قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 300034
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ۰۴:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

دستور وزیر بهداشت به منظور خدمت رسانی بیشتر و جلب رضایت بیماران

دستوروزیربهداشتبهمنظورخدمترسانیبیشتروجلبرضایتبیماران

 

وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرابلاغیبهدکترحریرچی،قائممقاموزیرومعاونکلوزارتبهداشت،دکترجانبابایی، معاوندرمان،دکتررییسی،معاونبهداشت،دکترتوکلی،مشاوروزیرومدیرکلدفتربازرسی،ارزیابیعملکردوپاسخگوییبهشکایاتودکترجهانپور،سرپرستمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیبراشرافبیشتربهنحوهخدمترسانیوجلبرضایتبیمارانوهمکاراندرسراسرکشورتاکیدکرد

 

بهگزارشوبدا،دکترنمکیدراینابلاغتاکیدکردهاستبهمنظوراشرافبیشتربهنحوهخدمترسانیوجلبرضایتبیمارانوهمکارانماندرسراسرکشور،ضروریاستشوراینظارتبرارزیابیاستانباحضورپنجنفرازافرادذیصلاحمتشکلازنمایندهسازماننظامپزشکی،نمایندهانجمنهایعلمیویاسازمانهایمردمنهادعرصهسلامتدرسطحاستانوسهنفرازهمکارانماندردانشگاهعلومپزشکیتشکیلشود 

 

وزیربهداشتهمچنینتعریفواجراییشدنداشبوردمدیریتیمبتنیبرسطحبندیاطلاعاتموردنیازبرایسطوحنظارتیراموردتاکیدقراردادهاست

متناینابلاغبهشرحزیراست 

 

جنابآقایدکترحریرچی،قائممقاممحترموزیرومعاونکلوزارتبهداشت

جنابآقایدکترجانبابایی،معاونمحترمدرمان 

جنابآقایدکتررییسی،معاونمحترمبهداشت

جنابآقایدکترتوکلی،مشاورمحترموزیرومدیرکلدفتربازرسی،ارزیابیعملکردوپاسخگوییبهشکایات

جنابآقایدکترجهانپور،سرپرستمحترممرکزروابطعمومیواطلاعرسانی

 

پیرومذاکراتحضوریجهتاشرافبیشتربهنحوهخدمترسانیوجلبرضایتبیمارانوهمکارانماندرسراسرکشورضروریستمواردذیلپیگیریشود

 

شوراینظارتبرارزیابیاستانباحضورپنجنفرازافرادذیصلاحمتشکلازنمایندهسازماننظامپزشکی،نمایندهانجمنهایعلمیویاسازمانهایمردمنهادعرصهسلامتدرسطحاستانوسهنفرازهمکارانماندردانشگاهعلومپزشکیتشکیلشوداسامیافرادپیشنهادیقبلابهاینجانباعلامگردد

 

شوراینظارتوارزیابیمرکزیباحضورنمایندهمحترمسازماننظامپزشکی،نمایندهمحترممجمعانجمنهایعلمی،معاونمحترمدرمان،معاونمحترمبهداشت،مدیرکلمحترمبازرسیودونفربامعرفیاینجانبتشکیلشود

 

سازوکارمناسبجهتنظارتمستمربردستگاههایتحتمدیریتتنظیموارائهگردد

 

ضررویستداشبوردمدیریتیمبتنیبرسطحبندیاطلاعاتموردنیازبرایسطوحنظارتیتعریفواجراییشود

بهکارگیریکلیهظرفیتهاهمچونتبادلپیامکبااربابرجوع،نصبصندوقدرمراکزمهموتعیینرابطجهتانتقالمواردبهشوراهاینظارتاستانیومرکزیموثرخواهدبودامیدوارمظرفیکهفتهآتینحوهاعمالمواردفوقراتوسطهمکارانارجمنددریافتکنم

يکشنبه٢١بهمن١٣٩٧١٣٥٠شمارهخبر١٨٦٩٠٧تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top