هاوبرنامه‌هایکاهشفقرغذایی،برنامهبهبودتغذیهوامنیتغذایی۷استانکمبرخورداربامشارکتمردموهمکاریبینبخشی،برنامهکنترلوکاهشمصرفسمومکشاورزیبامشارکتوزارتکشاورزیوبرنامهسلامتمحصولاتکشاورزیمنتخبشواهدعلمیاجتماعیشدنسلامتدرحوزهغذاوداروهستند

معاوناجتماعیوزارتبهداشتبااشارهبهسیاست‌هایکلیسلامتگفتبندسیاست‌هایکلیسلامتبهتحققرویکردسلامتهمهجانبهوانسانسالمدرهمهقوانین،سیاست‌هایاجراییومقرراتاشارهکردهوبند۱۱اینسیاست‌هابهافزایشآگاهی،مسئولیتپذیری،توانمندیومشارکتساختارمندوفعالانهفرد،خانوادهوجامعهدرتامین،حفظوارتقایسلامتبااستفادهازظرفیتنهادهاوسازمان‌هایفرهنگی،آموزشیورسانه‌ایکشورتحتنظارتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیاشارهمی‌کند

دکترایازیتصریحکردکمکبهایجادوتوسعهزیرساخت‌هایبهداشتیدرمانیکشورتوسطخیریه،سازماندهی،آموزشوتوانمندسازیمردمباحضورسمنمرتبطباسلامت،استفادهازرابطینبهداشتیبرایآموزشوارتقایسلامتداوطلب،بهره‌گیریازسفیرسلامتداوطلب،ایجادخانه‌هایمشارکت‌هایمردمیدراستان‌ها،تاسیسسازمان‌هایاجتماعمحورسمنها،موسساتخیریهوایجادمراکزتحقیاتیدردانشگاه‌هایمرکزاستاننمونه‌هاییازبرنامه‌هایاجتماعیسلامتدرایرانهستند

ویبااشارهبهاینکهسیاست‌هاوبرنامه‌هایوزارتبهداشتبرایاجتماعیشدنسلامتتمرکزبرتامینهمکاری‌هایبینبخشیوتوانمندسازیومشارکتمردممی‌باشد،خاطرنشانکردایجادمعاونتاجتماعی،تقویتشورایعالیسلامتوامنیتغذایی،تقویتمشارکتهدفمندوساختارمندمردموگروه‌هایمختلفدرارتقایسلامتازطریقایجادکانون‌هایسلامتمحلهمحور،توسعهسمن‌ها،خیریه‌هاوتشکل‌هایمردمی،تقویتهمکاری‌هایبینبخشیازطریقایجادورصدتفاهمنامه‌هایبینبخشی،ایجادسازوکارپایداربرایتعاملبینمردموبخش‌هاباتشکیلمجمعسلامتازردهمحلهتاسطحملی،عملیاتینمودنرویکرداجتماعیدرحوزه‌هایمختلفارائهخدماتبهداشتی،درمانی،پژوهشیواهتمامجدیبراستفادهازظرفیت‌هایهنریفرهنگیورسانه‌ایدرارتقایسطحسلامتجامعه،تشکیلکمیسیوناجتماعیشدنسلامتوتشکیلشورایفرهنگیسلامتازسیاست‌هاوبرنامه‌هایوزارتبهداشتبرایاجتماعیشدنسلامتمی‌باشند

دکترایازیبااشارهبهترکیبکلیمعاونتاجتماعیوزارتبهداشت،اظهارداشتوزیربهداشتکهیکیازمعاونت‌هایاومعاوناجتماعیوزیربهداشتبودهوسپسدبیرخانهشورایعالیسلامتوامنیتغذایی،دبیرخانهکنترلوپیشگیریازآسیب‌هایاجتماعی،شورایفرهنگسلامت،موسسهفرهنگیهنریآوایهنرسلامت،دفترآموزشوارتقایسلامت،ادارهکلاجتماعی،ادرهکلخیّرینوخیریه‌هایسلامتوادارهکلسازمان‌هایغیر‌دولتیومردمنهادچارتسازمانیمعاونتاجتماعیوزارتبهداشتراتشکیلمی‌دهند

