قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 298019
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۱ دی ۱۳۹۷ ۱۶:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

میزان تعهدات فارغ‌التحصیلان دوره‌های فوق تخصص کاهش یافت

قائم‌مقامدبیرشورایآموزشپزشکیوتخصصیوزارتبهداشت

میزانتعهداتفارغ‌التحصیلاندوره‌هایفوقتخصصکاهشیافت

قائم‌مقامدبیرشورایآموزشپزشکیوتخصصیوزارتبهداشت،گفتدرراستایایجادانگیزهبرایمتخصصینجهتورودبهرشته‌هایفوق‌تخصصیوایجادتوازنوتعادلمتناسببین‌رشته‌ای،طرحتقلیلدوره‌تعهداتفارغ‌التحصیلاندوره‌هایفوق‌تخصصیتوسطدبیرخانه‌شورایآموزشپزشکیوتخصصیتهیهوپسازطرحدرشورابهکمیسیونعالیتعهداتارجاعشدودرنهایتبهتصویبکمیسیونعالیتعهداتوزارتبهداشترسید

 

بهگزارشوبدا،دکتراسماعیلایدنی،قائم‌مقامدبیرشورایآموزشپزشکیوتخصصیبابیاناینمطلب،افزودبراساساینمصوبه،میزانتعهداتتمامیفارغ‌التحصیلاندوره‌هایفوقتخصصیبهاستثنایپذیرفته‌شدگانباسهمیه‌مناطقمحرومواعضایهیاتعلمیبهمقدارطولمدتتحصیلیکبرابرکاهشیافتاینقانونهمچنینپذیرفته‌شدگاندوره‌هایبعد،شاغلینبهتحصیلوافرادیکهدرحالانجامتعهداتهستندراشاملمی‌شود

 

ویتصریحکرددرخصوصافرادیکهدرحالسپریکردندوره‌‌تعهداتهستند،پایانمدتآنباهماهنگیدانشگاهمحلتعهداستتااختلالیدرکاردانشگاه‌هاایجادنشودوامکانجایگزینیافراددرسالتحصیلیآیندهفراهمشود

 

قائم‌مقامدبیرشورایآموزشپزشکیوتخصصیباتاکیدمجددبرقانونعدالتآموزشی،ازعدمشمولاینمصوبهبرایافرادیکهازطریقسهمیه‌مناطقمحرومپذیرفته‌شده‌اند،سخنگفتویادآورشدافرادیکهازاینسهمیهاستفادهکرده‌اند،همچنانبهبرابرمدتتحصیل،متعهدبهخدمتهستند 

 

دکترایدنیبابیاناینکهازدیگراستثنائاتاینمصوبه،میزانتعهداتافرادیاستکهبااستفادهازسهمیه‌اعضایهیات‌علمیدرآزموندوره‌هایفوق‌تخصصیپذیرفتهشده‌اند،گفتاعضایهیاتعلمیکهدرآزمونفوق‌تخصصیازسهمیه‌مذکوراستفادهکرده‌اندوپذیرفتهشده‌اندشاملاینمصوبهنمی‌شوندومدتتعهداتشانتابعاحکاممربوطهوتوافقاولیه‌ایاستکهبادانشگاهمحلتحصیلداشته‌اند

چهارشنبه١٩دی١٣٩٧١٥٢٣شمارهخبر١٨٥٦٠٨تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top