قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 295966
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۷ ۱۹:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

فعالیت بیمارستان بانگر سرپل ذهاب یکساله شد - انجام 3400 عمل جراحی و 840 زایمان طبیعی در بیمارستان بانگر در طول یکسال گذشته در این بیمارستان

همزمانباآذرماهوآغازفعالیتبیمارستانشهدایبانگرسرپلذهابپسازوقوعزلزلهسالگذشته،رییسدانشگاهعلومپزشکیکرمانشاهباحضوردراینبیمارستانازخدماتکادرپزشکیوپرستاریتقدیرکرد

 

بهگزارشوبدا،بیمارستانشهدایبانگرسرپلذهاببهفاصلهدوهفتهپسازوقوعزلزلهسالگذشتهدرسرپلذهابوبهدنبالتخریببیمارستانشهدایسرپلذهابآذرماهسالگذشتهباحضوردکترحریرچیمعاونکلوزارتبهداشتراهاندازیشد

 

دکترمحمودرضامرادیرییسدانشگاهعلومپزشکیکرمانشاههمزمانبایکسالفعالیتبیمارستانشهدایبانگرسرپلذهابدراینبیمارستانحضوریافتوازخدماتبیوقفهکادرپزشکیوپرستاریاینبیمارستاندرطولیکسالگذشتهتقدیرکردوازانتقالبیمارانبهبیمارستانجدیدشهدایسرپلذهابپسازپایانبهسازیواطمینانازآمادگیآندرجهتارائهخدماتبهبیماراندرآیندهاینزدیکخبرداد

 

ویدرگفتگوباخبرنگارایسنابااشارهبهخدماتارزشمندبیمارستانبانگردرطولیکسالگذشتهگفت ازسالگذشتهتاکنونبیشازهزارنفربهاورژانساینبیمارستانوبیشازهزارنفرنیزبهکلینیکتخصصیکهدربیمارستانقدیمیقرارداردمراجعهکردهاندودرمجموعطییکسالاینبیمارستانوکلینیکبیشازهزارمراجعهکنندهسرپاییداشتهاست

 

رییسدانشگاهعلومپزشکیکرمانشاهافزوددر یکسالفعالیتاینبیمارستانبیشازنفردرآنبستریشدندوبیشازعملجراحیکوچکوبزرگوبیشاززایمانطبیعیدراینبیمارستانانجامشدهاست

 

دکترمرادیاضافهکردفعالیتاینبیمارستانهمچنانادامهداردوتازمانیکهبیمارستانشهدایسرپلذهابکهکارمقاومسازیآنعملاپایانیافته،شروعبهکارنکند،بانگرهمچنانبهکارخودادامهمیدهد

 

رییسدانشگاهعلومپزشکیکرمانشاههمچنینباحضوردربیمارستانشهدایسرپلذهابازبخشهایمختلفاینبیمارستانکهدرحالبازسازیومقاومسازیاست،بازدیدکرد

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top