قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 298113
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۷ ۰۵:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

آموزش مدیران کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه های علوم پزشکی به منظور دستیابی به برنامه های منسجم و کاربردی در این حوزه

آموزشمدیرانکمیتهپدافندغیرعاملدانشگاههایعلومپزشکیبهمنظوردستیابیبهبرنامههایمنسجموکاربردیدراینحوزه

 

 

دبیرکمیتهپدافندغیرعاملوزارتبهداشت،گفتاولیننشستعلمیآموزشیمدیرانکمیتهپدافندغیرعاملدانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشوردرقالبساختاریمنسجموساماندهیشدهباهدفبیانمشکلاتمختلفبرنامههایکمیتهپدافندغیرعاملدانشگاههایعلومپزشکیبرگزارشد

 

دکترنفیسهمیرکتولیدرحاشیهبرگزاریاولیننشستعلمیآموزشیمدیرانکمیتهپدافندغیرعاملدانشگاههایعلومپزشکیودرگفتوگوباوبدا،بااشارهبهتشکیلکمیتهپدافندغیرعاملوزارتبهداشتدرسال۸۷،گفتازسال۸۷تاکنون،فعالیتاینکمیتهبافرازونشیبهاییهمراهبودهونشستهایمتعددیبرگزارکرد،اماایننشستهادرقالبیکساختارمنسجموساماندهیشدهنبودهاست

 

دبیرکمیتهپدافندغیرعاملوزارتبهداشتدرادامهافزودبنابرایناولیننشستعلمیآموزشیمدیرانکمیتهپدافندغیرعاملدانشگاههایعلومپزشکیدرقالبساختاریمنسجموساماندهیشدهباهدفبیانمشکلاتمختلفبرنامههایکمیتهپدافندغیرعاملدانشگاههایعلومپزشکیبرگزارشد 

 

دکترمیرکتولیباتاکیدبرضرورتبرگزارینشستهایدورهایمدیرانکمیتهپدافندغیرعاملدانشگاههایعلومپزشکی،گفتیکیازبرنامههایدبیرخانهکمیتهپدافندغیرعاملوزارتبهداشت،آموزشمدیرانکمیتهپدافندغیرعاملدانشگاههایعلومپزشکیبانگرشواولویتپدافندیبرایرسیدنبهبرنامههایمنسجموکاربردیدراینزمینهاست

 

وی،بیانمشکلاتکمیتههایپدافندغیرعاملدرعملیاتیکردنبرنامههاراازاهدافاصلیایننشستبیانکردوگفتبحثارزشیابیوارزیابیبرنامههادر۲۰محور،ازدیگراقداماتکمیتهپدافندغیرعاملوزارتبهداشتاستکهتوسطحوزهنظارتوبازرسیوزراتبهداشتبهدانشگاههایعلومپزشکیکشورابلاغشدهاستودربرنامهارزشیابیوارزیابیسعیبرایناستکهبرنامههایعملیاتی،ارزیابیوشرحوظایفکمیتههایپدافندغیرعاملدانشگاههایعلومپزشکیبایکدیگر،منطبقباشندودانشگاههایعلومپزشکیدرجهتعملیاتیواجراییشدنبرنامههاحرکتکنند 

 

دکترمیرکتولیدرپایاناظهارداشتتشکیلکمیتههایپدافندغیرعاملدانشگاههایعلومپزشکیبهریاستروسایدانشگاههابرگزارمیشودهمچنینکارگروههایاجرایینیزبهمنظورنظارتوهماهنگیبرنامهریزیهاتشکیلمیشوند

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top