قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 300043
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ۱۰:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

سیر تحول جایگاه مدیریت پرستاری در چهل سال اخیر

 


معاونتپرستاریوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبهمناسبتچهلمینسالگردپیروزیانقلاباسلامیدرخصوص،سیرتحولجایگاهمدیریتپرستاریدرچهلسالاخیر،بهينه‌سازيآموزشنيرويانسانيپرستاري،ارتقایسطحعلمینیروهایپرستارانشاغلدرمراکزتابعه،افزايشرضايتمنديومنزلتنيروهایپرستاریوفعالیتهایپژوهشیپرستاری،گزارشیارائهکرد

بهگزارشوبدا،پسازپيروزيانقلابشکوهمنداسلامي،باتشکيلشورايعاليانقلابفرهنگي،تحولاتچشمگيريدرعرصه‌هايمختلفوازجملهپرستاريايجادشدوتاريخچه‌نوینپرستاريباهدفافزایشدسترسیآحادجامعهبهمراقبتهایپرستاریباکیفیتومقرونبهصرفهدرايراناسلاميآغازشد

براساساینگزارش،ازسالبافعاليت،ادارهکلپرستاریومامائیوزارتبهداری،درچهاربخشبهداشتهمگاني،آموزشپرستاري،خدماتبيمارستانهاوبهداشتروانيآغازشدوپسازانقلاباسلامیبخشماماییازادارهکلپرستاریتفکیکشد

درسالجایگاهمدیرکلادارهکلپرستاریجداشدنماماییازپرستاریدروزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیتثبیتشدوسپسجایگاهپرستاریبهمشاوروزیروتاسال۱۳۹۰قائممقاموزیردرامورپرستاریتغییریافتودرسال درساختاروزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبامصوبهدولت،ادارهکلپرستاریبهمعاونتپرستاریارتقایافتودوادارهکلباعناوینارتقایسلامتوخدماتپرستاریوتوانمندسازیوبهرهورینیرویانسانی،مشتملبرچهارگروهتخصصیوپستکارشناسیایجادشد

همچنینازاهماقداماتاینمعاونتمیتوانبهراهاندازیدورهدکترايپرستاريدرکشوردرسال،تشکیلشورايعاليپرستاريدرسالوتصویبوابلاغآيين‌نامهتاسيسمراکزمشاورهوارائهمراقبتهایپرستاریدرمنزلدرسالوتوسعه،بازنگریوابلاغآییننامهجدیدوساماندهیوگسترشونظارتبرعملکرداینمراکزدرسالونیزتصویبطرحآزمایشیپوششبیمهایآندرشورایعالیبیمهدرسالاشارهکرد

تشکیلخانهپرستارباهدفتحققاهدافعاليهپرستاریازطريقافزايشآگاهيهایصنفی،علمی،اجتماعی،فرهنگیوسياسیاعضادرراستایبرقراریعدالتاجتماعیدرنظامسلامت وبرخورداریهمهآحادجامعهازامکاناتدرمانمناسبدرسال،ازدیگراقداماتاینحوزهدربخشارتقایپژوهشیحوزهپرستاریاست
 
برایمشاهدهعملکردمعاونتپرستاریوزارتبهداشت،رویلینکزیرکلیککنید

دوشنبه٢٢بهمن١٣٩٧٠٩٣٩شمارهخبر١٨٦٧٧٥تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top