قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 300037
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ۰۵:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

برنامه ایمن سازی جزو تجربیات موفق ملی در زمینه بهداشت همگانی است

برنامهایمنسازیجزوتجربیاتموفقملیدرزمینهبهداشتهمگانیاست

 

 

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیبرنامهایمنسازیوواکسیناسیوندرکشورراازتجربیاتموفقملیدرزمینهبهداشتهمگانیعنوانکرد

 

بهگزارشوبدا،دکترسیداحمدهاشمیگفتجمهوریاسلامیایرانبابهرهگیریازساختارقدرتمندشبکهمراقبتهایاولیهبهداشتیوکارکنانخدومآن،همچنیننظامعلمیمراقبتازبیماریهایقابلپیشگیریباواکسنوزنجیرهسردمناسب،توانستهاستپاسخشایستهایبهنیازجامعهدادهوحدوددرصدگروههدفراتحتپوششواکسیناسیونهمگانیقراردهد

 

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیتصریحکردواکسیناسیوناقدامبسیارمهموباارزشیاستکهبهوسیلهآنمیتوانباهزینهاندکازابتلابهبسیاریازبیماریهایعفونیخطرناکوپرهزینهجلوگیریکرد

 

ویبااشارهبهاینکهواکسنازباکترییاویروسزندهضعیفشدهویاغیرفعالشدهویاجزئیازآنهامانندآنتیژنسطحیخالصشدهیاتوکسوئیدساختهشدهاست،افزودباتزریقواکسن،سیستمایمنیبدنعلیهباکترییاویروسواردشدهبهبدن،آنتیبادیساختهوباعثبالابردنمصونیتبدندرمقابلبیماریناشیازآنمیشود

يکشنبه٢١بهمن١٣٩٧١٣٢٨شمارهخبر١٨٦٩٠٦تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top