قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 298041
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

واحدهای نظارت بر درمان، نقش مهمی در توسعه طب سنتی قانونمند دارند

واحدهاینظارتبردرمان،نقشمهمیدرتوسعهطبسنتیقانونمنددارند

 

مشاوروزیروسرپرستدفترطبایرانیوزارتبهداشت،بااشارهبهنقشمهمواحدهاینظارتبردرماندرتوسعهطبسنتیایرانیبهصورتقانونمندومنطقی،برانجاماقداماتایجابیبرایپاسخگوییدرستبهنیازمردمدرکناراقداماتسلبیوبرخوردباسودجویان،تاکیدکرد

 

بهگزارشوبدا،دکترمحمودخدادوست،مشاوروزیروسرپرستدفترطبایرانیوزارتبهداشتدرهمایشسراسریآموزشوتوانمندسازیمدیران،روساوکارشناساننظارتبردرمانوتحلیلوقایعناخواستهحیات،باتاکیدبرضرورتتوجهبهنخستیناصلاخلاقپزشکیوبهرسمیتشناختناصلاختیاربیماربرایانتخابروشدرمانیخود،بهاقبالروزافزونمردمبهاستفادهازخدماتطبسنتیایرانیوطبمکملاشارهوراهکارهاییرابرایمقابلهباچالش‌هاینظارتبرخدماتایندوحوزهارائهکرد

 

ویانجاماقداماتایجابیبرایپاسخگوییبهنیازمردمرادرکناراقداماتسلبیوپیشگیرانهضروریدانستوافزودراه‌اندازیسلامتکده‌هایطبسنتیایرانیومکملبرایتسهیلدسترسیمردمبهخدماتقانونمندوایمناینحوزه‌ها،ازجملهاقداماتمهمیاستکهبایددرکناراقداماتسلبیوبرخوردباسودجویانومدعیانانجامداد

 

سرپرستدفترطبایرانیوزارتبهداشتبااشارهبهابلاغچارتتشکیلاتیبهدانشگاه‌هایعلومپزشکیکشورازسهسالگذشتهبرایایجادمدیریتطبایرانیدرکلان‌منطقه‌هایدهگانهوپیش‌بینیاداراتطبسنتیومکملدرغیراینکلان‌منطقه‌ها،گفتاستفادهازمتخصصانطبسنتیایرانیبرایمدیریتایناداراتکهدانشوتخصصکافیبراینظارتبرامورمرتبطبااینحوزهرادارند،بازویکمکیبسیارخوبیبرایاداراتنظارتبردرمانمعاونت‌هایدرماندانشگاه‌هایعلومپزشکیخواهدبود

 

دکترخدادوست،آیین‌نامه‌هایابلاغشدهدرخصوصتاسیسسلامتکده،نحوهارائهخدمتپزشکانعمومیوافراددارایتجربهدرحوزهطبسنتیایرانیوطبمکملرانیزدیگربازوانکمکیبراینظارتبرخدماتاینحوزه‌هادانستوتاکیدکرددرحوزهطبمکملنیزتنهاارائهخدمتدررشته‌هاییکهاثربخشیوبی‌ضرربودنآنهابهاثباترسیدهوسازمانبهداشتجهانینیزآنهارابهدلیلمبتنیبودنبرشواهدعلمیتاییدکردهاست،توسطپزشکانیکهمدارکطبمکملآنهاموردتاییدادارهارزشیابیمدارکوزارتبهداشتاست،مجازشناختهمی‌شود

 

دکترخدادوستهمچنینبااشارهبهابلاغآیین‌نامهجدیدیکهمبناینظارتبرعطاری‌هارامشخصمی‌کند،گفتازآنجاییکهعطاری‌هاتنهامجازبهعرضهگیاهانداروییبهصورتمفردهبودهوحقفروشاینگیاهانبهصورتپودرشدهوبهخصوصداروهایترکیبیبی‌نامونشانراندارند،نحوهنظارتبرآنهابدونابلاغاینآیین‌نامهنیزمشخصبودهوقابلانجاماست

 

ویافزودبامذاکراتانجامشدهباوزارتصنعت،معدنوتجارت،متقاضیانایجادعطاری،مکلفبهگذراندندوره‌هایآموزشیدرخصوصگیاهاندارویینیزشده‌اندکهاینطرحبهصورتآزمایشی،دردانشگاهعلومپزشکیتهراندرحالاجرااست

 

سرپرستدفترطبایرانیوزارتبهداشتهمچنینازتهیهچک‌لیست‌هایتخصصیبراینظارتبرخدماتطبسنتیایرانیوطبمکملباهمکاریکارشناسانمعاونتدرمان،بهداشتوسازمانغذاوداروخبردادوگفتباتوجهبهافزایشتعدادمراکزآموزشیدرحوزهطبسنتیومکملوازآنجاییکهتبعاتارائهآموزش‌هاینادرستبهسلامتمردمبرمی‌گردد،واحدهاینظارتبردرماندانشگاه‌هایعلومپزشکیمی‌توانندباموسساتآموزشیغیرمجازنیزبرخوردکردهوبراساستفاهم‌نامهامضاشدهباسازمانتعزیراتحکومتی،تاکنوناقداماتخوبیدراینزمینهانجامشدهاست

 

همچنیندرادامه،مشاوروزیربهداشتبرایرفعابهاماتموجود،بهسوالاتمدیران،روساوکارشناساننظارتبردرماندانشگاه‌هایعلومپزشکی،پاسخداد

 

چهارشنبه١٩دی١٣٩٧١٤١٧شمارهخبر١٨٥٦٠٣تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top