قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 294630
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

راه اندازی نخستین کلینیک دندانپزشکی ویژه بیماران خاص و عفونی در زاهدان

راهاندازینخستینکلینیکدندانپزشکیویژهبیمارانخاصوعفونیدرزاهدان

 

نخستینکلینیکدندانپزشکیویژهبیمارانخاصاستانسیستانوبلوچستانبهمنظورارائهخدماتبهبیمارانخاصوعفونیدرزاهدانآغازبهکارکرد

 

بهگزارشوبدا،دکترسیدمهدی طباطبایی،معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیزاهدانبابیاناینکهتاکنونخدماتبهبیمارانخاصفقطدرزمینهداروودرماناینبیماراندراستانارائهمیشدگفتباآغازبهکارمرکزخدماتسلامتدهانودندان،بهشکلمطلوبتریبهبیمارانخاصخدماتارائهخواهدشد

 

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیزاهدانبااشارهبهاینکهدسترسیوتسهیلدرارائهبهموقعخدماتبهداشتیودرمانیومراقبتیبهبیمارانخاصازرسالتهایدانشگاهعلومپزشکیزاهداناستافزوددرآیندهباراهاندازیواحدهایدیگردندانپزشکیویژهدرسطحشهرستانهایاستان،چرخهخدماترسانیبهاینبیمارانتکمیلترخواهدشد

 

دکترطباطباییتصریحکرددرکلینیکدندانپزشکیکهویژهبیمارانخاصراهاندازیشدهاستبهتمامبیمارانیکهدارایمعرفینامهازمراکزمشاورهبیماریهایرفتاریباشند،خدماتسلامتدهانودنداندندانپزشکیباتعرفهدولتیارائهخواهدشد

 

اینکلینیکبااستقراردویونیتفعالدندانپزشکیوحضوریکدندانپزشکدرحالارائهخدماتبهبیمارانخاصاستاناست۱۱۹

پنجشنبه١٧آبان١٣٩٧١٠٠٥شمارهخبر١٨٣٣٣٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top