قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 298050
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۷ ۰۸:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

نشست - بررسی آثار تحریم بر حق سلامت - برگزار شد

باحضورجمعیازوکلایکانونوکلایدادگستریمرکز،نمایندگانیازوزارتبهداشت،سازمانغذاودارووانجمنهاوسازمانهایمردمنهادحامیبیمارانخاص،نشست«بررسیآثارتحریمبرحقسلامت»بهمیزبانیکانونوکلایدادگستریمرکزبرگزارشد

بهگزارشوبدا،درایننشستدرسهپنل،ازمنظرحقوقی،وزارتبهداشتوانجمنهاوسازمانهایمردمنهادحامیبیمارانخاص،تاثیرتحریمهاییکجانبهآمریکابرسلامتمردمایرانموردبحثوبررسیقرارگرفت

مستندسازیآثارتحریمبرسلامتمردمایران

دکترجلالنائلی،رییسادارههمکاریهایاقتصادیاموربینالمللیوزارتبهداشتبااشارهبهاقداماتانجامشدهتوسطوزارتبهداشتبرایمستندسازیآثارتحریمبرسلامتمردمایران،گفتسلامتبهمعنینداشتنبیمارینیستودرطیفسلامت،انسانهابهسهدستهسالم،بهظاهرسالمودارایبیماریآشکار،تقسیممیشوند

ویافزوددروزارتبهداشت،ستادتدابیرویژهبرایارائهراهکارهایتامینتکنولوژیهایتشخیصی،دارووتجهیزاتپزشکیتشکیلشدوازسویدیگربرخیاقداماتنیزدرراستایمستندسازیآثارتحریمبرسلامتمردمصورتگرفت،بهگونهایکهبخشهایمختلفیازوزارتبهداشتازجملهمعاونتحقوقیوامورمجلسونیزمعاونتبرنامهریزیراهبردیوهماهنگی،مسئولجمعآوریمستنداتاثراتتحریمبرسلامتشدندالبتهبایدبپذیریمکهمستندسازیدرکشورمابسیارضعیفاستوبراینوشتنمناسب،تربیتنشدهایم

دکترنائلیبابیاناینکهدرحوزهپژوهشومطالعاتپژوهشیبامشکلاتزیادیروبروهستیم،گفتبرخیمطالعاتمشترکپژوهشیبادانشگاههایمعتبرجهانبهدلیلاختلالدرمکانیسمهایمالیانجامنشدمعاونتتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتدرحالانجاممطالعاتیدرزمینهتاثیراتمستقیموغیرمستقیمتحریمبرسلامتمردماستدرحوزهروابطعمومیواطلاعرسانیدرخارجازکشورنیزبرایانعکاسمشکلاتناشیازتحریم،اقداماتمناسبیانجامشدومنابعومطالبیدراختیارخبرگزاریهایبینالمللیومعتبرجهانیقرارگرفت

ویتاکیدکردازظرفیتانجمنها،سازمانهایمردمنهادوغیردولتیبرایانعکاستحریمهابرسلامتمردماستفادهشدودرمواردینیزنامههاییبهسازمانهایبینالمللیوسازمانمللارسالشدازسویدیگر،اطلاعاتثبتیحوزهسلامتهم،ازطریقدانشگاههایعلومپزشکیجمعآوریشدند

رییسادارههمکاریهایاقتصادیاموربینالمللیوزارتبهداشتتصریحکردبیانیهآلماآتادرسالدرخصوصخدماتمراقبتهایبهداشتیاولیهمطرحشدوازآنزمانبهبعدبهدلیلشکلگیریوعملکردشبکهبهداشتیودرمانیدرکشور،ایراندراینزمینهالگویمناسبیدرمنطقهوجهاناست،چراکهحتیدردورافتادهترینمناطقکشور،حضوروزارتبهداشتوآموزشوپرورش،قابلمشاهدهاستودرپوششهمگانی،سهمولفهبزرگیعنیپوششجمعیت،خدماتوحمایتمالیدربرابرریسکمالیمطرحاستوچنانچههریکازاینمواردبامشکلمواجهشوند،بهسلامتمردمآسیبواردمیشود

تلاشمیکنیمتاکمبوددارودرکشوروجودنداشتهباشدهنرمابایداینباشدکهدرکشورکمبودداروایجادنشود