معاوناجتماعیوزارتبهداشت،گفترییس‌جمهوررییس،وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدبیر،رییسسازمانبرنامهوبودجهکشور،وزیرکشور،وزیرصنعت،معدنوتجارت،وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعی،وزیرآموزشوپرورش،وزیرجهادکشاورزی،وزیرورزشوجوانان،رییسسازمانحفاظتمحیطزیست،رییسسازمانصداوسیمایجمهوریاسلامیایران،یکنفرازاعضایهریکازکمیسیون‌هایبهداشتودرمان،اجتماعیوبرنامهوبودجهومحاسباتمجلسشورایاسلامیبه‌عنوانناظر،رییسکمیتهامدادامامخمینیره،رییسسازمانملیاستانداردوتحقیقاتصنعتیایران،یکنفربه‌عنواننمایندهانجمن‌هایعلمیوتخصصیحوزهسلامتبنابهپیشنهادوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیوتأییدرییسشورایعالی،یکنفربه‌عنواننمایندهانجمن‌هایعلمیوتخصصیحوزهامنیتغذاوتغذیهبنابهپیشنهادوزرایبهداشت،درمانوآموزشپزشکیوجهادکشاورزیوتاییدرییسشورایعالیبهعنوانترکیبکلیشورایعالیسلامتوامنیتغذاییبهشمارمی‌روند

دکترایازیبهدستاوردهایمهمدبیرخانهشورایعالیسلامتوامنیتغذاییاشارهکردواظهارداشتبرگزاریاولینمجمعملیسلامتدراسفندماه۱۳۹۵،انعقادتفاهم‏نامه‏هایهمکاریبین‏بخشیبادستگاه‌هایمختلفازجملهوزارتخانه‌هایجهادکشاورزی،راهوشهرسازی،ورزشوجوانان،آموزشوپرورش،شهرداریونیرویانتظامی،تدوینپیشنویس۵تفاهم‌نامهباوزارتخانه‌هایصنعتمعدنتجارت،وزارتامورخارجه،وزارتکشورومعاونتزنانریاستجمهوری،تشکیلوفعال‏سازیکمیته‏هایاجراییبرایپیگیریاجرایتفاهم‏نامه‏هایهمکاریبین‏بخشی،تشکیلوفعال‏سازیدبیرخانه‏هایسلامتدر۳وزارتخانهجهادکشاورزی،راهوشهرسازیوورزشوجوانان،تدوینوابلاغشیوهنامهاستقراردبیرخانه‌هایسلامتدردستگاه‌هایاجراییوبررسیامکاناستفادهازنیروهایطرحیدردبیرخانههایسلامتدستگاههاازدستاوردهایمهمدبیرخانهشورایعالیسلامتوامنیتغذاییمحسوبمی‌شوند

ویبهدستاوردهایدبیرخانهشورایعالیسلامتوامنیتغذاییدرسطحاستاناشارهکردویادآورشداستقرارنظام‏نامهمدیریتسلامتهمه‏جانبه،برگزارینشست‌هایمشترکباروسایدبیرخانه‏هایکارگروهسلامتوامنیتغذاییاستانوروسایمراکزتحقیقاتمولفه‏هایاجتماعیموثربرسلامت،خانهمشارکتمردمدرسلامتاستان؛از،شورایپیامگذارانسلامتبهعنواننمایندهدستگاهاجراییاستان؛از،اندیشگاهسلامتاستان؛۲۲از،مرکزاسنادواطلاعاتراهبردیسلامتاستان؛۱۲ازوپیش‏نویسبرنامهجامعسلامتاستاندرسالحدودازازدستاوردهایدبیرخانهشورایعالیسلامتوامنیتغذاییدرسطحاستانمی‌باشند

