قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 298008
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۱ دی ۱۳۹۷ ۱۱:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

آمایش سرزمینی، شیوه نوینی را در مدیریت بخش های مختلف کشور ایجاد می کند

آمایشسرزمینی،شیوهنوینیرادرمدیریتبخشهایمختلفکشورایجادمیکند

 

 

 معاونآموزشیوزارتبهداشتدرنشستیکهباحضورسرپرستوزارتبهداشتبرگزارشدبااشارهبهفعالیتهایجاریوتحولیحوزهآموزشوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،آمایشسرزمینیرایکیازمهمترینمصوبههایکشورذکرکردگفتدردورههایمختلفبهدلیلچالشهایسایرحوزههاتوجهکافیبهآموزششدهولازماستبرایارتقایاینحوزهتلاششود

 

بهگزارشوبدا،دکترباقرلاریجانیمعاونآموزشیوزارتبهداشتدرنشستسرپرستوزارتبهداشتبامسئولینحوزهمعاونتآموزشیکهروزگذشتهبرگزارشد،بهتنوعوحجمزیادکارهایحوزهآموزشوزارتبهداشتاشارهکردوگفتدرصدمکاتباتباوزارتبهداشتباحوزههایمعاونتآموزشیاستوازابتدایامسالتاکنونحدودهزارمکاتبهانجامشدهکهبرخیازاینمکاتباتنیازبهکارکارشناسیوسیعیدارد

 

دکترلاریجانیازبرگزاریآزموندرسالسخنگفتواظهارداشتبرخیازاینآزمونهامثلآزمونکارشناسیارشدهزارشرکتکنندهدارندوبعضاباچالشهاییهممواجههستیمکهنیازبهپاسخگوییداردوفرایندیبرایاینپاسخگوییتنظیمشدهاست

 

معاونآموزشیوزارتبهداشتبامعرفیمدیرانحوزهآموزشگفتدرکنارامورجاری،بحثتحولونوآوریدرآموزشپیگیریمیشودومتناظراینکاردرمناطقآمایشیکشوردرحالپیشرفتاست

 

ویبهتجاربسیاستگذاریدرحوزهآموزشاشارهکردوگفتبسیاریازاینبرنامههادرمرحلهتئوریباقیماندهبودودربرنامهتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیتمامیاسنادبالادستیکشوررصدشدهوکمترحوزهایهستکهتمامایناسنادرادربرنامهریزیاستفادهکردهباشد

 

دکترلاریجانیبهسطحبندیبرنامههایتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیاشارهکردوگفتدراینبرنامههاانتظارازسطوحمختلفآموزشعلومپزشکیترسیمشدهاست

 

ویبااشارهبهبحثمرجعیتعلمیگفتدربرنامهتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیاگردانشگاههامتناسبباظرفیتهایخودحیطههایسرآمدیخودراشناساییوماموریتهایروشنیراپیگیریکنندموفقمیشونددرکشوروسطحبینالمللیحرفیبرایگفتنداشتهباشند

 

معاونآموزشیوزارتبهداشتبهایجادنگاهحرکتبهسمتدانشگاههاینسلسومدردانشگاههااشارهکردوگفتآموزشعلومپزشکیبایدهدفمندباشدونیازهاراپاسخدهدواگرمثلابیماریهایغیرواگیرمرگومیرزیادیدرکشورراباعثمیشودبایددرکوریوکولومهایرشتههایعلومپزشکیبهآنتوجهشود

 

ویبهمحاسباتنیرویانسانیتاسالاشارهکردوگفتمرحلهبعدیایناستکهبگوییمباتوجهبهروشنشدننیازهایملیدرهررشتهمقطع مناطقآمایشیهریکچقدرازایننیازرامیتوانندتامینکنندودرنهایتبااینسهمبندیهریکازدانشگاههایداخلمناطقآمایشیچهماموریتیوسهمیدراینتربیتبرعهدهخواهندداشتبرنامهایناستکهمناطقآمایشیتادرصدنیروهایخودراخصوصادررشتههایخدمتمحوروغیرتحصیلاتتکمیلیتربیتکنند

 

دکترلاریجانیگفتمرکزآموزشمهارتیتاحدزیادیتقاضاهابرایدریافتمدرکتحصیلیراکممیکندایندورههامهارتمحوراستکهافرادمیتوانندباطیدورههایکمتر،مهارتهاییراآموزشببینندوواردمحیطخدمتشوند

 

معاونآموزشیوزارتبهداشتبابیاناینکهیکیازبهترینمصوبههایکشور،سندآمایشسرزمینیآموزشعالیسلامتمصوبهشورایعالیانقلابفرهنگیاستکهبهکشورالتزاممیدهدگفتنظرجنابرییسجمهورهماینبودکهمانمیتوانیماستانهاراکمکنیمولیمیتوانیمبامنطقهبندیاستانهاشیوهنوینیدرادارهکشورداشتهباشیموسازمانهایمختلفبهجایشعباستانی،شعبمنطقهایداشتهباشند