دکترمحمدعبدهزاده،مدیرکلاموردارووموادتحتکنترلسازمانغذاودارونیزبابیاناینکهموضوعتحریمهاوتامیندارووتجهیزاتپزشکیبایداززوایایمختلفبررسیشوند،گفتهمهازوزارتبهداشتانتظارتامیندارووتجهیزاتپزشکیرادارند،امابرخیاقداماتدراینراستا،درحوزهاختیاراتوزارتبهداشتنیستوبخشیازایناقدمات،بحثحقوقیاستوبههماننسبتکهوزارتبهداشتنسبتبهتامینسلامتمردم،تعهددارد،همکارانحقوقیمانیزنسبتبهطرحمواردحقوقیوایراداتواردهبهتحریمهادرمجامعبینالمللیتعهددارند

ویافزودبرایتامیندارووتجهیزاتپزشکی،علاوهبروزارتبهداشت،نهادهایدیگریمانندبانکمرکزیووزارتصنعت،معدنوتجارتنیزوظایفیدارندوزنجیرهتامینوتدارکدارووتجهیزاتپزشکی،بازیگرانمختلفیدارندکهوزارتبهداشتهمجزییازآناستوسایربخشهانیزبایدبهوظایفخودعملکنندتانتیجههمهایناقداماترادرجامعهببینیم

مدیرکلاموردارووموادتحتکنترلسازمانغذاوداروتصریحکردبایدازتمامظرفیتهایموجودازجملهظرفیتهایحقوقی،سازمانهایبینالمللی،انجمنهاوسازمانهایمردمنهادوحوزهسلامت،برایکاهشآسیببهسلامتمردماستفادهکنیمهنرماایناستکهتلاشکنیمکهبابسیجعواملمختلفبهاهدافخودبرایتامینسلامتمردمدستیابیم   

دکترعبدهزادهبابیاناینکهتمامتلاشخودمانرامیکنیمتاکمبوددارودرکشوروجودنداشتهباشد،افزودزمانیدرجامعهوبازار،دارووتجهیزاتپزشکی،آرامشوجودداردکهبرایهمهمردمهم،قابلمشاهدهباشد،لذاتلاشمادروزارتبهداشتایناستکهآرامشرابهحوزهدارووتجهیزاتپزشکیکشوربرگردانیموخوشبختانهوضعیتدارودرکشور،سفیداستوهنرمابایداینباشدکهدرکشورکمبودداروایجادنشود،امارفعکمبودها،موضوعدیگریاست

ویدرخصوصمشکلاتحوزهدارودرکشورگفتدرموضوعاتیمانندتامینریال،بدهیسازمانهایبیمهگربهحوزهدارووتامیننقدینگیشرکتهایداروییمشکلداریمچوناولبایدریالتامینشودتابعدازآن،ارزموردنیازتامینودرنهایتداروهایموردنیازتهیهشودالبتهدرحالحاضر،برخیاقداماترابرایتامینداروانجاممیدهیمکهازوظایفذاتیوزارتبهداشتنیستوتامینریالوارزازاقداماتیاستکهبنابهضرورتوشرایطکشورانجاممیدهیمتادارووتجهیزاتموردنیازتامینشوندومردمکمترینمشکلراداشتهباشند

مدیرکلاموردارووموادتحتکنترلسازمانغذاوداروتصریحکردبیمارانازماداروودرمانمیخواهندوکاریبهتحریمهاییکجانبهندارندومردمازجامعهحقوقیدراینزمینهعملمیخواهندالبتهدرمجامعبینالمللیورسانههاعملکردخوبیداشتیم،اماانتظارداریمکهدرعملشاهدایننتیجهایازانجامایناقداماتباشیمهرمستندیکهدرحوزهتاثیرتحریمهابرسلامتوتامینداروبخواهنددراختیارشانقرارمیدهیمدوهفتهپیشبانمایندهیونیسفدرایراننشستیداشتیمودرایننشست،نمایندهیونیسفمطرحکردکهمابهآنهامستنداتیمبنیبراینکهدرتامیندارودچارمشکلهستیم،ارائهدهیمماهمبهایننمایندهگفتیمکهشمایکمستندازسازمانجهانیبهداشتبهمابدهیدکهیکبانکاروپاییبامامبادلاتمالیدارد