دکترایازیبهمصوبهجلسه۱۵آذر۱۳۹۶شورایعالیسلامتوامنیتغذاییاشارهکردوگفتمصوبشدکهوزارتبهداشتبامشارکتوزارتکشورآیین‌نامهاجراییتشکیلمجمعسلامتدرسطوحملی،استانی،شهرستانیومحلهراتدوینوابلاغکنددبیرخانهشورایعالیسلامتهم،موظفاستنسبتبهشناساییدستگاه‌هایبرتردرمسئولیت‌پذیریوپاسخگوییسازمانیسلامتاقداموهمهسالهدرمجمعسلامتاعلامکردهووزارتبهداشتبایدنتایجارزیابیعملکردسلامتمحوریاستانداران،فرمانداران،بخشدارانوشهردارانرابهصورتسالیانهدرمجمعسلامتمطرحوازبرگزیدگانتقدیرشود

ویبهبرنامه‌هایمهمدبیرخانهکنترلوپیشگیریازآسیب‌هایاجتماعیدرسالاشارهکردوگفتوزارتبهداشتمتولیاصلیسهآسیباجتماعیمیباشد،همچنیناختلالاتروانیورفتارهایپرخطر،مسائلاجتماعیوفرهنگیمحیط‌هایدانشگاهیوکارگروهتخصصیدرنظرگرفتهشدوهمچنیندرسایرآسیب‌هایاجتماعیدیگرنظیراعتیاد،طلاق،زندانیانوخانوادههایزندانیان،حاشیهنشینیوبافت‌هایفرسودهبهعنواندستگاههمکارحضورداردتشکیلستادپیشگیریازآسیب‌هایاجتماعیواعتیادباهدفپیشگیریازآسیبهایاجتماعی،درقالباقداماتفوقالعادهطرحتقسیمکارملیاقدامنمودتشکیلکارگروه‌هایتخصصیپنجگانهطلاق،سلامتروان،اعتیاد،حاشیهنشینی،مسائلاجتماعیوفرهنگیمحیط‌هایدانشگاهیبراساسبندمصوباتهشتادویکمینجلسهشورایاجتماعیکشورباهدفانسجامبخشیبهفعالیتهادرقالبطرحتقسیمکارملیوتشکیلکارگروهتخصصیوافزودنآنبهجمعکارگروه‌هایتخصصیبرایانجاماقداماتفوقالعادهباهمکاریدبیرخانهکارگروهپیشگیریازآسیب‌هایاجتماعیواعتیادوزارتبهداشتبراساسمصوباتجلسهشورایاجتماعیکشورازبرنامه‌هایمهمدبیرخانهکنترلوپیشگیریازآسیب‌هایاجتماعیدرسالمحسوبمی‌شوند

دکترایازیبهنقشآموزشوارتقایسلامتدراجتماعیشدنسلامتنیزاشارهکردوتصریحکرداولینکنفرانسبینالمللیارتقایسلامت،منشوراتاوا۶منشورارتقایسلامتتشکیلشدکهبیانمی‌داردسلامت،هدفزندگینیستبلکهمنبعیمهمبرایزندگیروزمرهاست؛ارتقایسلامتفرایندقادرسازیافرادبرایافزایشکنترلبرسلامتخودوبهبودآناستوارتقایسلامتفقطوظیفهبخشبهداشتودرماننیستبلکهازتوجهبهسبکزندگیسالمفراتررفتهوتاتحققخوببودنافرادجامعهامتدادمی‌یابد

ویبهراهبردهایارتقایسلامتبراساسمنشوراتاوااشارهکردواظهارداشتتدوینسیاست‌هایعمومیسالمبدینمعنیکهارتقایسلامتفراترازمراقبت‌هایبهداشتیاستوسلامترادردستورکارتصمیمگیرندگانهمهبخش‌هاوهمهسطوحقرارمی‌دهد،ایجادمحیط‌هایحمایتیبدینمعنیکهنیازبهتقویتمراقبتازهمدیگر،جوامعومحیطیکاصلراهنمابرایکلجوامعاست،تقویتاقداماجتماعبدینمعنیکهتوانمندسازیاجتماعات،افزایشحسمالکیتوکنترلآن‌هابرتلاش‌هاواهدافشاندرقلباینفرایندقراردارد،توسعهمهارت‌هایفردیبدینمعنیکهارتقایسلامتازطریقارائهاطلاعات،آموزشوافزایشمهارت‌هایزندگیوازتوسعهفردیواجتماعیحمایتمیکندونهایتابازجهتدهیخدماتبهداشتیبدینمعنیکهخدماتبهداشتیبایستیازالزاماتمبسوطیکهنسبتبهنیازهایفرهنگیحساساستوبهایننیازهااحتراممیگذاردپیروینماید،همگیجزوراهبردهایارتقایسلامتبراساسمنشوراتاواهستند

