قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 298106
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۷ ۰۱:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

مکلف و متعهد هستم که مشکلات تعرفه و کارانه پرستاران را پیگیری کنم

سرپرستوزارتبهداشتدرمراسمبزرگداشتمقامحضرتزینبسوروزپرستار

مکلفومتعهدهستمکهمشکلاتتعرفهوکارانهپرستارانراپیگیریکنم

سرپرستوزارتبهداشت،گفتپرستارانمیتوانندبزرگترینرکننظامسلامتباشند،امانگاهمابهپرستاریبایدتغییرکند،چراکهپرستاریفقطبهحضوربربالینبیماروبیمارستانخلاصهنمیشودوبایددورهآموزشیسالهپرستاری،دگرگونشود

بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدرمراسمبزرگداشتمقامحضرتزینبکبریسوروزپرستاردرمرکزهمایشهایبینالمللیصداوسیما،اظهارداشتپرستارانبایددرنظامارائهخدمات،بیشترنقشآفرینیکنندوجایگاهبهتریداشتهباشند

وییادآورشدطرحتحولنظامسلامتباقدرتوشدتادامهپیدامیکند،امابایدیکباردیگرآنرامرورواولویتهارابازتعریفکنیمو توجهداشتهباشیمکهچهکسیرادرچهجایگاهیوبرایارائهچهخدماتیدرنظرمیگیریمالبتهاینبهمعنیکنارگذاشتنکارشناسانبهداشتینیستچونهمهمادرنظامسلامت،یکتیمهستیموگسستبینپزشکوپرستار،پرستاروماماوکارکنانبهداشتیودرمانیبایدترمیمشود،امروز،روزتفرقنیستبلکهروزوفاقملیاست

سرپرستوزارتبهداشت،خاطرنشانکردنبایددعاوی پزشکوپیراپزشکرابهبیرونازخانوادهببریموحقنداریماجازهدهیمکسیبیرونازحرفهمابخواهددخالتکندوبایدازهمدیگرحمایتکنیم

دکترنمکیتاکیدکردساعتهاوجلساتزیادیدرخصوصمشکلاتمعیشتیپرستارانداشتیموزمانیکهاستخدامپرستارانمصوبوبهسازمانبرنامهوبودجهابلاغشد،بودجهبستهشدهبود،امابهرغماینمصوبشدکههزارپرستاردرسالهایواستخدامشوندواینرابهصورتکتبیبهرییسکمیسیونبهداشتودرمانمجلسهماعلامشدوقولدادیمکهباجدیتاینموضوعراپیگیریکنیمواعتبارآنرانیزازمحلدرصداضافهترپرداختبرایحقوقبخشسلامتدرنظرگرفتهایموتامینمیشود

ویتصریحکردبخشخصوصیدرحوزهپرستاریدرانزوابودکهبایدتسهیلاتیبرایآندرنظرگرفتویکیازتلاشهایما،احیایبخشخصوصیدرکناربخشدولتیخواهدبود

سرپرستوزارتبهداشتگفتمکلفومتعهدهستمکهمشکلاتتعرفهوکارانهپرستارانراپیگیریکنمتاازشرمساریجامعهپرستاریبیرونبیاییمالبتهانتظاردارمکهساختارهااصلاحشوندوسازماننظامپرستاریبهماکمکفکریدهدتابتوانیمدرتحولاساسینظامسلامتموفقباشیم

ویبااشارهبهتقارنروزمیلادحضرتزینبسوروزپرستار،گفتآنچهاینهمهرنجرادرچهرهودیدگانحضرتزینبسدرکربلازیباکردواینوالامقامراصبوروشکیباکردتابدنهایقطعهقطعهشدهمطهررازیباببیند،فقطعشقبودوخمیرمایهحضورپرستاراندرکناربیماران،همعشقاست

سرپرستوزارتبهداشتافزودبهعنوانیکبرادرکوچکتر،دستانمهربانخانمدکترمداح،پیشکسوتپرستاریکشوربهعنواننمادپرستارانکشوررامیبوسمدرسیمایایشان،هرخطوچروک،یکشعرمهربانیاست

دکترنمکیخاطرنشانکردسالپیشیکیازدانشگاههایعلومپزشکیرابناکردم،سالپیشنظامبهداشتیکشوررادرکنارهمکاران،ادارهکردموامسالکهدرچهلمینسالگردانقلاباسلامیقرارداریم،میبینیمکهدستاوردهایبسیارزیادیدرکاهشمرگمادرانونوزادانداشتهایمالبتهزمانیبادلار،مردمراعلیهبیماریواگیرومسریواکسینهمیکردیم،اماامروزشاهدشیوعقابلتوجهبیماریهایغیرواگیر،اختلالاتبهداشتروانوجمعیتسالمندانافسردهایهستیمکهجوانینکردهاندوهزینههایآنها،بهمراتببالاتراست

ویاضافهکردعلیرغمموفقیتهاییکهدرتامینسلامتزنانوکودکانداشتهایم،امادرتامینسلامتمردانموفقیتچندانینداشتهایم،چوناصولامردانبهسلامتخودتوجهزیادیندارندواینموضوعنیزاینکیکیازجدیترینمسائلنظامسلامتاستکهبایدبرایآن،برنامهریزیکنیم

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top