قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 298037
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۷ ۰۲:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

برگزاری اولین مانور شیمیایی حوزه سلامت در بیمارستان لقمان حکیم

رییسدبیرخانهپدافندغیرعاملوزارتبهداشتاعلامکرد

برگزاریاولینمانورشیمیاییحوزهسلامتدربیمارستانلقمانحکیم

اولینمانورشیمیاییدرحوزهبیمارستانیدربیمارستانلقمانحکیم،درراستایضرورتآمادگیکارکناننظامسلامتدرمواجههوپاسخبهحوادثمتعارفونامتعارفدرکشور،بههمتمسئولاناینبیمارستان،ستادپدافندغیرعاملوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیوسازمانپدافندغیرعاملکشوربرگزارشد

بهگزارشوبدا،دکترنفیسهمیرکتولی،رییسدبیرخانهپدافندغیرعاملوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبابیاناینمطلبگفتاینمانوراولینمانوریاستکهدرمقیاسواقعیدرحوزهسلامتدرسطحکشوربرگزارشد

ویهدفازبرگزاریاینمانورراارتقایحوزهسلامتدرپاسخگوییبهحوادثشیمیایی،میکروبی،پرتوییوهستهایعنوانکردوگفتباتوجهظرفیتعلمیومرجعیتبیمارستانلقماندرحوادثشیمیایی،اینمانوربرایارتقایمباحثآموزشیوسیستمهایپاسخگوییبهحوادثشیمیاییدراینبیمارستانبرگزارشد

دکترمیرکتولیبابیاناینکههدفماازبرگزاریاینمانورآمادگیوارتقایوضعیتموجودبرایرسیدنبهمدلیبرتروالگوییکشوریاست،افزودطبقبرنامهریزیهایوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیاینمانورهابهصورتقطبیدردانشگاههاانجاممیشوند

مهمترینویژگیاینرزمایشانجاماقداماتمسمومیتزداییدرصحنهبیمارستاناست

دکترنادرحقیمدیربیمارستانلقمانحکیمنیزدربارهاینمانوراظهارکرداینرزمایششیمیاییباتوجهبهبرنامه‌هایوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیباهمکاریسازمانپدافندغیرعاملانجامگرفت

ویبااشارهبهرسالتاینبیمارستاندرحوزهمسمومیت،گفتبرایبرگزاریاینمانورازماههاپیشبرنامهریزیصورتگرفتوسناریویاینمانورتوسطبیمارستانطرحریزیشد

دکترحقیضمنابرازرضایتازنحوهبرگزاریاینمانوریادآورشدازنکاتقابلتوجهاینمانورمیتوانبهانجامتماماقداماتمسمومیتزداییتوسطپرسنلمرکزاشارهکرد

مدیربیمارستانلقمانحکیمبابیاناینکهدراینمانوراقداماتلازمبرایمواجههبا۴۵مسمومشیمیاییانجامگرفت،افزودامیدواریماینرزمایشباعثشودتابتوانیمباتغییرساختارفیزیکیاورژانس‌هاهمدرحوزهمسمومیتزداییوهمدرحوزهدرمانبرایمراجعاناقداماتلازمرابهنحواحسنانجامدهیم
دکترحقیدرپایانمهمترینویژگیاینرزمایشراانجاماقداماتمسمومیتزداییدرصحنهبیمارستانعنوانکردوگفتامیدواریمانجاماینرزمایشسببشناساییوبهبودنقاطضعفوتقویتنقاطقوتبیمارستاندرمواجههباحملاتشیمیاییشود

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top