قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 294638
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۸:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

دومین مورد موفقیت آمیز انجام روش پیشرفته IVF در مرکز درمان ناباروری مولود بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان

دومینموردموفقیتآمیزانجامروشپیشرفتهدرمرکزدرمانناباروریمولودبیمارستانعلیابنابیطالبعزاهدان


بههمتمتخصصانوکارشناساندانشگاهعلومپزشکیزاهداندرمرکزدرمانناباروریمولودبیمارستانعلیابنابیطالبعزاهدان،دومینموردموفقیتآمیزازانجامروشپیشرفتهبهثمرنشست

بهگزارشوبدا،دکترفرحنازفرزانه،فوقتخصصدرمانناباروریدانشگاهعلومپزشکیزاهداندراینخصوصگفتاینبیمارسالهتحتدرمانهایمتعددنازاییدرخارجازاینبیمارستانقرارگرفتهبودوبیشازسالسابقهنازاییثانویهداشت

ویادامهدادخوشبختانهبابهرهگیریازتیمقویوتجهیزاتآزمایشگاهیپیشرفتهدرمرکزدرمانناباروریمولودبیمارستانعلیابنابیطالبعزاهدان،جنینایجادوبهبدنمادرمنتقلشد

دکترفرزانهبااشارهبهاینکهخوشبختانهمراقبتهایبارداریتوسطمادروهمچنینمشاورههایتخصصیدرمرکزدرمانناباروریبهخوبیارائهشدهاست،افزودنوزادباوزنکیلووگرمپسازطیهفتهدورانجنینی،سالمپابهعرصهحیاتگذاشت

ویهمچنینبهانجامروشهایمختلفدرمانناباروریدربیمارستانعلیابنابیطالبعزاهداناشارهکردوگفتخوشبختانهباتوجهبهتیمکاملوحرفهایشاغلدراینمرکز،مواردبارداریموفقیتآمیزبهنسبتتعدادافرادتحتدرمان،قابلتوجهاست

اینفوقتخصصدرمانناباروریافزودنخستیننوزادیکهازطریقشیوهدرمانیدراینبیمارستانمتولدشدهنیز،هماکنون،هفتماهسندارد

دکترمجتبیاسلامیجنینشناسومتخصصتولیدمثلمرکزناباروریمولودبیمارستانعلیابنابیطالبعزاهدانهمدرادامهافزودهرزوجمراجعهکنندهبهمرکزدرمانناباروریمولود،پسازتشکیلپروندهوانجاممعاینهتوسطفوقتخصصهایمرکزوتشخیصعللناباروریتحتدرمانقرارمیگیرند

ویاظهارداشتدرشیوهدرمانکهازآذرماهسالگذشتهدراینمرکزراهاندازیشد،سلولهایجنسیخانموآقادرآزمایشگاهآمادهسازیشدهولقاحآزمایشگاهیانجاموسپسبهبدنخانمطییکعملجراحیسرپاییمنتقلشد

دکتراسلامی بااشارهبهنوزادتازهمتولدشدهازطریقاینعملدرمانیتصریحکردخوشبختانهاستفادهازاینروشبهعنوانیکروشایمنجهتفرزنددارشدن،هماکنونمورداقبالواعتمادخانوادههاینابارورقرارگرفتهاست

دکترمرضیهقاسمیمسئولمرکزدرمانناباروریمولودبیمارستانعلیابنابیطالبعزاهداننیز،گفتدرحالحاضر،بیشازمادرواردسیکلدرمانیباروش شدهاندکهموردازبارداریها،مثبتوموفقیتآمیزبودهاست

ویتصریحکردهمچنینبیشازپروندهبرایزوجیندراینمرکزتشکیلشدهاستکهازجزئیترینتاتخصصیتریندرمانهایناباروریبرایآناندرحالانجاماست

پنجشنبه١٧آبان١٣٩٧١٥٤٥شمارهخبر١٨٣٢٧٥تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top