ویافزودکانونوکلایایرانبایدباحمایتازبهداشتودرمانایراناینخروجیراداشتهباشدکهبهسازمانمللونهادهایبینالمللیتفهیمکندشماکهمیگوییددارووتجهیزاتپزشکیمشمولتحریمنیست،راهکاروبانکهاییرامشخصکنیدکهبرایمبادلاتمالیدرحوزهدارووتجهیزاتپزشکیفعالیتکنندمتاسفانهبانکمرکزیایرانتحریمشدهوهیچبانکیارزبانکمرکزیایرانرانمیپذیردومحلورودیهمبستهشدهاستمابهعنوانوزارتبهداشت،وظیفهبرنامهریزیبرایتامیندارووتجهیزاتپزشکیراداریموبیشترازاینکهحرفبزنیمبایدکارکنیمتامردمدراینحوزهدچارمشکلنشوند،امابایدتیمیدرکانونوکلاوجودداشتهباشدکهبهعنواناولویتاولاینکانون،بحثهایقانونیمربوطبهتحریمهارابهسرانجامبرساند

دکترعبدهزادهیادآورشداگرقراراستکاریبرایکشورانجامدهیمکهدرتاریخهمدربارهآننوشتهشود،بایدبهترینعملکردراداشتهباشیماگرتاریخدرموردوزارتبهداشتبنویسددرموردنیروهایحقوقیکشورهمخواهدنوشتبیماران،کارمندانومردمممکناستحرفهایدشمنانمبنیبراینکهدارووتجهیزاتپزشکیمشمولتحریمنیستراباورکنند،اماوقتیارزبرایتامیندارووتجهیزاتپزشکیحوالهمیشوداگرازمبداومنشاایرانباشد،بازگرداندهمیشود،ایندرحالیاستکههیچپولوارزیازمنشاایرانرانمیپذیرند،بنابراینبایدهزینهجابجاییپولوارزراپرداختکنیمکههمینامرنیزمنجربهگرانشدندارومیشود 

مدیرکلاموردارووموادتحتکنترلسازمانغذاوداروتصریحکرددرحوزهحملونقلدارومشکلاتیداریم،برایمثالداروییدوهفتهقبلواردشدهودرفرودگاهاستوبعدازدوهفتهمیخواهند،دارورابازرسیکنند،ایندرحالیاستکهنمیتوانیمبیمارانرابراییکدارومعطلکنیموقاحتبهحدیرسیدهکهازکنسولگریآمریکاباشرکتهاییکهباایرانکارمیکنند،تماسگرفتهمیشودکهاگرباایرانکارکنید،دیگرنمیتوانیددراینحوزهباآمریکاهمکاریداشتهباشیدوشرکتهاراتهدیدمیکنندکههمکاریباایران،فراترازتحریماستوبااینکهبانکمرکزیومبادلاتمالیرانیزتحریمکردهاند،عنوانمیکنندکهدارووتجهیزاتپزشکی،مشمولتحریمنیست،امادرعملشرکتیراکهبهخاطراقدامانساندوستانهبهایراندارودادهاست،تهدیدمیکنند

ویافزوددرحوزهغذاودارو،ازطریقایمیلاینامکانبرایشرکتهایداروییودانشگاههایعلومپزشکیفراهمشدهتاکمبودهایداروییناشیازعدمانتقالارزرابامستندات،ثبتکنندیکنسخهازاینمستنداتازهمینطریقبهیونیسفارسالمیشودودردانشگاههامواردیکهسلامتبیمارانبهدلیلکمبوددارو،درمعرضخطرقرارمیگیرد،ثبتمیشود،امانبایداجازهدهیمایناتفاقاترخدهدشرکتهایداروسازیدنیامشکلیبرایتجارتباایرانندارندوحتیچندینماهبعدپولخودرادریافتمیکنند،امابایدارزرابرایآنهامنتقلکنیمکهاینامکان،وجودنداردبنابراینبایدبانکهاییدراروپابرایحوزهغذا،دارووتجهیزاتپزشکیمشخصشوندکهارزازمنشاایرانرابپذیرند

