قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 298072
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

٣٠ هزار پرستار در بخش هاي غيردولتي فعاليت دارند

معاونپرستاريوزارتبهداشتدرهمايشگراميداشتروزپرستارخبرداد


معاونپرستاريوزارتبهداشتگفتکمبودپرستاراکنونیکیازمهمترینمعضلاتکشوردرحوزهارائهخدماتمراقبتیاست

بهگزارشوبدا،دكترمريمحضرتيدرهمايشگراميداشتروزپرستارگفتاكنونكهدرآستانهچهلمينسالگردپيروزيانقلاباسلاميقرارداريم،شاهدپيشرفتهاياساسيدرحرفهپرستاريدرعرصهخدماتباليني،علمي،آموزشيوپژوهشيهستيموناديدهگرفتناينواقعيات،جفاييدرحقتمامپيشكسوتانوبزرگانياستكهدرتمامعرصههايكشورپابهپايملتتلاشكردندو امروزاينميراثارزشمندرابهيادگارگذاشتهاندووظيفهماايناستكهاجازهندهيممجاهدتهايشبانهروزيپرستاراندرسراسركشوربياجربماند

ويافزوددردانشگاههايعلومپزشكيكشورحدود١٢٥هزارو٨٠٩پرستارداريمكهحدود٣٠هزارپرستاردربخشهايغيردولتيوعموميفعاليتدارند

دكترحضرتيبيانكردکمبودپرستاراکنونیکیازمهمترینمعضلاتکشوردرحوزهارائهخدماتمراقبتیاست،‏اگرپرستارانمجبوربهانجامشیفت‌هایمتعددهستندبهعلتکمبودنیرواستوالبتهمشکلدیگرایناستکههنوزجداسازیکارانهواضافهکارپرستارانمحققنشدهاست

ويتاكيدكردبرنامهریزیبرایرفعکمبودنیرویپرستاریمهمتریندغدغهوزارتاستقولجذبهزارپرستاردادهشده،امامهمترین‏موضوع،درنظرگرفتناعتبارمناسببرایاینکاراست‏

معاونپرستاريوزارتبهداشتعنوانکردیکیازدستاوردهایمهماین‏استکهدرسال۶۹فقط۳۷درصدنیروهاپرستاربودندو۶۳نیروهایکادرپرستاری،بهیاروکمکبهیاربودندامادرحالحاضر۷۳درصدنیروهاپرستار،۶درصدبهیارو۷درصدکمکپرستاروکمکبهیارو۷درصد‏پرستاراتاقعملهستند‏

ویادامهدادبخشیازمهمترینبرنامه‌هایانجامشدهمعاونتپرستاریوزارتبهداشتعبارتندازبرنامه‌هایدردستاجرادر‏راستایطرحتحولسلامت،برنامهریزیجهترفعکمبودنیرویپرستاری،اعطایپروانهصلاحیتحرفه‌ای،طراحیوتصویب‏دوره‌هایکوتاهمدتحرفه‌ایومهارتی،اجرایبرنامهثبتملیاطلاعاتپرستارانوگروه‌هایوابستهاست‏

معاونوزیربهداشتبابياناينكهدرحالحاضردردورافتاده‌ترینروستاهایکشور،پرستاراندرمراکزدرمانیحضوردارند،يادآورشدامروزهدسترسی‏مردمبهخدماتسلامتآسانشدهوپرستاراننقشمهمیدراینزمینهداشتهاند

دكترحضرتیاظهاركردهمچنینتوسعهخدماتمراقبتدرمنزل،ایجادمراکزجامعمراقبت‌هایپرستاری،تدوینپیشنویسآییننامهساختار‏آموزشسلامتبهمددجویانوخانوادهآنها،واگذاریبرخیوظایفوایجادجایگاهبرایپرستارانبرایارائهخدماتسطحاولنظامسلامت‏انجامشدهاست‏
ویبیانکرداستقرارسیستمپرستاریالکترونیکبهعنوانبخشیازپروندهالکترونیکسلامتدرمعاونتپرستاریوزارت‏بهداشتدنبالشدهودرحالبومیسازیبسته‌هایخدمتیوراهنماهایبالینیآنهستیمتااینسیستمهرچهسریعتردرکشوراجرا‏شود‏

ويدرخصوصپرداختمبتنيبرعملكردگفتپرداختمبتنیبرعملکردنیزیکیازمهمترینمشکلاتپرستارانبودجلسه‌هایمتعددیبا‏معاونتدرمانوزارتبهداشتدراینزمینهبرگزارشداولینبندآنبهدانشگاه‌هایعلومپزشکیابلاغشد،اماهنوزدربرخیدانشگاه‌هایعلوم‏پزشکیاضافهکارپرستارانازکارانهآنهاجدانشدهاست‏

معاونپرستاريوزارتبهداشتتصريحكردپیادهسازیثبتالکترونیکیگزارش‌هایمدیریتیپرستاریبهصورتپایلوتدردانشگاه‌هایمنطقهسهآمایشیشامل‏دانشگاه‌هایعلومپزشکیکرمانشاه،همدان،ایلاموکردستاناجراشدهاستاینکارنظارت‌هارابسیاربهتروسادهترمی‌کند‏

ویبیانکردصدورپروانهصلاحیتحرفه‌ایپرستاراننیزاقدامبسیارمهمیبوددرحالحاضرحدود۱۷هزارپروانهصلاحیتحرفهایپرستاریصادر‏شدهاست‏

دكترحضرتيگفتتاامروزحدود۱۱۰هزارپرستاردرسامانهثبتملیاطلاعاتپرستارانوگروه‌هایوابستهثبتنام‏کردهاندوآمارپرستارانبيكار٢٥درصدبودهوآمارپرستارانپشتطرحنيز٤هزارنفراستكهباطراحيبرنامهايبرايپرستارانطرحي،اينموضوعنيزدرحالپيگيريورفعمشكلاست

دكترحضرتیدرخصوصاقامتگاههايپرستاريعنوانكردهمچنینپانسیون‌هایپرستاریوماماییدربیمارستان‌هایمناطقکمبرخوردارکشورایجادشدهاست‏

ويدرخصوصحوزهآموزشوپژوهشخاطرنشانكردتصورميشودكهرشتهپرستاريبهسمتتربيتمقطعارشدورفتهاست،درحاليكهفقطيكدرصدازفارغالتحصيلاندرمقطع،٩درصدمقطعارشدو٩٠درصدنيزدارايمدرككارشناسيهستند

معاونپرستاريوزارتبهداشتبابياناينكه١٩٨٠عضوهياتعلميدرقالباستاديار،دانشيار،استادومربيدردانشكدههايپرستاريفعاليتدارند،افزودمهمتريناقداميكهدرحوزهارتقايآموزشيحرفهپرستاريانجامشدهاست،بالينيسازيآموزشياست

دكترحضرتيدرپایانگفتسهمپرستاراندرتوليدعلم٢٥درصداستوازسال ٢٠١٣تاسال٢٠١٨تعدادمقالاتمنتشرشدهدرمجلاتبينالملليافزايشداشتهوتاكنون٦٣٥١مقالهدرحوزهپرستاريمنتشرشدهكهرتبهايرانرادراينزمينهبهسومينكشوردرمنطقهرساندهوازافتخاراتجامعهپرستاريمحسوبميشود٢٠٧

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top