قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 298089
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۷ ۱۸:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

دستور معاون آموزشی وزارت بهداشت به شورای گسترش مبنی بر بازنگری آیین نامه مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت

دستورمعاونآموزشیوزارتبهداشتبهشورایگسترشمبنیبربازنگریآییننامهمشارکتبخشخصوصیدرآموزشعالیسلامت

 

دکترلاریجانیباتاکیدبراینکهمشارکتبخشخصوصیدرارائهخدماتتکلیفیاستکهبرمبنایاسنادبالادستیبهعهدهوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیمیباشد،طینامهایبهدبیرشورایگسترشدانشگاههایعلومپزشکی ابلاغکردکهباتوجهبهدغدغههایموجودودستورسرپرستوزارتبهداشت،آییننامهمشارکتبخشخصوصیدرآموزشعالیسلامت،درشورایگسترشمطرحواصلاحاتلازمدراینآییننامهصورتپذیرد

 

بهگزارشوبدا، متنایننامهبهشرحزیراست

 

جنابآقايدكترفتوحی

 

دبیرمحترمشورایگسترشدانشگاههایعلومپزشکی

 

 

احتراماًدرخصوصمباحثطرحشدهدرخصوصتجديدنظردرواگذاريآموزشپزشكيبهبخشخصوصي،مستحضریدکهمبنايورودوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكيبهموضوعمشاركتبخشخصوصيدرآموزشعاليسلامتوجوداسنادبالادستيازجملهاجرایاصلقانوناساسی،بندهفتمسیاستهایکلاننظامسلامتابلاغیازسویمقاممعظمرهبری،تکالیفبرنامهششمتوسعه ازجملهمادهوجهتگیرینظامسلامتبهمنظورکاهشتصدیگریدرکلانفرآیندهایارائهخدماتآموزشی،پژوهشی،بهداشتیودرمانیاستبرایناساس،توسعهمشارکتبخشخصوصیدرنظامآموزشعالیسلامتدرقالبیکیازمحورهای بستهسیاستی«آمایشسرزمینی،مأموریتگرایی،تمرکززداییوارتقایتوانمندیدانشگاهها»لحاظگردیدبهدنبالاینسیاست،راهبردهایکلیمشارکتبخشخصوصیدرآموزشعالیسلامتتدوینوبهتأییدوزیرمحترموقترسید

 

ضمناًبهدنبالتدوینوتصویبراهبردهایکلیمشارکتبخشخصوصیدرآموزشعالیسلامت،شیوهنامهاجراییاینراهبردهانیزتدوینودرشورایگسترشدانشگاههایعلومپزشکیکشوربهتصویبرسیدکهالبتهتاکنوننیزمجوزیبراساسمدلفوقبرایمتقاضیانصادرنشدهاست

 

معذالکباتوجهبهدغدغههایمطرحشدهدراینخصوصوهمچنیندستورسرپرستمحترموزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرنامهمورخدرخصوصبازنگریاینآییننامهها،مقتضیاستمجدداًراهبردهاوآییننامههایمرتبطبامشارکتبخشخصوصیدرآموزشعالیسلامترادرشورایگسترشدانشگاههایعلومپزشکیبررسیومواردیکهنیازبهاصلاحداردرابازنگریوجهتاتخاذتصمیماتجدیدوتصویبدرآنشوراآمادهفرمایید

 

دكترباقرلاريجاني 

معاونآموزشيودبيرشورايآموزشپزشكيوتخصصي

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top