قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 295968
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۱:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

سیاست وزارت بهداشت توجه به کیفیت و تربیت نیروی انسانی بر اساس نیاز است

مشاورمعاونآموزشیوزارتبهداشتدرمراسمروزدانشجو

سیاستوزارتبهداشتتوجهبهکیفیتوتربیتنیرویانسانیبراساسنیازاست

 مشاورمعاونآموزشیوزارتبهداشتبابیاناینکهسیاستوزارتبهداشتثبیتظرفیترشتهپرستاریاست،گفتتاسالتثبیتظرفیتدرپذیرشاینرشتهادامهداردوپسازآن،پسازبررسیبراساسنیاز کشوراقدامخواهدشد

 

بهگزارشوبدا،دکترحمیداکبریدرمراسمروزدانشجوکهباحضورمعاونپرستاریوزارتبهداشتدردانشگاهعلومپزشکیتهرانبرگزارشدبااشارهبهآمارهایمتفاوتاعلام‌شدهدرموردکمبودپرستاروتعداددانشجویانپرستاری،ازانجاممطالعاتمتفاوتدرموردنیازهایکشوربهرشته‌هایتخصصیگفتآماروارقامیکهازاینمطالعاتبهدستآمدنشانمی‌دهدکهدربرخیازرشته‌هاظرفیتپذیرشبیشازاندازهاستوبایدروندکاهشیداشتهباشیمودرمعدودیازرشتههاهمافزایشظرفیتودراکثریترشتههاتثبیتظرفیتلازماست

 

ویبااشارهبهتحصیلحدودهزاردانشجودررشتهپزشکیوهمینتعداددانشجودررشتهپرستاریگفتدروضعیتفعلیبالایهزارپزشکعمومیداریموتصورکنیدبااضافهشدناینتعداددرسالآیندهچهاتفاقیرخمیدهد

 

ویازسیاستمعاونتآموزشیوزارتبهداشتبرایحفظروندموجودوتثبیتظرفیتدرپذیرشرشتهپرستاریخبرداد  

 

ویدرپاسخبهچراییافزایشظرفیتپذیرشدانشجویانپرستاریگفتماباطرحنیازبههزارنیرویپرستاریازسویدانشگاه‌هاروبروبودیموافزایشظرفیتدرسالهایاخیرنیزبههمیندلیلبود

 

مشاورمعاونآموزشیوزارتبهداشتدرخصوصراه‌اندازیرشتهمراقبتسلامتگفتدررشته‌هایبهداشتینیروزیادداریم؛امااگریکحوزهاعلامنیازبهمهارتوکارخاصیداشتهباشدمی‌تواناینآموزشرادریکدورهآموزشیکوتاه‌مدتارائهدادوایننیازبهرشتهمجزاندارد

 

ویبابیاناینکهتاکنونمجوزیبرایپذیرشدررشتهمراقبتسلامتدادهنشدهاستوپذیرشیتحتعنوان پرستاریبیمارستانیصورتنخواهدگرفتتصریحکرددراینخصوصپرستارانیاکسانیکهتحصیلاتمرتبطدارند،میتوانندایفاینقشکنندبنابراینبهازایهرکارینبایدیکمدرکتحصیلیدستافرادبدهیم؛برایآموزشیکمهارتنیازیبهایجادرشتهنیستمی‌توانبرایخیلیازموارددوره‌هایمهارتحرفه‌ایایجادکرد

 

دکتراکبریخاطرنشانکردبحثاقتصادآموزشامربسیارمهمیاست؛تربیتیکفردکارشناسهزینهداردواگرقراراستایننیرویلیسانسدرآیندهدرخیابانبیکارباشدهمتبعاتبسیارزیادیبرایکشورخواهدداشتوهمشانرشتهرادچارتزلزلخواهدکردبنابراینسیاستوزارتبهداشتتوجهبهکیفیتوتربیتنیرویانسانیبراساسنیازاست

پنجشنبه١٥آذر١٣٩٧٢٠٢٠شمارهخبر١٨٤٤٦١تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top