قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 295958
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۷ ۱۵:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

استقرار برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

استقراربرنامههایتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیدردانشگاههایعلومپزشکیکشور

معاونآموزشیوزارتبهداشت،گفتاقتصادآموزشیکیازمسائلیاستکهبهشدتدردنیاموردتوجهقراردارد،بنابراینلازماستدرتمامیبرنامههاییکهتدوینمیشوند،اینموضوعمدنظرقرارگیرد

بهگزارشوبدا،دکترباقرلاریجانی،معاونآموزشیوزارتبهداشتدراولینهمایشدستاوردهایبرنامهتحولونوآوریآموزشدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی،ضمنتقدیرازتلاشهایمسئولینایندانشگاهدرارتقایحوزهآموزشگفتریشهتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیحاصلتلاشهایمسئولینادوارمختلفاینحوزهاستوخوشبختانهاینحرکتبانگاهیجامعوآیندهنگارانهدرحوزهآموزشدرحالپیگیریاست

دکترلاریجانیبابیاناینکهمسالهآموزشوتوجهبهتحولدراینحوزهیکیازموضوعاتیاستکهدردنیاموردتوجهقرارمیگیرد،اظهارداشتبانگاهبهتجربیاتسایرکشورهامتوجهمیشویمکهمسیردرستیرادرتحولونوآوریآموزشعلومپزشکیطیکردهایم

ویبابیاناینکهدرتدوینبرنامهتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیضمنمطالعهتجاربجهانیازتمامیاسنادبالادستیکشورنیزاستفادهشدهاست،گفتخوشبختانهباتلاشهاییکهصورتگرفته،مفاهیمتحولونوآوریدردانشگاههایعلومپزشکیکشورتعمیقبیشترییافتهوامروزتوسطمسئولیندانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیمطرحشدکهحدوددرصداعضایهیاتعلمیایندانشگاهدراجرایبرنامههایتحول،مشارکتدارند

معاونآموزشیوزارتبهداشتبااشارهبهتاکیدمقاممعظمرهبریبراتکابهتواناییهایموجوددرکشوروحرکتبهسمتسرآمدیعلمیگفتمستنداتبسیاریدرخصوصحرکتعلمیکشورهایمختلفازجملهچینوجودداردوبرخیکشورهاتوانستهاندحرکتسریعیدرمسیرمرجعیتعلمیداشتهباشندکهلازماستازتجاربآنهابهرهبرداریشود

ویبابیاناینکهاقتصادآموزشیکیازمسائلیاستکهبهشدتدردنیاموردتوجهقراردارد،لذالازماستدرتمامیبرنامههاییکهتدوینمیشوند،اینموضوعمدنظرقرارگیرد،گفتضروریاستتادربرنامهریزیهایحوزهآموزشبهمسائلاقتصادیتوجهکنیمودرواقعتمامیبرنامههایماباتوجهبهاینموضوعتدوینشود

دکترلاریجانیخاطرنشانکردکشورچینبرایحرکتدرمسیرتحولعلمی،علاوهبراینکهدورههایتحصیلپزشکیراکوتاهکردهاست،فناوریهایزیستمحیطیوتخصصوتعهداجتماعیرادرحوزهعلومپزشکیموردتوجهقراردادهوبانگاهجامعنگروارزیابیمستمر،عملکرددانشآموختگانراموردبررسیقرارمیدهد

ویبااشارهبهسرمایهگذاریکشورهایپیشرفتهجهانبررویآموزش،اظهارداشتاینکشورهابااختصاصسهمقابلتوجهیازتولیدناخالصملیبهموضوعآموزش،رشدقابلتوجهیدرتحقیقوتوسعهداشتهاند

معاونآموزشیوزارتبهداشتبراهمیتبینالمللیسازیآموزشتاکیدکردوگفتکشوریمانندچینبیشازبرنامهمشترکبینالمللیداردوتعداددانشجوهایخارجیدراینکشورطییکدههگذشتهرشدچشمگیریداشتهاست

دکترلاریجانیافزودکشورچیندرعرضسالرشدبیشازبرابریدرآموزشهایمجازیداشتهاستودرعرضسالرشددرآمدهایحاصلازآموزشهایآنلایندراینکشوربهبرابررسیدهاست

ویباتاکیدبراینکهکشوریمانندچینبهدولتهایمحلیاختیاراتیدادهواینباعثشدهدولتهابرایارتقایزیرساختهاتوانمندشوند،گفتدربرنامهآمایشسرزمینییکیازمواردیکهپیگیریمیشودایناستکهبهمناطقاختیاراتبیشتریدادهشودودربسیاریازامورآموزشتمرکززداییصورتگیرد 