معاوناجتماعیوزیربهداشتبهادارهکلسازمان‌هایمردمنهادسلامتاشارهکردوافزوداهمبرنامه‌هایادارهکلسازمانهایمردمنهادسلامتاهتمامدراجرایبرنامهعملیاتیابلاغیشاملایجادسرایسمنهایسلامتدرحوزهتحتپوششدانشگاهودانشکدههایعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیایرانشهر،ایلام،بهبهان،بیرجند،جیرفت،دزفول،زابل،زاهدان،سمنان،کردستان،گلستان،هرمزگانویاسوجمی‌باشد

ویادامهدادآمادهسازیشرایطحضورونقشآفرینیسمنهاشاملتشکیلجلساتآموزشیوتوجیهیبرایاقشارمختلفجامعهدانشجویان،دانشآموزان،معلمان،کارمندان،روحانیون،بازنشستگانودرخصوصاهمیتبی‌بدیلسمنها،تشکیلنشست‌هاییباحضورسمنهاومدیران،کادرپزشکی،دانشجویانواساتیدگروهپزشکیبهمنظورترغیبجامعهپزشکیبهمشارکتدرتاسیسسمنهاوپیش‌بینیامتیازارتقایهیاتعلمیدرهمکاریباسمنهاازدیگربرنامه‌هایادارهکلسازمانهایمردمنهادسلامتبهشمارمی‌رود

دکترایازیبیانداشتارتقایکمیوکیفیسمنهایتحتپوششدانشگاهازجملهتشکیلسمن‌هایجدیدمتناسببانیازمنطقه،تاسیسشعباستانیوشهرستانیسمنهایملیضروریمانندانجمنهایدیابت،اماس،اتیسموسکتهمغزیدرمحدودهدانشگاهازدیگربرنامه‌هایادارهکلسازمانهایمردمنهادسلامتمی‌باشد

معاوناجتماعیوزیربهداشت،گفتهمچنینتعاملهدفمندشاملبرگزاریجلساتفصلیهیاترییسهدانشگاهباسمنهاباهدفاطلاعازچگونگیفعالیتسمنها،مشکلاتفرارویآنها،بازدیددورهایمسئولیندانشگاهوبهویژهرییسدانشگاهازسمنها،حضورسمنهادرکمیتههایاشوراهایتصمیمگیریمعاونتهایمختلفدانشگاه،همکاریدانشگاهوسمنهادرایجادهایتوانمندبهویژهدرمناطقمحرومروستاییوحاشیهشهرها،اجرایپروژهمشترکتحقیقاتی،پایان‌نامهوطرح‌هایاجراییباهمکاریسمن‌هاوواگذاریامورغیرحاکمیتیبهسمنهایتوانمندازدیگربرنامه‌هایادارهکلسازمانهایمردمنهادسلامتمحسوبمی‌شود

ویبهاداراتتحتپوششادارهکلخیرینومؤسساتخیریهسلامتاشارهکردوگفتادارهامورموسساتخیریهسلامت،ادارهامورخیّرینسلامتوادارهمددکاریاجتماعیدرایندستهقرارمی‌گیرند

ویادامهدادراهاندازیهرچهسریعترموسساتخیریهبیمارستانیحامیبیمارستان،نظارتبرمراکزدرمانیخیریهوتوانمندسازیموسساتخیریهحوزهسلامتبراساسنیازسنجیوبرنامه‌ریزیبرگزاریکارگاه‌هایآموزشیبرایآنانازانتظاراتادارهامورموسساتخیریهسلامتمی‌باشند

