کد خبر: 300037
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ۰۵:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

برنامه ایمن سازی جزو تجربیات موفق ملی در زمینه بهداشت همگانی است

برنامهایمنسازیجزوتجربیاتموفقملیدرزمینهبهداشتهمگانیاست

 

 

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیبرنامهایمنسازیوواکسیناسیوندرکشورراازتجربیاتموفقملیدرزمینهبهداشتهمگانیعنوانکرد

 

بهگزارشوبدا،دکترسیداحمدهاشمیگفتجمهوریاسلامیایرانبابهرهگیریازساختارقدرتمندشبکهمراقبتهایاولیهبهداشتیوکارکنانخدومآن،همچنیننظامعلمیمراقبتازبیماریهایقابلپیشگیریباواکسنوزنجیرهسردمناسب،توانستهاستپاسخشایستهایبهنیازجامعهدادهوحدوددرصدگروههدفراتحتپوششواکسیناسیونهمگانیقراردهد

 

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیتصریحکردواکسیناسیوناقدامبسیارمهموباارزشیاستکهبهوسیلهآنمیتوانباهزینهاندکازابتلابهبسیاریازبیماریهایعفونیخطرناکوپرهزینهجلوگیریکرد

 

ویبااشارهبهاینکهواکسنازباکترییاویروسزندهضعیفشدهویاغیرفعالشدهویاجزئیازآنهامانندآنتیژنسطحیخالصشدهیاتوکسوئیدساختهشدهاست،افزودباتزریقواکسن،سیستمایمنیبدنعلیهباکترییاویروسواردشدهبهبدن،آنتیبادیساختهوباعثبالابردنمصونیتبدندرمقابلبیماریناشیازآنمیشود

يکشنبه٢١بهمن١٣٩٧١٣٢٨شمارهخبر١٨٦٩٠٦تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top