قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 294646
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۷ ۲۳:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

وارنیش فلوراید تراپی ۲۵ هزار دانش آموز مقطع دبستان و پیش دبستانی شهرستان شوشتر

وارنیشفلورایدتراپی۲۵هزاردانشآموزمقطعدبستانوپیشدبستانیشهرستانشوشتر

 

 

رییسدانشکدهعلومپزشکیشوشترازآغازطرحوارنیشفلورایدتراپیبرایحدود۲۵هزاردانشآموزمقطعابتداییدرحوزهشهرستانشوشترباهمکاریمعاونتبهداشتدانشکدهوسازمانآموزشوپرورشخبرداد

 

بهگزارشوبدا،دکترفرهادابولنژادیان،رییسدانشکدهعلومپزشکیشوشترگفتپوسیدگیدندانها،شایعترینبیماریمزمندورانکودکیونوجوانیاستکهدرهمهاقشارجامعهمشاهدهمیشودوطرحوارنیشفلورایدیکیازبهترینروشهایپیشگیریازپوسیدگیدندانهابودهکهدرحالاجراست

 

دبیرشورایسلامتوامنیتغذاییشهرستانشوشترگفتبهترینزمانبرایپیشگیریازپوسیدگیدندانهادرسنینکودکیونوجوانیویکیازسریعترینراههایدسترسی،اجرایاینطرحازطریقمدارسومراکزدبستانیوپیشدبستانیاستکهبهاینمنظور،واحدسلامتدهانودندانوواحدآموزشمدارسمعاونتبهداشتدانشکدهعلومپزشکیشوشترباهمکاریسازمانآموزشوپرورشاینشهرستاناینطرحرابرایحدود۲۵هزاردانشآموزمقطعابتداییاجراخواهندکردکهازاینتعدادحدود۲۲هزارنفردانشآموزدبستانوسههزارنفرپیشدبستانیهستند

 

دکترابولنژادیاندرپایانیادآورشدطرحوارنیشفلورایداز۱۵مهرماهسالجاریآغازشدهوتا۱۵دیماهادامهخواهدداشتویکیازدستاوردهایمهموزارتبهداشتوطرحتحولسلامتدرراستایارتقایسلامتدهانودنداناست

پنجشنبه١٧آبان١٣٩٧١٥٢٥شمارهخبر١٨٣٣٤١تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top