قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 294640
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۹:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

تعامل بیشتر دولت و مجلس به حل مشکلات حوزه سلامت کمک می کند

تعاملبیشتردولتومجلسبهحلمشکلاتحوزهسلامتکمکمیکند


عضوکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامیازتحریمها،کمبودتجهیزاتپزشکیوتامینارزموردنیازآنهابهعنواندغدغههایحوزهدارووتجهیزاتپزشکییادکردوگفتادارهکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتسامانههایمناسبیدراینزمینهداردودرنشستیکهبامسئولاناینحوزهداشتیم،بهصورتشفافاینسامانههابررسیشدند

دکترمحمدحسینقربانیدرگفتگوباخبرنگاروبدابابیاناینمطلباظهارداشتدغدغهنمایندگانمجلسایناستکهکمبودهایتجهیزاتپزشکیچگونهاحصامیشودودردسترسمراکزدرمانیقرارمیگیردوتخصیصارزباتوجهبهتنظیمبودجهبایدچگونهباشدهرقدرتبادلاطلاعاتوتعاملبیندولتومجلسبیشترباشد،مشکلاتکشورنیزباسرعتبیشتریبرطرفمیشود

ویبااشارهبهتصویبکمکمیلیوندلاریازمحلصندوقتوسعهملیبهحوزهسلامت،گفتدغدغهنمایندگانایناستکهسهمدارووتجهیزاتپزشکیازاینمیلیوندلار،مشخصشدهتامشکلاتفعالاناینحوزههابرطرفشود

نمایندهمردمآستانهاشرفیهدرپایانتصریحکردسامانههایخوبیبرایرصدوکنترلبازارتجهیزاتپزشکیدرکشورتوسطوزارتبهداشتطراحیواجرامیشوداگرچهبایدایناقداماتزودترآغازمیشد،اماایناقدام،ارزندهاستوبایدآنرابهفالنیکگرفتولیدرخصوصبحثشفافیتدرتامیندارووتجهیزاتپزشکیوموضوعحمایتازواردکنندگانومصرفکنندگانراهزیادیداریموبهترینمسیردرپیمودناینراه،آزادیاطلاعاتوشفافیتاقتصادیبودهوبهترینحامیحوزهتجهیزاتپزشکیبخشخصوصیاست

پنجشنبه١٧آبان١٣٩٧١٨٤٥شمارهخبر١٨٣٢٨٠تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top