قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 298000
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۱ دی ۱۳۹۷ ۰۶:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

پرستاران، در پرستاری از انقلاب اسلامی نقش بزرگی دارند

معاونپرستاریوزارتبهداشتدرمراسمتجدیدمیثاقجامعهپرستاریباآرمانهایامامراحل

پرستاران،درپرستاریازانقلاباسلامینقشبزرگیدارند

معاونپرستاریوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیگفتپرستاراندرزمانانقلاب،جنگ،سازندگیوهمچنیندرزمانتحریمهاپابهپایآحادملتتلاشکردهوحتیدقیقهایکارخودرارهانکردند

 

بهگزارشوبدا،دکترمریمحضرتیدرمراسمتجدیدمیثاقجامعهپرستاریباآرمانهایامامراحلوانقلاباسلامیباسلاموصلواتبرروحپرفتوحبنیانگذارجمهوریاسلامیایرانوفرزندبرومندشانمرحومحاجشیخاحمدخمینیوتبریکخجستهمیلادبانویصبرواستقامتحضرتزینبکبریس،گفتحضرتزینبساسوهمهربانی،مقاومتوصبوریبودوهمینصفاتنیک،ازایشانبانویکربلارابرایبشریتبهیادگارگذاشتکسیکهپرستاریاشدرروزعاشوراوخطابههایعلیگونهاشپسازآنوالبتهپرستاریاشازسهامامدرحادثهکربلاموجبحفظکیانوروحاسلامشد

 

ویاظهارداشتپرستاریحرفهایاستبهبلندایعمربشریتیعنیازبدوتولدتازمانمرگ،ازاینروهیچپیشرفتیدرجوامعنمیتواندجایگزینپرستاریشودچوننقشیکاملاانسانی،عاطفیوعلمیوحرفهایداردوبههمینجهتاستکهپرستاریدرتمامجوامعاسلامیوغیراسلامی،دینیوغیردینی،نقشاحترامآمیزیداشتهوبهقداست،پاکیواخلاقمداریمعروفومورداعتمادمردماستوهموارهازآنیادمیشود

 

ویبابیانجملاتیازبزرگانعلمیودینیدرخصوصپرستاری،افزودازدیدگاهعرفان،علماوبزرگاندیننیزدرحوزهپرستاریواهمیتآنزیادسخنگفته شده کهکمترشغلیاینگونهازآنیادشدهاست

 

معاونپرستاریوزارتبهداشتبااشارهبهجملهایازمقاممعظمرهبریپرستارینقشدرجهاولرابرایتامینسلامتجامعهدارد،لذابیتوجهیبهپرستاریبیتوجهیبهسلامتمردماست،گفتپرستارانماهمسانبانقشبالینیخودبارویکردعلمی،همپاباکشورهایموفقدراینحوزهدرمرزدانشحرکتمیکند

 

دکترحضرتیوجوددانشکدهپرستاریوپذيرشسالانهنزدیکبههزاردانشجویپرستاریدرسهمقطعکارشناس،کارشناسیارشدودکترایپرستاریووجودبيشازدوهزارعضوهیاتعلمیوهمچنینفعالیتشبکهملیتحقیقاتپرستاریراازنقاطقوتحوزهپرستاریدانستوگفتداشتنحداقلدرصدازسهمتولیدعلموچاپمقالاتعلمیوحضوراساتیدودرخششپرستاریدرجشنوارههایمختلف،انتشاربیشازمجلهعلمیپرستارینشانمیدهدپرستاریماازنظرعلمیوپژوهشیازبسیاریازکشورهاجلوتراست

 

ویافزودامروزکهدرآستانهچهلمینسالگردپیروزیانقلاباسلامیهستیم،پرستاریچهدرعرصهعلمیوچهدرعرصهاجتماعی،پیشرفتهایچشمگیریداشتهکهندیدناینواقعیتهاجفادرحقهمهپیشکسوتانوبزرگانمادرتمامعرصههایکشوراست

 

معاونپرستاریوزارتبهداشت،تصریحکردپرستارانچهدرزمانانقلابوچهدرزمانجنگوچهدرسازندگیوچهدرزمانتحریمهاپابهپایآحادملتتلاشکردهوحتیدقیقهایکارخودرارهانکردندوامروزاینمیراثارزشمندرابرایمابهیادگارگذاشتندهرچنداینپیشرفتهامانعدیدنمشکلاتیکهپرستارانبهعنوانپیشگامانارایهمراقبتدرکشورباآنمواجههستندنبایدباشدمشکلاتبسیاریکهمیتواندمنجربهفرسایشجسمیوروانیوبیانگیزگیآنانشود

 

ویکمبودشدیدنیرویپرستاری،حجمزیادکار،مطالباتومعوقاتانباشته،اضافهکاراجباریوعدماجرایبرخیازمصوباتقانونیبهدلیلکمبودنیرورامنجربهایجادمشکلاتمعیشتیبسیاریبرایپرستارانعنوانکردوافزودامیداستباتامینبودجهازمنابعپایدار،ایندورانسختنیزبگذرد

 

دکترحضرتیدرپایانباابرازامیدواریازحلمعضلاتومشکلاتپرستاراندرآینده،گفتامروزگردهمآمدهایمتایکباردیگربابنیانگذارکبیرانقلاباسلامیتجدیدمیثاقکنیموراهاوکهتبعیتازولایتوپاسداشتخونشهداومعیارهایارزشیانقلاباسلامیاستراپاسبداریم

پنجشنبه٢٠دی١٣٩٧١١٢١شمارهخبر١٨٥٦١٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top