معاونآموزشیوزارتبهداشتبهماموریتهایسپردهشدهبهمناطقآمایشیاشارهکردوگفتتمامیاهدافنقشهعلمیکشوربهصورتماموریتبهدانشگاههاومناطقآمایشیواگذارشدهودرسطحکشورپیگیریمیشود

ویبااشارهبهحرکتهایایراندرحوزهمرجعیتدرآموزشعالیسلامتگفت‌مااسنادآیندهنگارانهایدرحوزهتوسعهعلمیکشورداریمودراینسهدههبعدازانقلابتحولاتزیادیدرآموزشعلومپزشکیرخدادهاست

دکترلاریجانیافزودمادرسیاستگذاریآموزشعلومپزشکیچالشهاییداریمکهلازماستبانگاهیبهتجارببینالمللیاینچالشهارامرتفعسازیم

ویضرورترویکردآیندهنگارانهدرسیاستگذاریومشارکتهایمحیطیدرسیاستگذاریراازجملهاینچالشهاذکرکردوگفتوضعیتشاخصهایسلامتدرکشورروبهتغییراستومابایدخودرابااینتغییراتهمراهکنیم

معاونآموزشیوزارتبهداشتگفت‌اجرایبرنامههاوسیاستهابایددرسطوحمختلفکشورمدنظرقرارگیردوتعهدمدیرانسطوحمختلفبهاجرایاینبرنامههاازجملهنکاتیاستکهبایدبهآنتوجهشود

دکترلاریجانیثباتمدیریتدراجرایبرنامههاوتصویببرنامههادرنهادهایسیاستگذاریبالادستیراازجملهمواردضروریبرایتضمیناجراییشدنبرنامههاذکرکردوگفت‌بستههایتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکییکتجربهکارآمددرسیاستگذاریآیندهنگارانهدرحوزهپزشکیاست

ویادامهداددراینبستههاحرکتباتوجهبهمطالعاتورصداسنادبالادستیالزاماتیموردتوجهقرارگرفتهوباالگوییسعیشدهتماماینالزاماتدرتحولونوآوریدرآموزشموردتوجهقرارگیرد

معاونآموزشیوزارتبهداشتثبتشواهدوتجربیاتمدیریتیرایکیازالزاماتدستیابیبهمرجعیتعلمیذکرکردوگفتتجاربموفقیدرکشوردراینحوزهوجوددارد،بهعنوانمثالادغامآموزشعلومپزشکیدرنظامارائهخدماتیکتجربهمنحصربهفرددرکشورمااستومیتوانستبیشازاینشواهدآنبهثبتبرسد

ویبرلزومشناسایینقاطسرآمدیدردانشگاههاتاکیدکردواظهارداشتدانشگاههاباتوجهبهتوانمندیهایخودبایدچندزمینهراهدفقراردهندودرآنمتمرکزشونددانشگاههایبزرگدنیانیزضمناینکهدرتمامیزمینههاتلاشمیکننددرچندموضوعسرآمدودردنیامطرحهستندطیاینمسیراستکهمیتواندمارابهسمتمرجعیتعلمیپیشببرد

دکترلاریجانیبااشارهبهزیرساختهایایجادشدهدرراستایاجرایبستههایتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیگفترویکرددانشگاههابایدحرکتبهسمتتوسعهرشتههایبینرشتهایوسرآمدیدراینحوزههاباشد

ویافزودشرایطبرایجذبعضوهیاتعلمیجدیددردانشگاههایعلومپزشکیتاپایانامسالفراهمشدهودانشگاههامیتوانندبارویکردویژهبهنقاطسرآمدیکهتعیینمیکنندایناعضاراجذبکنند

معاونآموزشیوزارتبهداشتضمناشارهبهبرخیماموریتهایواسپاریشدهبهدانشگاههاگفتاینماموریتهاباتوجهبهظرفیتدانشگاههاسپردهشدهوانتظارمیروددانشگاههادراینحوزههااثرملیداشتهباشندیعنیدانشگاههاهمکاروزارتبهداشتدراینحوزههاهستند

ویباتاکیدبراینکهدانشگاههابسترهایتحولاتآتیدرآموزشعلومپزشکیهستندگفتاعضایهیاتعلمیبدنهاصلیآموزشدردانشگاههاهستندونقشچشمگیریدرتحولونوآوریدرآموزشدارند

 

پنجشنبه١٥آذر١٣٩٧١٥١٥شمارهخبر١٨٤٤٣٤تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top