دکترایازیافزودجمعآوریاطلاعاتمربوطبهارزشریالیمشارکتخیّرینبهتفکیکبخش‌هایمختلفحوزهسلامتبهداشت،درمان،پژوهش،آموزشوسایرمواردهرششماهواعلامبهستادمعاونتاجتماعی،تجلیلازخیرینحوزهسلامتدرسطحدانشگاهوسطحشبکه‌هاومراکزبهداشتتحتپوششدانشگاه،پلاک‌کوبیاموالاهداییازسویخیّرین،استفادهبهینهازظرفیتگروه‌هایداوطلبحوزهسلامتجهتارائهخدمتبهمردممناطقمحروموکمبرخوردار،آموزشوتوانمندسازیگروه‌هایداوطلبحوزهسلامت،تشکیلجلساتمنظمستادحرکت‌هایداوطلبانهخدماتدندانپزشکیدانشگاه‌هایعلومپزشکی،پلاک‌گذاریکلینیک‌هایسیاردندانپزشکیوبرنامه‌ریزیبهمنظوراستفادهبهینهازکلینیک‌هایسیاردندانپزشکیبراساسظرفیتگروه‌هایداوطلبدندانپزشکازانتظاراتادارهامورخیّرینسلامتبهشمارمی‌روند

ویبهانتظاراتادارهمددکاریاجتماعیاشارهکردوبیانداشتانتصابفردمتخصصبهعنوانمسئولمددکاریاجتماعیمستقردرستاددانشگاهباتوجهبهبخشنامهارسالیمعاونتاجتماعی،پیگیریانتقالپست‌هایمددکاریاجتماعیازمعاونتدرمانبهمعاونتاجتماعی،تعاملدرونبخشیفیمابینمعاونیناجتماعیودرماندرخصوصاستمراروارتقایجایگاهوحقوقومزایایمددکاراناجتماعیشاغلدرمراکزدرمانی،عدماستفادهازنیروهایمددکاریاجتماعیدرمشاغلغیرتخصصیوعدمبکارگیریفارغالتحصیلانسایررشته‌هادرپست‌هایمددکاریاجتماعی،توسعهآموزش‌هایمددکاراناجتماعیشاغلدرمراکزدرمانیباتوجهبهمکاتباتمعاونتاجتماعیبرگزاریکارگاهآموزشیتخصصی،پایشوارزشیابیخدماتمددکاریاجتماعیدرمراکزدرمانی،برگزاریمراسمروزملیوجهانیمددکاریاجتماعیوتقدیرازپیشکسوتانومددکاراننمونه،اجرایپروتکل‌هایپایهمددکاریاجتماعیبیمارستانیباتوجهبهدستورالعملاجرایی،سامان‌دهیتخفیفاتمددکاراناجتماعیدرمراکزدرمانیوآماده‌سازیمددکاراناجتماعیمراکزدرمانیدرقالبتیم‌هایمداخلهجهترویاروییباسوانحوحوادثطبیعیازانتظاراتادارهمددکاریاجتماعیبهشمارمی‌روند

دکترایازیدرپایانبهمصوباتاولیننشستکمیسیوناجتماعیشدننظامسلامتاشارهکردوگفتپیگیریاستقرارکانون‌هایسلامتمحلهباهدفمشارکتمردمدربرنامه‌هایسلامت،استقرارنظامدیدهبانیشاخصعدالتدرسلامت،تدوینبرنامهاجراییارتقایازطریقادغامدرشبکهبهداشتودرمان،تدوینبرنامهاجراییاستقراررویکرداجتماعیدرمعاونت‌هایستادیوتدوینبرنامهملیاجتماعیشدندانشگاهدانشکده‌هایعلومپزشکیازمصوباتاولیننشستکمیسیوناجتماعیشدننظامسلامتبهشمارمیروند

جمعه٢٠مهر١٣٩٧١٦٢٠شمارهخبر١٨٢١٨٣تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top