قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 294628
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۲:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

تلاش ما افزایش همکاری های مشترک بین ایران و کوبا در حوزه سلامت است

تلاشماافزایشهمکاریهایمشترکبینایرانوکوبادرحوزهسلامتاست


سفیرایراندرکوباگفتروابطسیاسیوبینالمللیبینایرانوکوبا،هموارهبسیارمستحکمبودهودردورانپیشرومیتوانیمدرحوزهسلامتباکوباوکشورهایآمریکایلاتین،همکاریهایخوبیداشتهباشیم

کامبیزشیخحسنیدرگفتگوباخبرنگاروبدا،بااشارهبهسرمایهگذاریکوباازچنددههپیشدرحوزهسلامتاظهارداشتکوبابهویژهدرحوزهزیستفناوری،پیشرفتهایبسیارخوبیداشتهوتلاشماافزایشهمکاریهایمشترکبیندوکشوردرحوزهسلامتاست

ویتصریحکرددکترهاشمی،وزیربهداشتجمهوریاسلامیایرانتاکنوندوباربهکوباسفرکردهوشناختخوبیازظرفیتهایاینکشورداردهمچنیندرمقابل،وزیربهداشتکوبانیزسفریبهایرانداشتهودرحالحاضربهعنوانمعاونرییسجمهورکوبا،انجاموظیفهمیکندودرحوزهتصمیمگیریسطوحعالیکوبا،شناختخوبیازظرفیتهایجمهوریاسلامیایرانداردلذادراینزمینه،فضایپیشروبرایمامثبتخواهدبود

سفیرایراندرکوبابااشارهبههمکاریهایمطلوبوزارتبهداشتودستگاهدیپلماسیکشورخاطرنشانکردسفارتایراندرکوباباوزارتبهداشتایرانهمانندیکتیمکارهایخوبیانجامدادهاندواینارتباطاتخوبرازمینههمکاریهایبیشتردوکشوردرحوزهسلامتمیدانیم

شیخحسنیاضافهکرددرطولدههگذشته،اگربهنحوهرفتارکوبادرسازمانهایبینالمللیوحوزههایسیاسیوفناوریمراجعهکنید،میبینیدکهکوباوایرانهموارهحامیوپشتیبانیکدیگربودهاندوایراناولینفناوریواکسنبرایتولیدهپاتیتراازکوباگرفتهوچندینسالاستکهاینواکسندرکشورمانتولیدومصرفمیشودوکوباییهاهموارهتاکیدکردهاندکهدردورانسخت،درکنارایرانهستندومانیزدرایامسخت،پشتیبانکوباهستیمچونشرایطمشابهیداریموچندیندههاستکهباتحریم،دستوپنجهنرممیکنیم

پنجشنبه١٧آبان١٣٩٧١٠٣٨شمارهخبر١٨٣٢٦٣تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top