قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 294648
تاریخ انتشار: جمعه, ۱۸ آبان ۱۳۹۷ ۰۰:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

روند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران امام رضا(ع) بررسی و ارزیابی شد

روندارائهخدماتبهداشتیودرمانیبهزائرانامامرضاعبررسیوارزیابیشد

 

 

معاونکلوزارتبهداشتدردومینروزسفرشبهمشهدمقدسروندارائهخدماتبهداشتیودرمانیبهزائرانامامرضاعراموردبررسیوارزیابیقرارداد

 

بهگزارشوبدا،دکترایرجحریرچی،معاونکلوزارتبهداشتدردومینروزازسفرشبهخراسانرضویازدارالشفایحرمامامرضاعوپایگاههایاورژانساطرافحرمرضویبازدیدکردودرمیانجمععظیمعزادارانحضرتعلیابنموسیالرضاعکهباپایپیادهعازمحرممطهربودند،حضوریافت

 

مدیرحوادثوفوریتهایپزشکیدانشگاهعلومپزشکیمشهدنیزدرحاشیهاینبازدیدگفتاورژانس۱۱۵خراسانرضویمتشکلازششدانشگاهودانشکدهعلومپزشکیمشهد،سبزوار،نیشابور،تربتحیدریه،تربتجاموگناباددرروزهایپایانیماهصفرباتمامیامکاناتدرحالخدماترسانیبهزائرانامامرضاعهستند

 

دکتروفایینژادخاطرنشانکرددراینمدت۲۱۸پایگاهاورژانس۱۱۵جادهایوشهریبههمراه۲۴۴آمبولانس،چهاربالگرد،پنجاتوبوسآمبولانسوسهموتورآمبولانسبهزائرانومجاورانبارگاهمنورحضرتعلیابنموسیالرضاعخدماتارائهکردند

ویافزودهمچنینپایگاههایاورژانس۱۱۵دراطرافحرمرضویباهمکاریدارالشفایحضرترضاعوپدافندغیرعاملآستانقدسرضویدرچهارمحورحرمرضویو۲۸نقطهبااستقرار۲۸دستگاهآمبولانس،سهموتورویکاتوبوسآمبولانسبهارائهخدماتفوریتهایپزشکیمشغولهستند

 

 معاونکلوزارتبهداشتهمچنینباحضوردربسیججامعهپزشکیضمنقدردانیازتلاشهایانجامشدهدرارائهخدماتبهزائران،اظهارداشتتیمهایبهداشتیودرمانیبهصورتشبانهروزیدرمحلهایاسکانزائرانومراکزدرمانیوبهداشتیآمادهخدماترسانیبهزائرانهستند

 

رییسبسیچجامعهپزشکیخراسانرضوینیزدرحاشیهاینبازدیدگفتدردههپایانیماهصفر۳۳مرکزبهداشتیودرمانیدرسطحشهروورودی‌هایمشهدبرایخدمترسانیبهزائرانپیادهبرپاشدهاست

 

دکترهادیجلالیبابیاناینکهعمدهزائرینپیادهدرمدارسوحسینیه‌هامستقرمی‌شوند،خاطرنشانکردتأمینکاملدارو،تجهیزاتپزشکیونیرویانسانیاین۳۳مرکزبهداشتیبرعهدهستادهماهنگیسلامتمستقردرسازمانبسیججامعهپزشکیاست

 

ویگفتستادهماهنگیسلامتزائرینپیادهمتشکلازسازمانبسیججامعهپزشکی،دانشگاهعلومپزشکیمشهد،سازماننظامپرستاریمشهد،دانشگاهآزاداسلامیمشهد،مدیریتتامیناجتماعیخراسانرضویوبهداریشهرداریمشهداست

پنجشنبه١٧آبان١٣٩٧١٥١٠شمارهخبر١٨٣٣٤٠تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top