قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 298118
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۷ ۰۶:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

نقش پرستاران در سیستم ارجاع و سطح بندی خدمات، مهم است

نقشپرستاراندرسیستمارجاعوسطحبندیخدمات،مهماست

سخنگویکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامیگفتبایدافتخارکنیمکهحرفهپرستاریدرطولانقلاباسلامی،رشد،شکوفاییوبالندگیداشتهوامروزبسیاریازپرستاران،جزودانشمندانبرترکشورهستند

بهگزارشوبدا،دکترحیدرعلیعابدیدرمراسمبزرگداشتمقامحضرتزینبکبریسوروزپرستارکهباحضورسرپرستوزارتبهداشت،معاونینوزارتبهداشت،مدیرانومسئولانسازماننظامپرستاریوجمعیازپرستارانبرگزیدهکشوردرمرکزهمایشهایبینالمللیصداوسیمابرگزارشد،اظهارداشتمعاونتپرستاریوزارتبهداشتوسازماننظامپرستاری،دستاوردهایمهمجامعهپرستاریهستندوایندومجموعهرابایدهموارهمقتدرببینیمتاپرستاریبتواندنقشبیشتریدرتامینسلامتجامعهداشتهباشد

ویازدکترنمکیبهعنوانیکیازاثرگذارترینمسئولاندرحوزههایشبکههایبهداشتیودرمانی،معاونتبهداشتوزارتبهداشت،ریاستدانشگاهعلومپزشکی،سازمانبرنامهوبودجهوحوزهدارویادکردوافزوددکترنمکیازتجربهودانشبالاییبرخورداربودهوعلاقمندبهخدمتکردنبهمردماستوامیدواریمکهجامعهپرستاریازاینموقعیتجهتنمایشحرفهپرستاریبرایخدمتبهمردماستفادهکند

سخنگویکمیسیونبهداشتودرمانمجلسضمنتاکیدبرنقشپرستاراندرسیستمارجاعوسطحبندیخدمات،گفتدرحالحاضر،یکیازمشکلاتکشور،فشارکاریبالایپزشکانمتخصصدربیمارستانومطباستکهکیفیتکارآنهاراتحتتاثیرقرارمیدهد،امااگرنظامارجاعبرنامهریزیواجراشود،نیازمندانواقعیبهخدمات،دستپیدامیکنند

دکترعابدیازپرستاریبهعنوانیکیازحرفههایمقدسیادکردوگفتمرحومعلامهطباطباییمیفرمایندکهیکشبمراقبتازبیمار،برابرباسالعبادتاستواگرکسیبهپرستارانخدمتکند،ازثوابخیرکارآنهابهرهمندمیشود

ویبابیاناینکهنظامپرداختدرجامعهپرستاریبایدعادلانهشود،افزوددربرخیخدماتماننددیالیزوآیسییونقشپرستاران،ویژهواساسیاست،بنابراینبایداززحماتخودشان،حداقلبهرهمندیراداشتهباشند

دکترعابدییادآورشددکترنمکیزمانیهمکهدرسازمانبرنامهوبودجهحضورداشت،حامیپرستارانبود،امابایدمشکلاتاینقشرزحمتکشازجملهتعرفهخدماتپرستاریراحلکنیمالبتهپرستاریازمشاغلسختوزیانآوراستکهاضافهکاراجباریبرپرستارانتحمیلمیشودودرواقعپرستاران،فرسودهمیشوند

ویدرپایانیادآورشددرحالیکهتکنولوژیدرشرایطجدید،پیشرفتهایچشمگیریداشتهقابلقبولنیستکهپرستارانهرروزدوتاسهساعتاززمانخودراصرفنوشتنپروندههاواعتباربخشیکنندودراستفادهازتکنولوژینیز،اقداماتکمیانجامشدهکهنیازبهتقویتدارد

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top