 

ویادامهدادآموزشعالیودانشگاهآزاداگرمنطقهبندییکسانیباوزارتبهداشتداشتهباشندتشکیلخوشههایعلمیدرکشورتسهیلمیشود

 

دکترلاریجانیبااشارهبهبحثماموریتگراییدرآموزشعلومپزشکیگفتدانشگاههاابزارمهمیبرایپیشبردبرنامههایملیهستندوتجربهواسپاریماموریتهایملیبهدانشگاههاومناطقباعثشدهمدانشگاههانقشملیداشتهباشندوهمبرنامههایبزرگکشوریدربازههایزمانیمناسبیانجامشودبازنگریبرنامهدندانپزشکی،اعتباربخشیموسسهایدانشگاههاواعتباربخشیبیمارستانهایآموزشیمثالهایخوبیازماموریتهاییاستکهبهدانشگاههایواگذاریشد

 

ویبابیانبرنامههایوزارتبهداشتبرایتامیننیرویانسانیازمیانداوطلبانبومیگفتلازماستباساماندهیبحثسهمیههادرکشورترتیبیاتخاذشودتاضمنتکریمخانوادههایشهداوجانبازان،کفامتیازعلمیبرایداوطلباندارایسهمیهبهنحویتعریفشودکهخیلیزیادباداوطلبانآزادفاصلهنداشتهباشند

 

معاونآموزشیوزارتبهداشتبهاقداماتانجامشدهدرزمینهتوسعهبینالمللیآموزشاشارهکردوگفتازژانویهامسالافرادیکهبرایتحصیلبهخارجازکشورمیروندتاآخردورهنمیتوانندواردکشورشوندبرایافرادیهمکهقبلازاینتاریخ،شروعبهتحصیلکردندباتوجهبهشرایطارزیتعدادواحدهایموردنیازبرایانتقالبهداخلتنهانصفشد،اماسایرشرایطکیفیاصلاتغییرینکردوحتیمصاحبههماضافهشدتاوضعیتداوطلبانبهصورتدقیقموردبررسیقراربگیرد

 

ویبابیاناقداماتدانشگاهعلومپزشکیمجازیگفتبرخیازکارهاییکهانجامشدهدرکشوربینظیراستوبرخیمسئولیندربازدیدهاییکهازایندانشگاهداشتهاندبرلزومراهاندازیسامانههایایندانشگاهدرسایرنهادهاتاکیدکردهاند

 

دکترلاریجانیگفتهمهمناطقآمایشی،مرکزسنجشراهاندازیکردهاندوبسیاریازآزمونهایعلومپزشکیبهصورتالکترونیکیدرحالاجرااستکهباعثصرفهجوییمبلغقابلتوجهیدرهزینههایآزمونهاشدهاستوامیدواریمبتوانیمسایرآزمونهامثلبوردرانیزبهاینسمتپیشببریم

 

معاونآموزشیوزارتبهداشتخاطرنشانکردبوردهایمناطقآمایشیدرحالساماندهیاستکهباعثمیشودازتعدادبیشتریازاساتیدرشتههایمختلفدراینامراستفادهشوداینبوردهاسهرسالتدارنددرمنطقهکهعبارتندازطراحیسوالبرایورودبهبانکسوالاتملی،کهاینسوالاتدرمراحلمختلفموردارزیابیقرارمیگیرد،کاردیگراینگروهکمکدرسیاستگذاریرشتههااستوهمچنیندرارزشیابیرشتههاکمکمیکنندوتیمیازیکمنطقهآمایشی،منطقهدیگریراارزیابیمیکنندوبهوزارتبهداشتگزارشمیدهند

 

ویبهزیرساختهایحوزهآموزشاشارهکردوگفتسهماندکیازبودجهسلامتبهآموزشاختصاصمییابدوعلیرغمکمکهاییکهبهاینحوزهشده،باکسریبودجهمواجههستیموبخشعمدهاینبودجههانیزبرایحقوقومزایاهزینهمیشوددردانشگاههاوبرایارتقایآموزشدردانشگاههالازماستحمایتهاییازاینحوزهصورتگیرد

 

دکترلاریجانیدرپایانباتاکیدبراینکهحوزهآموزش،حوزهایپرمشغلهاستگفتدرادوارمختلفچالشهاییکهدرحوزههایدرمانودارووجودداشته،توجهمسئولینبهحوزهآموزشراکمکردهوبرایارتقایاینحوزهلازماستتادرکنارسایرحوزههابرنامهریزیجدیصورتپذیرد

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top