قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 297998
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۱ دی ۱۳۹۷ ۰۴:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ابقاء شد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

باحکمسرپرستوزارتبهداشت؛

معاوندرمانوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،ابقاءشد

 

دکترسعیدنمکیسرپرستوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرحکمیدکترقاسمجانباباییرادرسمتمعاوندرمانوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی ابقاکرد

بهگزارشوبدا،متناینحکمبهشرحزیراست


جنابآقایدکترقاسمجانبابایی
معاونمحترمدرمان

باتوجهبهسوابقوزحماتمستمرجنابعالی،بدینوسیلهدرسمتمعاوندرمانوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیابقاءمیشوید
انتظارمیرودبااتکالبهخداوندبزرگوپیرویازمشیاعتدالدولتتدبیروامیدواستفادهازکلیهظرفیتهایدرونوبرونسازمانیموجودمواردذیلرادراولویتویژهقراردهید
 تداومبیوقفهومقتدرانهطرحتحولنظامسلامتباتکیهبراولویتهایحمایتمالیازبیماراندرمقابلهزینههایکمرشکن،بیمارانخاصوصعبالعلاجوماندگاریپزشکدرنقاطمحروم
 نظارتمستمر،هوشمندودقیقبرمراکزدرمانیکشوردرراستایدفاعازبیمارانوجلوگیریازتضییعحقوقایشانوتکریمویژهاربابرجوعدرکلیهمراکزدولتی،خیریهوخصوصی
 همکاریمجدانهبامعاونمحترمبهداشتودیگرهمکارانمرتبطدرپیادهسازیسیستمارجاعوپزشکخانواده،پروندهالکترونیکسلامتوراهنماهایبالینیکهازتکالیفبرجایماندهدورههایقبلاست
 بازنگریدرتوزیعمنابعسلامتاعمازنیرویانسانی،تختبیمارستانی،تجهیزاتپزشکیدرراستایتوزیععادلانهمنابعبهگونهایکهدرنقاطیحداکثربرخورداریودردیگرنقاطحداکثرمحرومیتفراهمنگردد
 تعیینتکلیفجدیکتابارزشنسبیبااولویتمنطقیکردنهزینههاوعدالتبینرشتهای
 مشورتمستمرباانجمنهایعلمیکشوروسازماننظامپزشکیجمهوریاسلامیایرانجهتبرنامهریزیهایملی،بازنگریکتابارزشنسبیودیگرفعالیتهاییکهنیازمندسیاستگذاریاست
 تقویتبخشخصوصیباواگذاریامور،صدورمجوزباتمهیداتویژهبرایمناطقمحروموعدمتوسعهبخشدولتیبهخصوصبستریدرمناطقیکهداوطلببخشخصوصیوجوددارد
 اولویتتوسعهکلینیکهایتخصصیودرمانسرپاییبربستریبهعنوانسطحموردنیازسیستمارجاعدرمناطقیکهنیازمنداست
 حفظکرامتجامعهشریفپزشکیوتوسعهروابطاینقشرمعززباوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیوپرهیزازحرمتشکنیهمکارانیکهدرسالهایسختدرکنارمردمبودهاندبدیهیاستبدونچشمپوشیازهرگونهتخلفواجحافبهمردمنیزکهممکناستتوسطافرادنادریاعمالشوددرونحرفهوازطریقسازماننظامپزشکیو  دادگاههایصنفیقابلپیگیریخواهدبود
 تهیهوتدوینالگویمناسبیکهبتوانهزینههایدرماندرنظامسلامترابااولویتپیگیریونظامهایپرداختجدیدمنجملهبهجایودیگرشیوههایموجودکاهشداد
 تعیینبرایبیمهسلامتدرقالبسطحبندیخدماتورعایتهزینهفایدهبامشارکتکلیهدستاندرکارانوکارشناسانذیصلاح،انجمنهایعلمی،سازماننظامپزشکیوغیره

توفیقجنابعالیراازخداوندبزرگمسئلتدارم

نسخهچاپيارسالبهدوست

پنجشنبه٢٠دی١٣٩٧١٥١٦شمارهخبر١٨٥٦٣٤تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top