قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 295953
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۷ ۱۴:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

بازدید مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از خطوط تولید شرکت ساخت وسایل تجهیزات پزشکی ایران

بازدیدمشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتازخطوطتولیدشرکتساختوسایلتجهیزاتپزشکیایران

 

مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتوهیاتهمراهدرسیامینسالروزتاسیسشرکتساختوسایلپزشکیایرانسوپاازبخشهایمختلفخطوطتولیدومونتاژمحصولاتپزشکییکبارمصرفاینشرکتبازدیدکرد

 

بهگزارشوبدا،دکترمسائلی ضمنبازدیدازخطوطتولیدمحصولاتپزشکییکبارمصرفشرکتسوپاازجملهمحصولاتسیلیکونی،آزمایشگاهی،نخوسوزن،پلیمریو لاتکسیازنزدیکدرجریانتولید،مونتاژوبستهبندیو فرایندضدعفونیواستریلوسایلتجهیزاتپزشکیاینشرکتقرارگرفت

 

ویگفتتوانمندیودانشبالایمتخصصانایرانیدرتولیدباکیفیتترینتجهیزاتپزشکیمتمرکزشدهاستکههمینامرثابتکردهایرانیانتواناییساختکمیابتریندستگاههارادارندومیتوانندباوجودتحریمهایظالمانهدشمناندانشبالایخودرابهرخجهانیانبکشند 

 

مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتخاطرنشانکرداینشرکتبابرخورداریازفناوریپیشرفتهوارائهمحصولاتباکیفیتمطلوببااستانداردهایجهانیرقابتمیکند

 

براساساینگزارش،شرکتسوپاازنخستینتولیدکنندگانلوازمیکبارمصرفپزشکیدرایراناستکهباتولیدبیشاز۵۰۰محصولتولیدیگامهایبزرگیدربرآوردننیازهایکشورمانبهوسایلوتجهیزاتپزشکیوبینیازیکشورازوارداتاینمحصولاتبرداشتهاستبطوریکهبالاترینمیزانصرفهجوییارزیدرکارهایمشابهراازآنخودکردهاست

پنجشنبه١٥آذر١٣٩٧١٣٤٥شمارهخبر١٨٤٤٥٠تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top