قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 298030
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۱ دی ۱۳۹۷ ۲۲:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

ظرفیت تأمین 100درصدی داروی فاکتور9 و IVIG از پلاسمای داخلی - معرفی ایران به‌عنوان نمونه موفق درزمینه تأمین دارو از پلاسمای داخلی

ظرفیتتأمیندرصدیدارویفاکتوروازپلاسمایداخلیمعرفیایرانبه‌عنواننمونهموفقدرزمینهتأمینداروازپلاسمایداخلی

 

رئیسادارهبیولوژیکسازمانغذاوداروگفتدرشرایطعادیپلاسمایداخلیظرفیتتأمیندرصدیدارویفاکتوروکشوررادارد

بهگزارشوبدا،دکترعلیواشقانیبابیاناینکهبخشقابلتوجهیازدارویموردنیازبیمارانخاصباپلاسمایداخلیتولیدمی‌شود،گفتپلاسمایجمع‌آوری‌شدهتوسطسازمانانتقالخونویابخشخصوصیبرایتولیدداروبهکشورهایاروپاییارسالوبه‌صورتدارویموردنیازبیمارانخاصمجدداًبهکشورواردمی‌شود

ویبااشارهبهاینکهسازمانبهداشتجهانیوکشورهایاروپایی،ایرانرادرزمینهتأمیندارویبیمارانخاصازطریقپلاسمایداخلیبه‌عنواننمونهموفقبهدنیامعرفیمی‌کنند،عنوانکردسازمانبهداشتجهانیبهسایرکشورهاییکهامکانتولیدبرخیازداروهایبیمارانخاصراندارند،توصیهمی‌کندکهمانندایراناز پلاسمایداخلیبرایتولیدداروبهرهببرند

 رئیسادارهبیولوژیکسازمانغذاوداروباتأکیدبراینکهداروهاییکهازپلاسماتولیدمی‌شوند،استراتژیکومهمهستند،اظهارکرد برایاینکهیککشوربتوانددارویموردنیازخودراازپلاسمایداخلیتولیدکند،بازرسانکشورمقصدازمراکزدریافتآنبه‌صورتدوره‌ایبازدیدکردهودرصورتتائید،می‌توانندپلاسمایخودرابرایتولیدداروبهاینکشورهاارسالکنند

ویبابیاناینکهمراکزانتقالخونومراکزخصوصیکشوردرتمامبازدیدهاموردتائیدبوده‌اند،عنوانکرداینموضوعنشان‌دهندهرعایتاستانداردهایبروزولازمدنیاست

دکترواشقانیبااشارهبهاینکهپلاسمایایرانیجزءباکیفیت‌ترینپلاسمایدنیاتلقیمی‌شود،گفتپلاسمایایرانیجزءباکیفیتترینپلاسماهایدنیابه‌شمارمیرودوگزارششرکتهایتولیدکنندهاروپایینشانمیدهندکهمیزاناستحصالدارو،کیفیتداروهایتولیدشدهوهمچنینسلامتپلاسمابهلحاظعدموجودعواملعفونیوبیماری‌ها،جزءباکیفیتترینپلاسماهادرسطحدنیامحسوبمیشودهمچنیناینظرفیتوجودداردکهدرصددارویفاکتورو،درصدآلبومینودرصدفاکتورازپلاسمایایرانیتأمینشود

 ویخاطرنشانکردافزایشتأمینپلاسماموردنیازبرایتولیدداروهاوراه‌اندازیپالایشگاهپلاسمابرایتولیدداروهایموردنیازکشوردرداخل،ازاهدافیسازمانغذاودارواستراه‌اندازیپالایشگاهنیازمندتکنولوژیپیشرفتهوپیچیده‌ایاستکه چندشرکتخصوصیدراینزمینهفعالیتدارند

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top