تحریمبرایمندردیرادوانمیکنددربسیاریازموارد،خودمانبهتحریمهادامنمیزنیم

حجتالاسلاموالمسلمینسیدحمیدرضاهاشمیگلپایگانی،مدیرعاملخانهایبینیزگفتبهعنوانفردیکهفرزندمسالاستبهبیماریایبییاپروانهایمبتلااستبایدبگویمکهدولتهایگذشته،اصلوفرعاینبیماریراردمیکردند،روزپیشهمدرکمیسیونبهداشتودرمانمجلسکهحضوریافتم،اعدادوارقامیگفتهشدکهازدردمنوفرزندم،چیزیکمنمیکردوسالگذشتهاگرمیلیاردتومانبرایبیمارانخاصدرنظرگرفتهبودند،امسالبهمیلیاردتومانکاهشپیداکردهاست

ویتصریحکردبیماریایبی،بسیارطاقتفرسااستوبیمارواطرافیانرابسیارعذابمیدهدفرزندمنشنواییاشراازدستدادهواینبیمارانبیناییخودراازدستمیدهندوانگشتاندستوپایآنهابههممیچسبدوبدنبیمار،زخممیشودوبراینوشیدنیکلیوانآب،بایدساعتهاتلاشکنندفاطمهالساداتدخترمنسالسندارد،امابارعملمریانجامدادهاستمنمعنیتحریمرامتوجهنمیشوموبهمنهمارتباطینداردالبتههیچکدامازماباانقلاباسلامیواسلام،مشکلینداریم

حجتالاسلاموالمسلمینهاشمیگلپایگانیافزودبیمارایبیبهپانسمانزخمنیازدارددراردیبهشتماه،هریکازاینپانسمانهاهزارتومانهزینهداشتوفرزندمنبهپانسماننیازدارد،امادرحالحاضراینپانسمانبهدلیلتحریمدرکشوروجودنداردالبتهوزارتبهداشتدراینراستاتلاشهایبسیارزیادیداشته،اماتحریمبرایمندردیرادوانمیکندونمیتوانمبهفرزندمبگویمبهزخمتبگوخونریزینداشتهباشدتاتحریمبرطرفشودچرامیخواهیمهمهمشکلاترابهگردنآمریکابیندازیم؟مسائلمبادلاتپولیوبانکی،راهکارهاییدارد،امادربسیاریازموارد،خودمانراتحریمفرهنگیمیکنیممادرکشورفقرمالینداریمبلکهفقرفرهنگیداریموخودماندربسیاریازموارد،بهتحریمهادامنمیزنیم

مدیرعاملخانهایبیتاکیدکرداگرفرزندمنمبتلابهبیماریایبیبود،مانندخیلیازهمکارانخودممیگفتمامیدوارمشفاپیداکندامامندرددارمکهپایاینکارایستادهامچونچندینسالدرگوشهایغذاخوردمبهایندلیلکهبیمارانایبیبایدغذایمیکسشدهمیلکنندالبتهاگرخانوادههایآنهابرنج،گوشتوپولداشتهباشندوبهعنوانیکپدرچطورمیتوانمببینمکهفرزندمنمیتواندغذابخوردومنغذابخورم؟مقاممعظمرهبریمیفرمایندکهمیخواهیماگرکسیبیمارشدبهجزرنجبیماریرنجدیگرینداشتهباشد،آیاواقعابهاینفرمایشعملمیشود؟منسیاسینیستم،اماوزیریکهبهخوبیدرحالکارکردنبرایمردمبودراچرااذیتکردند؟

ویاضافهکرددورهپانسمانزخمبیمارانمبتلابهایبی،بههمتوزیرسابقبهداشتبهصورترایگاندراختیاربیمارانقرارگرفتواینبیماریدرایندولتبهعنوانبیماریخاصشناختهشد،پسچرابایدکاریکنیمکهوزیربهداشت،استعفادهد؟اینچهارتباطیبهتحریمدارد؟ازوکلامیخواهمازهرراهیکهبلدهستندبهخاطرمردمایراندرموردتحریمهایداروییومبادلاتمالیاقدامیانجامدهیدوراهکارهایصحیححقوقیرابهمانشاندهیدمنچیزیبهجزپانسمانزخمنمیخواهم،امابهبیماراننمیتوانمبگویمصبرکنیدچونگرفتارتحریمهستیم

بایداثباتکنیمکهآمریکاییهادروغمیگویندتحریمکنندگان،جنایتکارانجنگیهستندمردمدنیاطرفدارمردمهستند

