قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 298048
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۷ ۰۷:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

آزمایشگاه های مرجع سازمان انتقال خون باید در منطقه سرآمد باشند

آزمایشگاههایمرجعسازمانانتقالخونبایددرمنطقهسرآمدباشند

 

 

جلسهبررسیبرنامههایراهبردیسازمانانتقالخوندرزمینهفعالیتهایآزمایشگاهایمنوهماتولوژیوسرولوژیدرسازمانانتقالخونوانتقالخوناستانتهراندرسالناجتماعاتاینسازمانبرگزارشد

 

بهگزارشوبدا،دراینهمایشمدیرعاملسازمانانتقالخونضمنتشکرازدستاوردهایاینآزمایشگاههاگفتبایدسعیکنیمرویهمکتوبیبرایفرآیندهایکاریاینحوزهپدیدآوریم،متخصصانطبقرویههایاستانداردشدهآموزشببینندواینآموزههارابهسایرکارکنانمنتقلکنند

 

دکترعلیاکبرپورفتحالهافزوددرهرسازماننگاهملیوفراملیبایدبرارتقایشخصیارجحیتداشتهباشد،لذابرهمیناساس،سازمانانتقالخونازلحاظشاخصهایآماریبهسمتکشورهایپیشرفتهحرکتمیکندوآموزشهایبینالمللیومنطقهایانتقالخونرادرهمکاریباسازمانجهانیبهداشتبرعهدهدارد،آزمایشگاههایایمنوهماتولوژینیزبایددرمیانکشورهایمنطقهپیشروباشند،استانداردهایکاریجدیدیراپدیدآورندوبهدنبالکشفوثبتگروههایجدیدخونیباشند 

 

ویخاطرنشانکردسابقهسالهانتقالخونملیومیلیونواحدخوناهداییازابتدایتاسیسسازمانتاخردادماهسالآیندهتجربهودانشیدراختیارماقراردادهاستکهبهاتکایآنمیتوانیمدرزمینهخونهاینادروآزمایشگاهایمنوهماتولوژینیزسرآمدشویمودرشاناینسازمانوموسسهآموزشیپژوهشیطبانتقالخونکهدانشجویاندکتراوکارشناسیارشدهماتولوژیتربیتمیکند،عملکنیم 

ویزبانعلمرادرعرصهبینالمللموثرترینوگویاترینزبانخواندوافزوداینظرفیتدرسازمانوجودداردکههویتعلمیایرانرابیشازپیشبهدنیابشناساند

 

مدیرعاملسازمانانتقالخونتاکیدکردبایدآزمایشگاههایتخصصیانعقاد،هماتولوژی،کیتسازیوآزمایشگاهملکولیوسرولوژیکهبهصورتاختصاصیمربوطبهحوزهکارانتقالخوناست،تقویتشودونقاطضعفوقوتآنشناساییوبرنامهایعملیاتیوکاربردیبرایتوسعهاینآزمایشگاههاطراحیشودکهبرایستاد،استانتهران،استانهایمنطقهایوکشوریوحتیفراملیظرفیتفعالیتداشتهباشد 

 

ویدراینراستابهارتباطباآزمایشگاههایمرجعبینالمللیبرایشناساییمواردناشناخته،تبادلنمونهواطلاعات،وارتقایجایگاهمنطقهایوبینالمللیتاکیدکرد

 

درایننشستهمچنیندکترامیرعلینقی،رییسآزمایشگاهمرجعایمنوهماتولوژیسازمانانتقالخونگزارشیازعملکردسالواینآزمایشگاهارائهکرد

 

همچنیندکترکریمشمس،معاونفنیوفناوریهاینوینسازمانبهضروریاتموردتوجهآزمایشگاهایمنوهماتولوژی،وسرولوژیاشارهکردوگفتدرحالحاضرهزاربیمارتالاسمیبامیانگینتاسالکهبهخاطرتزریقخونمکرردرخونشانآنتیبادیساختهشدهاست،باطولعمریکهدرپیشدارندنیازبهخدماتمادراینآزمایشگاههادارندوبرایآمادگیبایدرویتخصصگراییآزمایشگاههاتمرکزکنیم

 

ویآموزش،ارزیابی،نظارتوتوسعهاستانیراازبرنامههایپیشرویسازمانانتقالخوندانستوافزودلازماستکنترلکیفیخارجیرویآزمایشگاههایسرولوژیانجامواعتبارسنجیلازمدراینمراکزکسبشودوکیفیتعملکردبامعیارهایمدونموردارزیابیوتاییدقرارگیرد 

 

مسئولآزمایشگاههایایمنوهماتولوژیادارهکلانتقالخوناستانتهراننیزدرایننشستگزارشیازعملکرداین استانارائهدادومشکلاتودستاورهاوتجربیاتبهدستآمدهدرسالهایتارابهسمعونظرحاضرانرساند

چهارشنبه١٩دی١٣٩٧١١٣٣شمارهخبر١٨٥٥٩٧تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top