قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 298006
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۱ دی ۱۳۹۷ ۱۰:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

فعاليت 24 مرکز فراهم آوری و 30 مرکز شناسایی عضو در کل کشور

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایوزارتبهداشتعنوانكرد

فعاليتمرکزفراهمآوریومرکزشناساییعضودرکلکشور

 

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایوزارتبهداشت،گفتتعداداهداکنندگانمرگمغزیدرسال۹۶کمترازهزارنفربودهاستدرحاليكهنفرتانفر،امکاناهدایعضوداشتندوتنها۹۲۶مورد،اهداصورتگرفتهاست

 

بهگزارشوبدا،دکترمهدیشادنوشدرکارگاهآموزشیکشوریهماهنگکنندگانواحدهایفراهمآوریوشناساییاعضایبدن،اظهارداشتفعالیتدرحوزهپیونداعضامقدسومتعالیاستولازمهآنداشتناحساسمسئولیتهمراهباعشقوانگیزهاست 

 

ویبابیاناینکهفعالیتمراکزپیونداعضابراساسجمعیتیکمرکزومیزانزیرساختها،بایدازروندمنطقیبرخوردارشوند،تصریحکردوجودافرادفعالبهعنوانهماهنگکنندگانفراهمآوریپیونددرکنارحمایتمسئولیندانشگاهها،موجبمیشودکهدراینحوزهاقداماتبزرگومهمیبهانجامرسد

 

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایوزارتبهداشتدرخصوصمراکزفعالپیونداعضادرکشورودرحوزههایمختلف،خاطرنشانکرددرمراکزپیوندعضو،پیوندکلیهبیشترینآماروپیوندرودهکمترینآماررابهخوداختصاصدادهاست 

 

دکترشادنوشبابیاناینکهدرحالحاضرمرکزفراهمآوریومرکزشناساییدرکلکشورفعالیتمیکنند،عنوانکردتاکنونبیشازهزارپیوندکلیهانجامشدهکهدرصداینپیوندهاازمرگمغزیودرصدازافرادزندهصورتگرفتهاستخوشبختانهپیوندازمرگمغزیدرحالافزایشاستوامیدواریماینروندباشدتبیشتریادامهیابد 

 

ویبیانکردبیشازهزارپیوندکبددرکشورانجامشدهاستدراینخصوصدکترملکحسینیازمرکزشیراز،باپیوندکبددرسال،رتبهاولرادرجهانکسبکردهاسترتبهبعدیمربوطبهبیمارستانیدرکالیفرنیایآمریکاباپیوندکبددریکمرکزبودهواینموضوعافتخاریبرایدانشگاهشیرازمحسوبمیشودودرنشستمنطقهاینیزموردتجلیلقرارگرفتهاندهمچنیندرمرکزلبافینژادنیزبههمتدکترسیمفروشبیشازهزارپیوندانجامشدهاست 

 

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایوزارتبهداشتیادآورشددرسالمیزاننسبتاهداکنندگانمرگمغزیبهجمعیتبرابربودهاست،گرچهاینمیزانازآغازفعالیتتاکنونازرشدبرابریبرخورداربوده،امانقطهمطلوبینیستباتوجهبهجمعیتمیلیونیکشورعددمدنظراستالبتهرسیدنبهعددهمدراینشاخصمیتواندمناسبباشد 

 

ویبابیاناینکهدرنیمهدومسالجاریآمارهابسیارامیدوارکنندهتربودهواگراینروندادامهیابددرسالبعدشاهددستیابیبهشاخصمطلوبتریدرزمینهافزایشعددخواهیمبود،گفتدرمجموعهزارنفردرلیستانتظارپیوندعضوقراردارندوسالانههزارحادثهدرکشوراتفاقمیافتدکهباتوجهبهبرآوردهانیمیازاینموارددچارمرگمغزیمیشوندوتاهزارموردامکاناهدایعضودارندضمناینکههرفردیکتاهشتعضورامیتواننداهداکنند  

 

دکترشادنوشگفتتعداداهداکنندگانمرگمغزیدرسال۹۶کمترازهزار نفربودهاستدرحاليكهنفرتانفرامکاناهداعضوداشتندوتنها۹۲۶مورداهداصورتگرفتهاست 

 

ويبابياناينكهآمارپیوندکبد،قلب،ریه،پانکراسورودهروبهافزایشاستوامیدواریماینآمارروندثابت،منطقیومناسبیپيداكند،تصريحكردبالاترینمیزانفعالیتدانشگاههادرحوزهپیوندودرچهارآیتمپیوندقلب،کبد،کلیهازمرگمغزیوکلیهزندهمربوطبهدانشگاهعلومپزشکیشیرازوبعدازآنبهترتیبدانشگاههایشهیدبهشتی،تهران،ایران،مشهدواصفهاناست 

 

دكترشادنوشگفتاهداکنندگانبالفعلمرگمغزیدرششماههاولسالدرتهرانبالاترینتعدادواستانهایمشهد،فارس،اصفهانویزددررتبههایبعدیقرارگرفتهاند

 

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایوزارتبهداشتدرپایانبيانكرددرگامهایبعدیتلاشمیکنیمواحدهایفعالراشناساییکردهوحمایتبهتریانجامدهیمتاازخدماتآنهادرکشوربیشازپیشبهرهمندشویم

پنجشنبه٢٠دی١٣٩٧١٠١٦شمارهخبر١٨٥٦٠٥تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top