احمدقویدل،مدیرعاملکانونهموفیلیایرانگفتبراساسمنابعحقوقیمشخصشدکهتحریمهایاعمالشده،بینالمللینیستبلکهیکجانبهوازسوییککشورعلیهیککشوروملتدیگراستوتحریمهایکنونیدرمقایسهباتحریمهایگذشته،متفاوتاستچونفقطیککشورماراتحریمکردهاستوتقاضایماازکانونوکلاایناستکهبهحوزهسلامتکمککنندچوندراینمقطع،مصالحملیوجانمردم،مطرحاست

ویبابیاناینکهازکشورهایدیگرخواستهایمکهبهایرانکمککنند،افزودآمریکادروغمیگویدکهدارو،تجهیزاتپزشکیوغذامشمولتحریمنیستومابایداثباتکنیمکهآمریکاییهادروغمیگویندوزارتبهداشتنهایتتلاشخودرابرایتامیندارووتجهیزاتپزشکیمیکند،امانبایدغافلشویمکهدرشرایطتحریمممکناستبهدلیلمحدودیتهاییکهبرایکشورایجادمیشود،گرفتارداروهایبیکیفیتخارجیشویمالبتهخوشبختانهتفاوتتحریمهایکنونیباگذشتهایناستکهنمایندگیهایشرکتهایداروییمعتبرجهانیهنوزدفترخوددرایرانراتعطیلنکردهاندامابانکهابهگونهایتحریمشدهاندکهامکانمبادلاتمالیوجودندارد

مدیرعاملکانونهموفیلیایرانازتحریمبهعنواننبردخاموشیادکردوگفتتحریم،یکنبردکمهزینهاست،امامشکلبزرگآنعدموجودقانوناستیعنیتحریمجنگبدونمقرراتبینالمللیاستودرمصاحبههایخودمانبارسانههایخارجیتلاشمیکنیمتاذهنسیستمحقوقیبینالمللیرابهسمتاینجلبکنیمکهبایدبرایتحریمهاهمقانونگذاشتهشودشاهدیمکهبعدازچندیندهههنوزبهدنبالهیتلرهستندچونانسانهایبیگناهوعادیراکشتهاستوتحریمهاهمهمینکاررامیکنندوجانمردموبهویژهبیمارانازدستمیرود،بنابراینتحریمکنندگان،جنایتکارانجنگیمحسوبمیشوند

قویدلبااشارهبهاستعفایوزیرسابقبهداشتگفتایناتفاقدردولتقبلهمبهوجودآمدووضعیتوزارتبهداشت،نامناسبشدامازمانیکهدکترهاشمیدرحالترککردنمسئولیتخودبودمیگفتکهرییسجمهورایندولتبادولتگذشته،متفاوتاست،امامانگرانهستیم،چراکهمیلیونیوروازمحلصندوقتوسعهملیبرداشتشدهبود،امابعدازدوماه،بخشیازآنوصولشدهاستنمیتوانیمصبرکنیمودسترویدستبگذاریمتابیمارانجانخودراازدستبدهند

ویتاکیدکردبایدراههایبستهشدهرابازکنیموابرازتاسفوناراحتیاروپاییهادردیازمادرماننمیکندوبایدآنهارابهپشتمیزبیاوریمتاراهکارهارابهمانشاندهنددردورانیکهوضعیتقیمتدلاردچارنوسانبود،همهدغدغهوفکرمااینبودکهوضعیتداروچهخواهدشدبایدپتانسیلمدنیوحقوقیدرکشورشکلگیردکهایرانبتوانددرمقابلتحریمهااعتراضبهحقخودرامطرحکندچونافکارعمومیجهانباماهمراهاستومردمدنیاطرفدارمردمهستند

مدیرعاملکانونهموفیلیایرانضمنتمجیدازاقداماتوزارتبهداشتدرطولسالگذشته،گفتدرایندولتبرایاولینباربهاصلقانوناساسیعملشدوجایتاسفداردبراینمایندهمجلسیکهمیگویدبرخیازوزرانفتیهستندوپولنفتکهتماممیشود،ازمسئولیتکنارمیروندمگروزیربهداشتبایدکاسبباشد؟وظیفهوزیربهداشت،ارائهخدماتبهداشتیودرمانیبهبیشازمیلیوننفراستوکسبوکاریهمندارد

چهارشنبه١٩دی١٣٩٧١١٢١شمارهخبر١٨٥٥٩٦تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top