قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 298102
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۷ ۲۳:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

يك مدير ارشد باسابقه حوزه سلامت كشور، از آشنايي چهل ساله با سرپرست وزارت بهداشت مي گويد...

يكمديرارشدباسابقهحوزهسلامتكشور،ازآشناييچهلسالهباسرپرستوزارتبهداشتميگويد

هنوزجوهرفراغتازتحصیلخشکنشدهبودکهباسنجوان،مسئولیتسلامترادرشبکهکاشان؛بعنوانمهمترینشبکهاستاناصفهانراپذیرفتودرمدتیکوتاهادارهشبکهنطنزهمبهایشانواگذارشد

 

 

بهگزارشوبدا،استاددكتراسماعيلاكبري،رییسمرکزتحقیقاتسرطانورییسانجمنآموزشپزشکیایران،بااشارهبهآشناییچهلسالهخودبادکترنمکی،سرپرستوزارتبهداشتگفتاینککهریيسجمهور،مدبرانه،دکترسعیدنمکیرابرایپذیرشمسئولیتسلامتمردموآموزشعلومپزشکیانتخابکردهاند،برخودفرضدیدم،تاریخچهایازسوابقعلمیواجراییایشانرابیانكنمباشدکهرضایحضرتدوستجلواعلیراجلبوآگاهیمناسبیراباعنایتبهشناختچهلسالهامازایشان،بهفرزندانملت،نمایندگانمحترممجلسشورایاسلامیایران،انتقالدهم

 

ويافزوددكترنمكيدردوراندانشجویی،مسئولفرهنگیدانشجویانمسلمانوانجمنهایاسلامیبودکهدرآنبرههزمانیمسالهایمهمدردانشگاهبعداز پیروزیانقلابشکوهمنداسلامیمحسوبميشد

 

دكتراكبريدرتشریحسوابقعلمیواجراییدکترنمکیتصريحكردهنوزجوهرفراغتازتحصیلخشکنشدهبودکهباسنجوان،مسئولیتسلامترادرشبکهکاشان،بعنوانمهمترینشبکهاستاناصفهانرا،پذیرفتودرمدتیکوتاهادارهشبکهنطنزهمبهایشانواگذارشدمدتیبعدبهعنوانرییسدانشگاهکاشان،بنیانگذاریآنرابرعهدهگرفت

 

استاددانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیدرخصوصدورانتدريسواستاديدكترنمكيبيانكرددكترنمكي،بهعنوانمتخصصایمونولوژی،عضویتهیاتعلمیدردانشگاههایعلومپزشکیاصفهانوعلومپزشکیشهیدبهشتیراکسبکردودرلباسمعلمی،شادیهایعالمانهرابهجوانانمملکتتقدیمكرد

 

ويبابياناينكهدكترنمكيدرزمانیحساس،معاونتوزارتبهداشترابهعهدهگرفتوالحقتوفیقاتمهمیرابهمردمارزانیداشت،يادآورشدامروزهمدرشرایطشبهبحراناقتصادیوتحریمهایجهانی،مدیریتبخشعمدهایازبودجهکشوررابهعهدهگرفتوبحمدالله،ناخداییخداپسندبودوهست

 

رییسانجمنآموزشپزشکیجمهورياسلاميايراندرادامهسخنانشدرخصوصشخصيتعلميواجتماعيسرپرستجديدوزارتبهداشتتصريحكردآگاهیهایعمیقایشانبهحوزهسلامتوآموزشعلومپزشکی،ازایشانفردی خودساختهوخوبساختهپدیدآوردکهالحمدللهمنتخبرییسجمهوروانشااللهمجلسِآگاهودلسوزشورایاسلامیخواهدشد

 

رییسمرکزتحقیقاتسرطاندرپايانتاكيدكردبرایتمامينمایندگانملتوبرادرویاورچهلسالهخویش،دکترسعیدنمکی،توفیقروزافزوندرخدمتبهنظاممقدسجمهوریاسلامیایرانراازحضرتدوستمسئلتدارم

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top